Småviltjakt for utenbygdsjegere på statsallmenning i Namsskogan

Fjellstyrets 6 jaktfelt dekker et variert skog- og fjellandskap på 565 000 daa. Her finnes hare, skogsfugl, li-og fjellryper. Flere fjellstyrehytter gir gode utgangspunkt for både jakt og fiske.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


15.04.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Namsskogan fjellstyre, 7890 Namsskogan

Sissel K Grongstad - Isak Bruvoll Valfridsson

41558176 - 48032484

namsskogan@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Fjellstyret har fattet følgende vedtak om dagskvoter for jaktsesongen 2023/-24:

 • Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag, hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
 • Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag.
 • Fra og med 1. oktober settes dagskvoten til 1 rype pr jeger pr dag.
 • Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 

Det er jegers ansvar å følge med på de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Kvotene publiseres på fjellstyrets hjemmeside så snart de er vedtatt det enkelte år.

Mer detaljert beskrivelse

Fjellstyrets 6 småviltjaktområder dekker et område på ca 585.000 dekar, med storfuglterreng i skogen og li-og fjellrypeterreng i fjellet. Jaktstart er 10.september uten hund og 15.september med hund. Det er et begrenset antall kort i regulert periode (10.09.- 30.09.). Utenbygds jegere som ønsker jakt hos oss må søke innen 1. april og være med på trekking. Både søknad og trekking/tildeling skjer via Inatur. Jaktperiodene er 10.-14. september, 15.-19. september, 20.-24. september og 25.-30. september. Det er også mulig å søke på fjellstyrehytte og ha terrenget for 4 år.

Bestand
Medio august hvert år foretas linjetaksering av lirype.Takseringen danner grunnlaget for fastsetting av årets dagskvoter, og danner grunnlaget for eventuelle andre tiltak. Se mer om takseringen på www.namsskogan-fjellstyre.no eller følg oss på Facebook.

Jaktregler

Generelle regler                  
I Fjellovens § 23 heter det at kun "dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge" kan jakte på statsallmenning. I perioden 10.-30. september er småviltjakta regulert med hensyn på antall jegere. Fra og med 1. oktober oppheves områdereguleringene og jaktkortene gjelder alle statsallmenningene (inkl Moen kommuneskog).  Jegeren plikter alltid å gjøre seg kjent med gjeldende jaktregler for området, herunder også gjeldende dagskvotebestemmelser og jaktgrenser.

Les småviltreglene i vedlegget under.

Regulering av rypejakta gjennom dagskvoter blir hvert år vedtatt i slutten av august etter at resultatene fra linjetaksten foreligger.
Se under avsnitt JAKTKVOTER.
Det er jegers plikt å holde seg orientert om årets dagskvoter. Fjelloppsyn/Politi utfører naturoppsyn på fjellstyrets områder, og vil bl.a. kontrollere dagskvotebestemmelsene. På forlangende plikter jegeren å fremvise fangsten. Overtredelse av dagskvotebestemmelsene vil medføre politianmeldelse. 
Det tas forbehold om stans i rypejakta i oktober samt innføring av eventuelle andre begrensninger.

Veibeskrivelse

Følg Europavei 6. Namsskogan finner du nord for Grong og sør for Nordlandsgrensa - Øverst i Namdalen.

Andre aktuelle tilbud