Småviltjakt for utanbygdsbuande - Vågå fjellstyre.

Jaktkortet gjeld utanbygds i Langmorkje statsallm. i Vågå kommune. Siste: jakta på rype er stoppa frå 30.09. Løyst jaktkort gjeld da ikkje rypejakt, men jakt på andre småviltarter.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Riksveg 51 går tvers gjennom området, slik at det er lett tilgjengeleg både frå Valdressida om Beitostølen, og frå Gudbrandsdalssida. Vegen over Valdresflya er vinterstengt. Dersom ein kjem Gudbrandsdalen kan ein anten ta av på Sjoa og kjøre Heidalen til Randsverk, eller kjøre rv.15 frå Otta og ta av ved Randen ca. 5 km. vest for Vågåmo. Når det gjeld overnatting finn ein langs rv. 51 alt frå enkle campingplassar til fjellstuer og høgstandard utleigehytter. 

Viktige datoer


10.09.2021 kl. 09:00

Om oss

Jaktkort for småviltjakt utan hund blir i perioda 15.09-29.09 tildelt etter søknad og trekning i eit begrensa antal. Jaktkorta er fordelt på tre 5-dagarsperiodar,  periode 1: 15.09 – 19.09, periode 2: 20.09 –24.09 og periode 3: 25.09 – 29.09, det vil bli tildelt 125 kort i kvar periode. Frå 30.09 og ut februar er det fritt kortsal. Vågå fjellstyre gjorde 24.09.21 vedtak om å stoppe jakta på rype frå og med 30.09.21 og ut jaktsesongen 2021/22. 

Utanbygds som er interessert i jakt med hund må sende søknad innan 1.april ved å nytte søknadsskjema på heimesida til fjellstyret.

Vågå fjellstyre nyttar seg av dagskvote for rype (for jaktsesongen 2021/22 har Vågå fjellstyre sett ei dagskvote på 1 lirype/fjellrype pr. jeger pr. dag fram til 30.09). Kvota blir bestemt med bakgrunn i takseringar, bruk av treningsfeltet og andre tilbakemeldingar.

Kontakt oss

Vågå fjellstyre

Knut Øyjordet 90966277/ Erik Myrum 90739335

vaga@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Vågå fjellstyre vedtok i sak 30/21 å stoppe jakta på både lirype og fjellrype frå og med 30.09 og ut sesongen 2021/22. Bakgrunnen for dette er bestandsmessige forhold, dvs. at vi nå etter dei fyrste dagane av jakta, med enno større sikkerheit enn før jaktstart kan seie at årets produksjon generelt er dårleg. Fjellstyret meiner det difor er viktig å stoppe jakta nå for å sikre at det blir tilstrekkeleg med stamfugl for neste års produksjon.

Jakt på andre artar/ vidare kortsalg: Jakt på dei andre småviltartane som det er opna for jakt på går som tidlegare vedteke. Det vil difor bli fritt kortsal for utanbygds utan hund frå 30.09, og det frie kortsalet for innanbygds utan hund går og som vanleg, men jaktkortet opnar altså ikkje for jakt på rype. Det same gjeld innanbygds med hund, løyst jaktkort vil for desse også gjelde for trening med fuglehund på rype i heile statsallmenningen.

Tilbakebetaling: Utanbygds jegerar utan hund som allereie har løyst kort frå 30.09 (før vedtaket om freding av rypa vart gjort), kan få tilbakebetalt kortprisen dersom dei ikkje ynskjer å nytte kortet. Jegerar som ynskjer tilbakebetaling må ta kontakt med Vågå fjellstyre på e-post: erik.myrum@fjellstyrene.no .

Jakta går som planlagt fram t.o.m. 29.09.

 

Dagskvota for sesongen 2021/22 er sett til 0 li/fjellrype pr. dag.

Vedtak om dagskvote for årets jaktsesong blir gjort i starten av september, etter at takseringa er gjennomført. Alle som har løyst jaktkort  har plikt på seg til å sjekke her på Inatur, eller på fjellstyret si heimeside www.vaga-fjellstyre.no om det er innført dagskvote, og evt. kor stor den er før ein dreg ut på jakt. 

Vedtak om dagskvote for sesongen blir gjort med bakgrunn i resultat frå takseringar, bruk av treningsfeltet og andre tilbakemeldingar, som viser årets produksjon av lirype. Om fjellstyret finn det nødvendig kan det og bli innført total/ sesongkvote.

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dagar er ikkje tillatt.

Ungdom som er med på opplæringsjakt (er under 16 år) jaktar på tilsynsjegeren si dagskvote.

Dersom det utover i jakta viser seg at produksjonen er langt mindre enn det vi veit nå før jakta, kan det vera aktuelt å vurdere kvota på nytt.

Vågå fjellstyre kan vedta å avslutte jakta før opplyst dato, om viltbestanden er dårleg.

Jakttid, jaktområde og kvoter kan endras før og under jakta, utan at dette gjev rett til at ein får pengane tilbake (jf. angrerettsloven §22, pkt. m).

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Utanbygdsbuande er alle som har fast bustadsadresse i andre kommuner enn Vågå kommune.

 

Ang. salg av jaktkort for jakt utan hund  i begrensa periode (Periode 2 og 3)

Kjøpte jaktkort blir ikkje refundert (Dette gjeld og ved evt. vanskelege vær, og føreforhold). Jaktkortet kan ikkje endrast med tanke på dato/ periode. Jaktkortet er personleg og kan ikkje overførast til andre.

 

Det frie kortsalget, frå 30.09.21 startar når avgjerda om evt. dagskvote på rype er teke, mellom 5.-10.09.

Generell beskrivelse

 

Jaktkortet dekkjer eit areal på totalt 884 000 da. Innanfor eit så stort område finn ein sjølvsagt eit svært vekslande landskap med gode leveområde for alt frå rådyr til fjellrype. Området strekkjer seg frå skogkledde lier på ca 800 moh til dei høgste toppane på over 2300 moh.
Trening av fuglehund skal, om hausten, foregå innanfor treningsfeltet i området Hoskelia/ Maurvangen/ grensa mot ØystreSlidre. Om vinteren er det opna for trening i heile Langmorkje statsallmenning, unntatt den delen av allmenninga som ligg innanfor grensene til Jotunheimen nasjonalpark.
For nærare opplysningar sjå Vågå fjellstyre si heimeside på: www.vaga-fjellstyre.no

 

Bestand
Vi har dei siste åra hatt dårleg/ middels bestand av både lirype og fjellrype, som i store delar av Sør-Norge. Vågå fjellstyre har også i år taksert nokre område, og har i tillegg rapportar frå treningsfeltet inst i Sjodalen, og rapportar etter fuglehundprøver som har vore arrangert. Det ser i år ut som vi får eit under middels år, med ein nedgang frå i fjor, likevel er det som alltid lokale variasjonar. det berre å konstatere at det er eit dårleg produksjonsår for rype, spesielt lirypa. Men også for fjellrypa er det ein tilbakegang i bestanden sett i forhold til eit normalår. Vi må truleg heilt tilbake til 1995 for å finne tilsvarande produksjonssvikt for lirypa. Bruk av kvote vil hindre felling av fleire fuglar på ein dag for dei som får sjansen til det, samstundes gjev det ei klart signal om å vise moderasjon i haustinga av rypebestanden. Men Vågå fjellstyre har likevel funne det nødvendig å frede både lirypa og fjellrypa frå 30.09 og ut jaktsesongen 2021/22.

  

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området ligg sør for Ottadalen og dekkjer områda frå omkring Lemonsjøen, innover Sjodalen til Gjendetraktene, på båe sider av elva Sjoa. Langmorkje statsallmenning grensar mot Lom i vest, Vang/ Øystre Slidre i sør, og Sel/Nord-Fron i aust.
Terrenget er som sagt, svært variert frå tette bjørkelier til snaufjell og vidstrakte steinflyer. Dette gjer at det bør vera gode sjanser for alle til å finne seg eit terreng ein trivs i.

 

Mykje av området er lett tilgjengeleg, og ligg i nærheit til bilveg. Men for dei som foretrekkjer å ha fjellet for seg sjølve er det ikkje problem å finne seg område der ein svært sjeldan ser andre jegarar dersom ein er viljug til å ta med teltet og gå eit stykkje.
Erfaringane viser at jegarane har ein tendens til å samle seg på dei mest "kjende" plassane. Dette gjeld spesielt dei første dagane av jakta, det kan difor vera lurt å prøve å finne seg område utanfor dei mest brukte delane av terrenget.

 

Jakt med hund

 

Alle som jaktar med hund eller går saman med nokon med hund, og har nytte av hund under jakt, må ha løyst jaktkort for jakt med hund.  Kun ein hund pr jeger laus om gongen.

 

Vilkår

Jaktkortet er personleg og kan ikkje overførast til andre.

Løyste jaktkort blir ikkje refundert. Vanskelege vær, og føreforhold er ikkje grunnlag for å få tilbakebetalt jaktkortet, heller ikkje stengte vegar.

Endring av felt, og/ eller dato er ikkje mogleg dersom kortsalget er avgrensa i antal, eller etter feltinndeling.

 

 

 

Lenker

Heimeside med oppdatert info om fiske

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

www.visitjotunheimen.com 

Jakt og fiskekart Vågå fjellstyre

Jaktregler

Jegaren skal alltid bera jaktkortet på seg ved utøving av jakta. For utfyllande reglar sjå jaktreglane for Vågå Fjellstyre. Kort for trening av fuglehund kan løysast for hausten, frå 21. august til 14. september. eller for vintesesongen, frå 1. februar til 31. mars. Treninga skal skje utan gevær, innanfor områda som er beskrive i reglane.

Andre aktuelle tilbud