Småviltjakt, bukkejakt, rådyr sesong - Rausjømarka. 30 min. fra Oslo

Ligger i Enebakk kommune og dekker et område av Østmarka inklusiv Østmarka naturreservat. Totalt ca 32000 dekar. Hovedsaklig barskog med noe løvskog.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomst fra RV 155 mot Vangen skistue.

OBS! Dårlig med dekning i hele Rausjømarka. Husk å løse kort før du

drar!

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Enebakk JFF

Rune Furulund

907 24 797

hanrfuru@online.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrengets ytterpunkter er ved Eriksvann i nordvest, Nordbysjøen i nordøst, Andersrud ved Bindingsvann i sørvest og Forfoten i sørøst. Totalt areal er 31900 dekar. Terrenget grenser i sør til Vik kommuneskoger (gammelt terreng). Terrenget er typisk for Østmarka med markerte nord-sørgående åsrygger og mange vann og myrer. På grunn av stor utfart til området mellom Bysetermåsan og Vangen, jaktes det ikke elg i denne delen av terrenget i helgene. Innenfor naturreservatet er det begrensning på jaktbare arter. Terrenget har jevnt bra bestander av de fleste vanlig forekommende vilt arter.

 

Hjemmeside

 

Fellig av rådyr inkludert i pris men må avtales med jaktutvalg før jaktstart. Gjelder kun sesongkort.

Ingen begrensninger under elgjakten.

En del av terrenget i nordøst er naturreservat hvor det kun kan jaktes på rådyr, hare, rev og mink.

Jaktbare arter: Skogsfugl, hare, småvilt og smårovvilt i henhold til gjeldende jaktlov.

 

Jakttid:  Rådyr bukk fra 10/8.

Alt småvilt fra 10/9.

Etter 23/12 er det kun jakt på rovvilt.

Se ellers jaktregler.

Jaktregler

REGLER FOR SMÅVILT- OG RÅDYRJAKT I RAUSJØMARKA FOR EJFF

 

 

 • Landets jaktlov gjelder.

 

 • Jakttiden følger i hovedsak gjeldende "Forskrifter om alminnelige jakttider og jaktmåter men jakt på alt småvilt tillates først fra 10. september. Jakt på råbukk i h. til lovverk fra 10. august og trening av hund fra 21. august er tillatt. All jakt skal foregå i forsvarlig avstand fra hytter og turstier/plasser der turgåere samler seg. Spesiellt gjelder dette jakt på andefugler. Jakten avsluttes iht. nevnte forskrift eller senest 23.12. Fellefangst kan også foregå etter 23.12 dersom dette er iht. forskriftene. Jakt på rev, mår og villmink tillates frem til 15. mars – uten bruk av hund. Såfremt jeger har sesongkort.

 

 • Innenfor Østmarka Naturreservat er det kun tillatt å jakte på rådyr, hare, rev og mink.

 

 • Under bukkejakta i perioden 10.08 - 25.09 skal det brukes rifle. Minste kaliber er.222.

 

 • Det er tillatt å bruke hund i henhold til forskrifter. Enhver hundeeier må ta nødvendige hensyn til andre. Hvis forholdene tilsier det, kan grunneier innskrenke retten til bruk av hund. Småvilt sesongkort inkluderer jakt på rådyr, men skal avtales før jaktstart. Kortet for rådyr inkluderer også avtale med ettersøksekvipasjer.

 

 • Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Ved henvendelse til jaktutvalget er det mulig å kjøpe gjestekort for de som har hovedkort.

 

 • Eiendomsgrenser/valdgrenser og forskrifter for Østmarka Naturreservat skal respekteres. Jaktkortet gir ikke rett til å bruke bomveiene.

 

 • Det kan drives småviltjakt under elgjakten, men det er mulig for småviltjegere å sjekke i hvilke deler av terrenget hvor elgjakten foregår for så å unngå å jakte i samme område. Aktuelt terreng for elgjakt skal være avmerket på oppslagstavlen ved Bysetermåsan, men vær oppmerksom på at drevet kan forflytte seg utover de oppgitte grenser den dagen.

 

 • Jaktkortet skal uansett resultat fylles ut så godt som mulig og sendes EJFF v/Jaktutvalget, Pb 40, 1914 Ytre Enebakk så raskt som mulig etter avsluttet jakt og senest innen 25.mars.  OBS! Felt rådyr skal rapporteres til jaktutvalget umiddelbart.

 

 • Brudd på retningslinjer som her er gitt samt brudd på viltlov og viltforskrifter medfører inndraging av jaktkort, og kan medføre at kortinnehaver blir utelukket for framtidig jakt i terrenget.

 

 • Jaktkort kan ikke benyttes til noen form for organisert eller kommersiell virksomhet uten spesiell tillatelse fra EJFF og grunneier.

 

 

      FOR RÅDYRJAKT - KONTAKT EJFF - hanrfuru@online.no       

 

Jaktoppsyn.

 

"Bymiljøetaten (tidl. Friluftsetaten, Skogvesenet osv.) har grunneieransvaret for all skog Oslo kommune eier, inkludert jakt- og fiskerettigheter. Innenfor Oslo kommune er vi også forvaltningsmyndighet på vilt, fisk og friluftsliv. Vi er tre heltidsansatte som driver naturoppsyn i Nord- og Lillomarka, Indre Oslofjord og Østmarka. Selv om salg av jaktkort i Rausjømarka drives av Rausjømarka JFF og Enebakk JFF er vi i Bymiljøetaten også interessert i å drive jaktoppsyn. Vi slår gjerne an en prat med jegere i jaktsesongen, og som grunneier er vi primært interessert i at jegere har løst jaktkort. Vi ser til at jakten foregår innenfor både privatrettslige regler og offentligrettslige regler. Noen av oss har begrenset politimyndighet, slik at jegeravgiftskort og våpenkort kan kontrolleres. De siste årene har samtlige jegere vi har kontrollert under oppsyn hatt nødvendige papirer i orden. Samtidig mottar vi henvendelser om at noen jegere utøver jakten på en måte som helst ikke burde funnet sted (blant annet andejakt svært nære hyttene ved Rausjø). Tidsbruken på jaktoppsyn i Rausjømarka varierer. Ofte gjøres de samtidig som vi utfører andre oppgaver i området, men noen dager er vi også ute på rent jaktoppsyn." 

 

Øystein Kolseth 

Skog- og naturoppsynsleder Østmarka  

Skog og landskap Bymiljøetaten Oslo kommune 

Telefon (mobil): + 47 913 58 612 

Sentralbord: 21 80 21 80