Småviltjakt for utenbygdsjegere på statsallmenning i Namsskogan

Fjellstyrets 6 jaktfelt dekker et variert skog- og fjellandskap på 565 000 daa. Her finnes hare, skogsfugl, li-og fjellryper. Flere fjellstyrehytter gir gode utgangspunkt for både jakt og fiske.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


15.04.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Namsskogan fjellstyre, 7890 Namsskogan

Sissel K Grongstad - Isak Bruvoll Valfridsson

41558176 - 48032484

namsskogan@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Fjellstyret har fattet følgende vedtak om dagskvoter for jaktsesongen 2023/-24:

 • Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag, hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
 • Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag.
 • Fra og med 1. oktober settes dagskvoten til 1 rype pr jeger pr dag.
 • Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 

Fjellstyret vil vurdere å stenge jakta på hønsefugl på statsallmenningene fra og med 1. oktober når kunnskapen om bestandene er enda bedre (jfr statistikk fra regulert periode), og man har bedre kjenneskap til situasjone i naboområdene.

Kvotene fastsettes ca 25.08. hvert år og årets kvoter vil bli kunnngjort rundt 1. september.

Det er jegers ansvar å følge med på de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Kvotene publiseres på fjellstyrets hjemmeside så snart de er vedtatt det enkelte år.

Mer detaljert beskrivelse

Fjellstyrets 6 småviltjaktområder dekker et område på ca 585.000 dekar, med storfuglterreng i skogen og li-og fjellrypeterreng i fjellet. Jaktstart er 10.september uten hund og 15.september med hund. Det er et begrenset antall kort i regulert periode 10.09.- 30.09. Jeger med hund tildeles jaktfelt, mens jeger uten hund jakter uten områdebegrensning.

Søknadsfrist for utenbygdsjegere som ønsker jaktkort med hund i regulert periode er 1. april. Jaktperiodene er 15.-19. september, 20.-24. september og 25.-30. september. Se www.namsskogan-fjellstyre.no for søknadsskjema.

Jaktkort til jegere uten hund legges ut for salg her 15. april kl 09.00. På egne sider på www.inatur.no kan du ellers se våre mange utleiehytter (I regulert periode av småviltjakta fordeles hyttene samtidig som under trekking av kort.) For jakt uten hund legges det på www.inatur.no ut en del pakker med hytte + småviltjaktkort. De fleste årene er det også noen ledige kort etter tilbakemelding fra jegerne etter tildelinga i mai, og disse vil også bli lagt ut på INatur.

Alle jaktkortperioder er inndelt i 5-dagersboker i regulert periode. Utenbygdsjegere som jakter i regulert periode får innfridd sitt sesongkort ved å løse inn kortet som heter "Sesongkort utenbygdsjegere i regulert periode". Sesongkortet er gyldig fra og med 1. oktober. Samlet pris vil da bli kr 2.000,- (vedtatt fra og med 2014).

Samarbeid med Statskog SF - samjakt
Sesongkort kjøpt enten på Statskog SF's områder i Namsskogan eller Namsskogan fjellstyre sine områder i regulert periode, eller korttidskort kjøpt hos en av partene fra og med 01.10., gjøres gjeldende for alle statsallmenninger (inkludert Moen kommuneskog) og alle statsskoger i Namsskogan fra og med 01.10. Det selges også restsesongkort fra 1. oktober.

NB Statskog SF har stengt all jakt på sine områder i Namsskogan og derfor gjelder ikke sesongkort på Statskog sine jaktfelt sesongen 2023/-24.

Bestand

Medio august hvert år foretas linjetaksering av lirype.Takseringen danner grunnlaget for fastsetting av årets dagskvoter, og danner grunnlaget for eventuelle andre tiltak. Se mer om takseringen på www.namsskogan-fjellstyre.no eller følg oss på Facebook.

Jaktregler

Generelle regler                  
I Fjellovens § 23 heter det at kun "dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge" kan jakte på statsallmenning.

Jaktkortet er gyldig på alle statsallmenninger i Namsskogan samt Moen kommuneskog.

Innenbygdsboende samt utenbygdsboende UTEN hund jakter uten områdebegrensning fra 10. september. Øvre ramme på solgte jaktkort på statsallmenningene i Namsskogan i perioden 10.-14. september er 80 kort.

Når småviltjakt med hund starter 15.09 gjelder kortet for utenbygdsboende MED hund for ETT av våre 6 jaktområder. Jaktområde 4 går også inn i sørvestre deler av Børgefjell nasjonalpark. Det er tillatt med kun 1 hund i slipp pr jeger. I perioden 15.09-19.09. er øvre ramme på solgte jaktkort på statsallmenningene i Namsskogan 80 kort.

På jaktkort i regulert periode er det lagt inn et depositum på kr 200. Ved innraportering av fangst innen 5. oktober tilbakebetales depositumet. Husk at 0 fangst også er av interesse. Bruk rapporteringsskjema småvilt på vår hjemmeside.

Fra og med 1. oktober oppheves områdereguleringene og jaktkortene gjelder alle statsallmenningene (inkl Moen kommuneskog), Kjelmoen, Lindsetmoen og Finnvollan statsskoger.

Jegeren plikter å gjøre seg kjent med gjeldende jaktregler for området, herunder også gjeldende dagskvotebestemmelser og jaktgrenser.

Jeger plikter også å sette seg inn i til enhver tid gjeldende jakttider


Namsskogan fjellstyre oppfordrer småviltjegerne til å jakte smårovvilt.

Regulering av rypejakta gjennom dagskvoter blir hvert år vedtatt i slutten av august etter at resultatene fra linjetaksten foreligger.

Se under avsnitt JAKTKVOTER.

Det er jegers plikt å holde seg orientert om årets dagskvoter. Fjelloppsyn/Politi utfører naturoppsyn på fjellstyrets områder, og vil bl.a. kontrollere dagskvotebestemmelsene. På forlangende plikter jegeren å fremvise fangsten. Overtredelse av dagskvotebestemmelsene vil medføre politianmeldelse. 

Husk å sende inn fangstrapport innen 5.oktober.

Det tas forbehold om stans i rypejakta i oktober samt innføring av eventuelle andre begrensninger.

Veibeskrivelse

Følg Europavei 6. Namsskogan finner du nord for Grong og sør for Nordlandsgrensa - Øverst i Namdalen.

Andre aktuelle tilbud