Småviltjakt i Dovrefjell og Grimsdal statsallmenninger.

Mye av småviltjaktterrenget ligger i snaufjell der det er rike muligheter for jakt på fjellrype. Lirypeterreng finnes i dalene og andre områder med rikere vegetasjon.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


01.06.2022 kl. 09:00

Om oss

Kontakt oss

Dovre fjellstyre

958 02 407

dovre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kvotebegrensning fastsettes etter årlig taksering innen 10. september.

 

I 2021 var det på grunn av lav kyllingproduksjon satt en kvote på maks 1-en rype pr jeger pr dag. Pr sesong var kvoten 5-fem ryper pr jeger. Det skilles ikke mellom li- og fjellrype.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dovre Fjellstyre forvalter jakt- og fiske m.m. i Grimsdalen og Dovrefjell statsalmenninger. Grimsdal statsalmenning utgjør hoveddelene av nasjonalparkene Rondane og Dovre, mens Dovrefjell statsalmenning utgjør deler av Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark med omliggende verneområder.

 

Mye av småviltjaktterrenget ligger i snaufjell der det er rike muligheter for jakt på fjellrype. Lirypeterreng finnes i dalene og andre områder med rikere vegetasjon. 

 

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort på småvilt i statsalmenningene i Dovre. 

 

I Grimsdalen Statsalmenning er småviltjakta regulert ved inndeling i perioder, jaktfelt og begrensning i antall jegere pr. periode i tidsrommet 15.09 - 14.10.  Småviltjakt med hund er delt inn i jaktfeltene felt 1 - Dørålen (sør for Haverdalsåe), felt Grimsdalen sør (mellom Haverdalsåe og Grimsa) og felt 3 - Grimsdalen nord (nord for Grimsa). 

I henhold til regulering av jakta kan utenbygds jegere uten hund, innenbygds jegere uten hund og innenbygds jegere med hund søke jaktkort for felt 1, 2 og 3 samlet (hele Grimsdalen Statsalmenning). For utenbygds jegere med hund kan det kun søkes på de enkelte jaktfelter.

 

I Dovrefjell Statsalmenning er småviltjakta regulert ved inndeling i perioder, jaktfelt og begrensning i antall jegere pr. periode i tidsrommet 15.09 - 14.10.  Småviltjakt med hund er delt inn i jaktfeltene felt 4 - Dovrefjell (sør for E6), felt 5 - Hjerkinn (Nord for E6) 

I henhold til regulering av jakta kan utenbygds jegere uten hund, innenbygds jegere uten hund og innenbygds jegere med hund søke jaktkort for felt 4 og 5 samlet (hele Dovrefjell Statsalmenning). For utenbygds jegere med hund kan det kun søkes på de enkelte jaktfelter.

 

Eventuelle ledige jaktkort for utenbygdsboende jegere i de begrensede periodene etter 1. gangs tildeling blir lagt ut for salg på inatur.no ca 15. mai

 

Vær oppmerksom på at Grimsdalen statsalmenning utgjør deler av Rondane-Dovre Nasjonalpark med omliggende verneområder. Dette inkluderer blant annet Vesle-Hjerkinntjønn naturreservat hvor det er jaktforbud.

 

 

 

 

Jaktregler

Dovre fjellstyre har med hjemmel i fjellovens § 23 vedtatt jaktregler på småvilt i statsallmenningene i Dovre. Vedtaket vurderes og revideres årlig om forholdene eller endringer i jaktlovgivningen skulle tilsi det.

 

Ved behov vil det settes kvote for antall felte ryper pr dag pr jeger. Dette fastsettes etter taskering i august og kunngjøres på dovre-fjellstyre.no før jaktstart.

Brudd på jaktreglene medfører straffeansvar etter fjellovens § 37.

Jeger er selv ansvarlig for å sette seg inn i jaktregler, eventuelle kvoter og grenser for jaktområde og felt.

 

 • Jaktforbud: Det er forbudt å jakte innenfor Fokstugu naturreservat. og Veslehjerkinntjønn naturreservat.
 • Inntil to jegere kan jakte sammen på rekke. Dette gjelder også for jakt med hund. Alle som deltar i jakt med hund skal ha løst jaktkort for slik jakt. 
 • Jaktkort for hund gjelder for bruk av èn hund av gangen. Unghund som ikke jakter selvstendig, kan slippes sammen med eldre hund.
 • Alle jakthunder eldre enn 12 mnd. skal ha gyldig bevis for bestått aversjonsdressur (sau).
 • Båndtvang: Utvidet båndtvang gjelder for hele kommunen fra opphør av ordinær båndtvangstid til 1. oktober. Helårlig båndtvang i Fokstugu naturreservat. og Veslehjerkinntjønn naturreservat. Øvrige verneområder har særlige bestemmelser om båndtvang. Jeger forplikter seg til å sette seg inn i disse reglene før slipp av hund.
 • Vis hensyn til villrein. Jegere som jakter med hund, må ta hunden inn og trekke seg unna områder der det er villrein.
 • Vis hensyn til andre jegere og annen jaktutøvelse.
 • Fangstrapport skal leveres etter endt jaktperiode. Manglende innlevering av fangstrapport kan medføre tap av jaktmulighet senere.

Andre aktuelle tilbud