Småviltjakt - Enebakk

Småviltjakt ‘’gammelt’’ terreng i Enebakk Kommune

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Enebakk JFF

Kontakt oss

Enebakk JFF

Rune Furulund

907 24 797

hanrfuru@online.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Gammelt terreng

 

Småviltjakt ‘’gammelt’’ terreng i Enebakk Kommune

 

Totalt ca 15000 dekar fordelt på 5 forskjellige eiendommer.  Hovedsaklig barskog med noe løvskog.

Enebakk Prestegårdskog i Kirkebygda – ca. 500 dekar.

Statskog i Kirkebygda   -  ca. 2500 dekar.

Vik Skog ved Bjerkland skytebane  i Ytre Enebakk – ca. 7500 dekar.

Ubberud og Rustad skog vest for Langen – ca. 4500 dekar.

 

Jaktbare arter: Skogsfugl, hare, småvilt og smårovvilt i henhold til gjeldende jaktlov.

Rifle er ikke tillatt for jakt på fugl.

Noe begrensninger under elgjakten, se jaktregler for nærmere info.

 

Hjemmeside

 

Jaktkart

 

Jaktregler

           

            REGLER FOR JAKT I EJFF TERRENG (IKKE RAUSJØ OG FLISHØGDA,

            SE EGET SKRIV)

 

       

 JAKTLOVEN

           

Landets jaktlov gjelder. Hver enkelt jeger må respektere jaktvaldgrensene, utøve human  jakt, og ta hensyn til omgivelsene.

Bruk av rifle på fuglejakt er ikke tillatt.

 

 TIDLIG-JAKT RÅBUKK

Kun rifle er tillatt, minste kal. 222. Det forlanges skytterprøve i tråd med krav fra myndighetene. Hund er ikke tillatt.

Hodet til råbukk skal forevises en av jaktutvalgets medlemmer så raskt som mulig etter felling, og senest innen 24 timer.

Bukkejakten starter den 10/8 og skal være avsluttet senest den 24/9.

 

 SMÅVILTJAKT

Vi følger fastsatte jaktider på alle våre jaktbare arter. Det er full jaktstopp fra og med den 5/10 og til og med den 11/10.

I Statsskog Kirkebygda er det jaktstopp 5 – 18/10.  I denne tiden skal det være ren elgjakt.

Etter denne tiden kan småviltjegerne igjen slippe til, men skal vise hensyn om elgjekt fortsatt pågår.

           

  ORDINÆR RÅDYRJAKT

Jakten organiseres som FELLESJAKT. Jaktutvalget oppnevner jaktledere. Jaktutvalget gir

klarsignal for jakttidspunkt til de respektive jaktledere. Jaktleder oppnevne stedfortreder

i sitt lag ved fravær. Det gis fra jaktutvalget IKKE adgang for jakt utenom helgene før 1/12.

Etter denne dato avtales det direkte med jaktleder på valdet, hvis det er ønskelig blant flere

av jegerne (min.2stk.). Kun hagle er i utgangspunktet tillatt, men den enkelte jaktleder kan i

samråd med sine respektive jegere tillate en begrenset og forsiktig bruk av rifle.

NB! Minste kal. 222. Bruk av rifle gjelder kun for jegere med bestått skytterprøve.

Bruk av rifle er imidlertid ikke tillatt i området syd for Bjerkland/Bjørnholt, kalt Kvernstuhagan ifølge kontrakt med Enebakk Kommuneskoger.

Årsaken er hensynet til allmen ferdsel som er meget stor i dette området.

           

Jaktkortet skal uansett resultat fylles ut så godt som mulig og sendes EJFF v/Jaktutvalget,

pb.40 ,1914 Ytre Enebakk så raskt som mulig etter avsluttet jakt og senest innen 15.mars

Jegere som ønsker å jakte rovvilt beholder en kopi av kortet.

 

Jaktkort kan ikke benyttes til noen form for organisert eller kommersiell virksomhet uten spesiell tillatelse fra EJFF og grunneier.

 

 

 VED SPØRSMÅL, KONTAKT EN AV JAKTUTVALGETS MEDLEMMER.

           

           

Jaktutvalget 2019/2020:      

           

          

Inge  Mork                   992 16 899                         Rune Furulund            90724797

Trond Svarthol           930 68 070                         Harald Rogne               93098777                  

Simen J. Nordhagen  995 86 699                               

Jon Nygaard                901 13 050                         Robin Nikolaysen        920 34 516

Marius Riiser               918 26 689                        Bernt A. Hansen           922 44 009