Småviltjakt for utanbygdsbuande - Vågå fjellstyre.

Jaktkortet gjeld utanbygds utan hund i Langmorkje statsallmenning i Vågå kommune.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fylkesveg 51 går tvers gjennom området, slik at det er lett tilgjengeleg både frå Valdressida om Beitostølen, og frå Gudbrandsdalssida. Vegen over Valdresflya er vinterstengt. Dersom ein kjem Gudbrandsdalen kan ein anten ta av på Sjoa og kjøre Heidalen til Randsverk, eller kjøre rv.15 frå Otta og ta av ved Randen ca. 5 km. vest for Vågåmo. Når det gjeld overnatting finn ein langs rv. 51 alt frå enkle campingplassar til fjellstuer og høgstandard utleigehytter. 

Viktige datoer


10.09.2021 kl. 09:00

Om oss

Jaktkort for småviltjakt utan hund blir i perioda 15.09-29.09 tildelt etter søknad og trekning i eit avgrensa antal. Jaktkorta er fordelt på tre 5-dagarsperiodar,  periode 1: 15.09 – 19.09, periode 2: 20.09 –24.09 og periode 3: 25.09 – 29.09. Det blir tildelt 125 kort i kvar periode. Etter trekning nå i 2022, er det ein del ledige kort i periode 2 og 3. Desse blir lagt ut for sal frå sist i mai.

Frå 30.09 og ut februar er det normalt fritt kortsal. Men i fjor (2021) vedtok fjellstyret å stoppe jakta på rype frå og med 30. september og ut sesongen pga. dårleg produksjon. 

Utanbygds som er interessert i jakt med hund må sende søknad innan 1.april ved å nytte søknadsskjema på heimesida til fjellstyret.

Vågå fjellstyre nyttar seg av dagskvote for rype (for jaktsesongen 2021/22 vart det vedteke ei dagskvote på 1 lirype/fjellrype pr. jeger pr. dag fram til 30.09). Kvota blir bestemt med bakgrunn i takseringar, bruk av treningsfeltet og andre tilbakemeldingar. 

Kontakt oss

Vågå fjellstyre

Knut Øyjordet 90966277

vaga@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Vågå fjellstyre vedtok i sak 30/21 å stoppe jakta på både lirype og fjellrype frå og med 30.09 og ut sesongen 2021/22. Bakgrunnen for dette var bestandsmessige forhold, dvs. at etter dei fyrste dagane av jakta, med enno større sikkerheit enn før jaktstart kunne slå fast at årets produksjon generelt var dårleg. Fjellstyret meinte det difor er viktig å stoppe jakta for å sikre at det blir tilstrekkeleg med stamfugl for neste års produksjon.

Jakt på andre artar/ vidare kortsalg: Jakt på dei andre småviltartane som det er opna for jakt på, gjekk som tidlegare vedtatt. Det vart difor fritt kortsal for utanbygds utan hund frå 30.09, og det frie kortsalet for innanbygds utan hund går og som vanleg, men jaktkortet opna altså ikkje for jakt på rype. Det same gjaldt innanbygds med hund, løyst jaktkort vil for desse også gjelde for trening med fuglehund på rype i heile statsallmenningen.

Tilbakebetaling: Utanbygds jegerar utan hund som allereie har løyst kort frå 30.09 (før vedtaket om freding av rypa vart gjort), kunne få tilbakebetalt kortprisen dersom dei ikkje ønskte å nytte kortet.  

Jakta går som planlagt fram t.o.m. 29.09.

Dagskvota for sesongen 2021/22 vart sett til 1 li/fjellrype pr. dag.

Vedtak om dagskvote for årets jaktsesong blir gjort i starten av september, etter at takseringa er gjennomført. Alle som har løyst jaktkort har plikt på seg til å sjekke her på Inatur, eller på fjellstyret si heimeside www.vaga-fjellstyre.no om det er innført dagskvote, og evt. kor stor den er før ein dreg ut på jakt. 

Vedtak om dagskvote for sesongen blir gjort med bakgrunn i resultat frå takseringar, bruk av treningsfeltet og andre tilbakemeldingar, som viser årets produksjon av lirype. Om fjellstyret finn det nødvendig kan det også bli innført sesongkvote.

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dagar er ikkje tillatt.

Ungdom som er med på opplæringsjakt (er under 16 år) jaktar på tilsynsjegeren si dagskvote.

Dersom det utover i jakta viser seg at produksjonen er langt mindre enn det vi veit nå før jakta, kan det vera aktuelt å vurdere kvota på nytt.

Vågå fjellstyre kan vedta å avslutte jakta før opplyst dato, om viltbestanden er dårleg.

Jakttid, jaktområde og kvoter kan endrast før og under jakta, utan at dette gjev rett til at ein får pengane tilbake (jf. angrerettsloven §22, pkt. m).

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Utanbygdsbuande er alle som har fast bustadsadresse i andre kommuner enn Vågå kommune.

 

Ang. salg av jaktkort for jakt utan hund  i begrensa periode (Periode 2 og 3)

Kjøpte jaktkort blir ikkje refundert (Dette gjeld også ved evt. vanskelege vær- og føreforhold). Jaktkortet kan ikkje endrast med tanke på dato/periode. Jaktkortet er personleg og kan ikkje overførast til andre.

 

Det frie kortsalget frå 30.09 startar når avgjerda om evt. dagskvote på rype er teke, mellom 5.-10.09. Dersom bestanden av rype er liten, så kan det vere aktuelt å frede rype for jakt etter ein viss dato. Dette vart gjort i fjor (2021), da rypa vart freda for jakt frå og med 30. sept.

 

Generell beskrivelse

Jaktkortet dekkjer eit areal på totalt 884 000 da. Innanfor eit så stort område finn ein sjølvsagt eit svært vekslande landskap med gode leveområde for alt frå rådyr til fjellrype. Området strekkjer seg frå skogkledde lier på ca 800 moh til dei høgste toppane på over 2300 moh.
Trening av fuglehund skal, om hausten, foregå innanfor treningsfeltet i området Hoskelia/ Maurvangen/ grensa mot ØystreSlidre. Om vinteren er det opna for trening i heile Langmorkje statsallmenning, unntatt den delen av allmenninga som ligg innanfor grensene til Jotunheimen nasjonalpark.
For nærare opplysningar sjå Vågå fjellstyre si heimeside på: www.vaga-fjellstyre.no

 

Bestand
Vi har dei siste åra hatt dårleg/middels bestand av både lirype og fjellrype, som i store delar av Sør-Norge. Vågå fjellstyre har også i år taksert nokre område, og har i tillegg rapportar frå treningsfeltet inst i Sjodalen, og rapportar etter fuglehundprøver som har vore arrangert. Det ser i år ut som vi får eit under middels år, med ein nedgang frå i fjor, likevel er det som alltid lokale variasjonar. det berre å konstatere at det er eit dårleg produksjonsår for rype, spesielt lirypa. Men også for fjellrypa er det ein tilbakegang i bestanden sett i forhold til eit normalår. Vi må truleg heilt tilbake til 1995 for å finne tilsvarande produksjonssvikt for lirypa. Bruk av kvote vil hindre felling av fleire fuglar på ein dag for dei som får sjansen til det, samstundes gjev det ei klart signal om å vise moderasjon i haustinga av rypebestanden. Men Vågå fjellstyre har likevel funne det nødvendig å frede både lirypa og fjellrypa frå 30.09 og ut jaktsesongen 2021/22.

  

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området ligg sør for Ottadalen og dekkjer områda frå omkring Lemonsjøen, innover Sjodalen til Gjendetraktene, på båe sider av elva Sjoa. Langmorkje statsallmenning grensar mot Lom i vest, Vang/ Øystre Slidre i sør, og Sel/Nord-Fron i aust.
Terrenget er som sagt, svært variert frå tette bjørkelier til snaufjell og vidstrakte steinflyer. Dette gjer at det bør vera gode sjanser for alle til å finne seg eit terreng ein trivs i.

 

Mykje av området er lett tilgjengeleg, og ligg i nærheit til bilveg. Men for dei som foretrekkjer å ha fjellet for seg sjølve er det ikkje problem å finne seg område der ein svært sjeldan ser andre jegarar dersom ein er viljug til å ta med teltet og gå eit stykkje.
Erfaringane viser at jegarane har ein tendens til å samle seg på dei mest "kjende" plassane. Dette gjeld spesielt dei første dagane av jakta, det kan difor vera lurt å prøve å finne seg område utanfor dei mest brukte delane av terrenget.

 

Jakt med hund

Alle som jaktar med hund eller går saman med nokon med hund, og har nytte av hund under jakt, må ha løyst jaktkort for jakt med hund.  Kun ein hund pr jeger laus om gongen.

 

Vilkår

Jaktkortet er personleg og kan ikkje overførast til andre.

Løyste jaktkort blir ikkje refundert. Vanskelege vær- og føreforhold er ikkje grunnlag for å få tilbakebetalt jaktkortet, heller ikkje stengte vegar.

Endring av felt, og/eller dato er ikkje mogleg dersom kortsalget er avgrensa i antal, eller etter feltinndeling.

 

Lenker

Jaktregler

Jegaren skal alltid bera jaktkortet på seg ved utøving av jakta. For utfyllande reglar sjå jaktreglane for Vågå Fjellstyre. Kort for trening av fuglehund kan løysast for hausten, frå 21. august til 14. september. eller for vintesesongen, frå 1. februar til 31. mars. Treninga skal skje utan gevær, innanfor områda som er beskrive i reglane.

Andre aktuelle tilbud