Budal fjellstyre- Småviltjakt

Småviltjakt. Fjellstyret legger ut et begrenset antall periodekort 20.04.kl.09:00.Evt. øvrig salg etter takseringer i august.Les reglene før du kjøper kort. Velkommen!

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


20.04.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Budal fjellstyre

99554891

budal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag-Limit: 2ryper / 2 barfugl pr. jeger pr. dag.

Mer detaljert beskrivelse

 

2020/21

Generelle regler

Kjøp av jaktkort innebærer at kortkjøper har akseptert reglene knyttet til salget.Se nedenfor.

MERK: Kort for harejakt gjelder kun jakt på Hare med bruk av hund. "Harehund".

 • Priser/korttyper hjemlet i forskrift fastsatt av Miljødirektoratet (DN).Det er  "BagLimit" på 2 ryper pr. jeger pr.dag. Jakt på hare fram til og med 28.02. 
 • Jakt på rype avsluttes 23.12.
 • Fjellstyret tar forbehold om at endringer kan bli foretatt i løpet av jaktsesongen.
 • MERK:
 • Fjellstyret selger et begrenset antall kort for jakt på småvilt. Kortkjøper og den/de vedkommende kjøper jaktkort på vegne av, er inneforstått med at kjøpte kort ikke refunderes dersom fjellstyret må innføre innkorting av jaktsesong. Om jaktstart ikke gjennomføres refunderes innbetalt beløp minus 20% til dekning av kostnader.
 • MERK:

 • Det er kun anledning for kortkjøper å handle ett periodekort hos samme fjellstyre.(Ett periodekort pr. jeger) Dersom fjellstyret registrerer at det er kjøpt to eller flere periodekort hos samme fjellstyre, annulleres kjøpet av det/de tidligste alternativ. (Som eksempel annuleres kort for periode 1, dersom det er kjøpt kort for både periode 1 og periode 2.)

 • Flytting av dagskvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

Fjellstyret vil oppfordre jegere til å jakte smårovvilt. Videre oppfordres jegere til å prioritere å skyte små rypekyllinger foran voksne ryper. Små kyllinger har mindre sjanse for å overleve vinteren og har stor sannsynlighet for å dø uansett, sammenlignet med store kyllinger og voksen fugl.

Fjellstyret foretar ekstra oppsynsaktivitet på statsallmenningene, også opp i mot ulovlig trening av hund!

 

 • Opplæringsjakt

  Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed. Forutsetningen er tillatelse fra foreldre eller foresatte og under tilsyn av en tilsynsjeger som har fylt 20 år. Tilsynsjegeren må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år.
  Tilsynsjeger skal ha med eget våpen, hele tiden ha mulighet til å kontrollere og instruere den som er under opplæring.  Opplæringsjegeren kan ikke selv sitte alene på post eller bevege seg alene under jaktutøvelsen med tilgang til funksjonelt våpen.
  Tilsynsjegeren må ha betalt jegeravgift, og må ha tillatelse fra rettighetshaver. Den som er under opplæring behøver ikke å betale jegeravgift.

Jaktkortet gjelder for statsallmenningene i Budalen.(Endal-,Budal og Tågå statsallmenninger.) Her er det et variert terreng med seterdaler, furuskog, bjørkeskog, slake lier og bratte dalsider. Ønsker du å jakte fjellrype har du mange muligheter over skogbandet.Jakt på rype avsluttes 23.12.

 KARTET PÅ DENNE SIDEN ER IKKE NØYAKTIG, MEN VISER HVOR OMRÅDENE LIGGER. KART FÅR DU KJØPT I BUTIKKEN I BUDAL.

Bestand 
Skogsfugl, lirype og fjellrype.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Områdene ligger ca 5-10 km.sør for Budal sentrum med unntak av Tågå statsallmenning som ligger øst for sentrum. Variert terreng. Barskog, bjørkeskog og snaufjell.

 

Lenker:

 

Jaktregler

Bag Limit på 2 ryper pr. jeger pr. dag.

Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Jeger plikter å fremvise legitimasjon og jegeravgift ved oppsynskontroll.

Andre aktuelle tilbud