Småviltjakt for utenbygdsboende i Ringebu statsallmenninger - Felt 2 (Friisvegen)

Ringebu fjellstyre tilbyr småviltjakt i Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger, på østsiden av Gudbrandsdalen. OBS: Rypejakta stoppet f.o.m. 11. oktober.

Arter

  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår
  • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Felt 2 ligger på begge sider av Friisvegen (fv 385) med adkomst fra E6 i Ringebu eller Atna i Østerdalen. 

Detaljert kart kan kjøpes av Ringebu fjellstyre OBS: fredningsområde i Remdalen/Brettingsdalen.

 

Viktige datoer


03.10.2017 kl. 09:00

Om oss

www.ringebu-fjellstyre.org

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

61 28 31 12/13, 918 55 539

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

For jegere som har løst småviltkort inkl. lirype gjelder følgende periodekvote i perioden 6.-10. oktober: 5 liryper per jeger.

Mer detaljert beskrivelse

Statsallmenningene omfatter ca 560 000 daa, fordelt på tre jaktfelt. Det er mye høyfjell, men også områder med myrdrag og skogsterreng.

For utenbygds er jakta delt i tre perioder:
1. periode: 15.09 - 19.09
2. periode: 20.09 - 24.09
3. periode: 06.10 - 10.10      

Jakt i 1. og 2. periode ble tildelt etter søknad til fjellstyrekontoret innen 1. april.
Jakt i 3. periode tildeles gjennom inatur begrenset antall 5-dagerskort for småviltjakt inkl. lirype. "Første mann til mølla".

Jakt på øvrige småviltarter kan også kjøpes på inatur. Denne jakta pågår til 23.12.

 

Egne registreringer og taksering viser at rypebestanden i Ringebu er på et moderat nivå.
Vi henstiller derfor våre jegere til å vise hensyn til stamfugl.

Se for øvrig vår hjemmeside for takseringsresultat av rype og annen informasjon (www.ringebu-fjellstyre.org).

 

Grensene for jaktfeltene går tvers over fjellet, slik at eksisterende veier er naturlige utgangspunkt for de enkelte felt.
- Felt 1: I Ringebu Østfjell statsallmenning, på begge sider av Fv. 27 over Venabygdsfjellet.
- Felt 2: I Ringebu Østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger, på begge sider av Fv. 385, Friisvegen. OBS redningsområde i Remdalen/Brettingsdalen.
- Felt 3: Ringebu Østfjell og Imsdalen statsallmenninger, lengst sør med grense til Øyer kommune. Feltinndelingen gjelder ut oktober.
Felt 1 er preget av høgfjell, mens felt 2 og 3 er noe mere frodig.

Jaktregler

Jaktbart vilt:
Lirype (kun ved kort for småviltjakt inkl. lirype) - orrfugl - stokkand - brunnakke - krikkand - kvinand - laksand - siland - enkeltbekkasin - rugde - kråke - skjære - ravn - storskarv - hare - røyskatt - rødrev - villmink - mårhund.  -  Alle andre arter er fredet, også fjellrypa.
Innenfor Åsdalstjerna naturreservat er det kun tillatt å felle lirype og hare.

- Periodekvote i perioden 6.-10. oktober: 5 liryper/jeger

- Alle som jakter bak hund eller sammen med en som har hund, må løse kort for jakt med hund.

- For alle jaktkort som kjøpes skal det rapporteres fra jakta, selv om kortet ikke er benyttet eller det ikke er felt vilt. Rapport kan sendes via vår hjemmeside under småviltjakt (www.ringebu-fjellstyre.org), per e-post eller brev senest tre uker etter endt jakt.

- Send også inn en hel vinge av hver skutte rype, for beregning av årets produksjon.

Andre aktuelle tilbud