Jaktkort for småvilt i Vågå .

Jaktkortet gjeld i Langmorkje statsallmenning i Vågå kommune. J Dagskvote for 20/21 er 2 liryper/fjellryper pr. dag (pr. døgn ved løysing av 1-døgns kort om jakta skjer over to dagar).

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Riksveg 51 går tvers gjennom området, slik at det er lett tilgjengeleg både frå Valdressida om Beitostølen, og frå Gudbrandsdalssida. Vegen over Valdresflya er vinterstengt. Dersom ein kjem Gudbrandsdalen kan ein anten ta av på Sjoa og kjøre Heidalen til Randsverk, eller kjøre rv.15 frå Otta og ta av ved Randen ca. 5 km. vest for Vågåmo. Når det gjeld overnatting finn ein langs rv. 51 alt frå enkle campingplassar til fjellstuer og høgstandard utleigehytter. 

Viktige datoer


09.09.2020 kl. 09:00

Om oss

Ved normal produksjon av rype går opplegget for småviltjakta som vanleg, med fritt kortsal for jakt utan hund.Kortsalget startar når dagskvota er bestemt, etter at taksering er gjennomført.

Utanbygds som er interessert i jakt med hund må sende søknad innan 1.april ved å nytte søknadsskjema på heimesida til fjellstyret.

For jaktsesongen 2020/21 sette Vågå fjellstyre ei dagskvote på 2 liryper/fjellryper pr. jeger pr. dag. For dei som løyser korttypen ”døgnkort”, og der jakta skjer over to dagar (datoar), gjeld kvota på 2 ryper for eitt døgn. Kvota vart bestemt med bakgrunn i takseringar, bruk av treningsfeltet og andre tilbakemeldingar.

Kontakt oss

Vågå fjellstyre

61293737

vaga@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fjellstyret vedtok for jaktsesongen 2020/21  å innføre ei dagskvote på 2 liryper/ fjellryper pr. jeger pr. dag. For dei som løyser korttypen "døgnkort" og der jakta skjer over to dagar (datoar) gjeld kvota for eitt døgn. Vedtak om dagskvote for sesongen vart gjort med bakgrunn i resultat frå takseringar, bruk av treningsfeltet og andre tilbakemeldingar, som viser årets produksjon av lirype.

Dersom det utover i jakta viser seg at produksjonen er langt mindre enn det vi veit nå før jakta, kan det vera aktuelt å vurdere kvota på nytt.

 Alle som har løyst jaktkort  har plikt på seg til å sjekke her på Inatur, eller på fjellstyret si heimeside www.vaga-fjellstyre.no om det er innført dagskvote, og evt. kor stor den er før ein dreg ut på jakt. Vågå fjellstyre kan vedta å avslutte jakta før opplyst dato, om viltbestanden er dårleg, løyste sesongkort vil vanlegvis ikkje bli refundert.

Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dagar er ikkje tillatt.

Ungdom som er med på opplæringsjakt (er under 16 år) jaktar på tilsynsjegeren si dagskvote.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ang. salg av jaktkort for jakt med hund 12.10-01.11

Kjøpte jaktkort blir ikkje refundert (Dette gjeld og ved evt. vanskelege vær, og føreforhold). Jaktkortet kan ikkje endrast med tanke på dato eller jaktfelt. Jaktkortet er personleg og kan ikkje overførast til andre.

Dagskvota er 2 ryper, som for andre jegerar.

Til informasjon er det helga 24-25.10 planlagt ei treningssamling i regi av Gudbrandsdal fuglehundklubb i Sjodalen. Vågå fjellstyre har stilt terreng til disposisjon for denne samlinga, ein må difor akseptere at ein kan treffe grupper som er ute på organisert trening dei dagane.

 

Generell beskrivelse

 

Jaktkortet dekkjer eit areal på totalt 884 000 da. Innanfor eit så stort område finn ein sjølvsagt eit svært vekslande landskap med gode leveområde for alt frå rådyr til fjellrype. Området strekkjer seg frå skogkledde lier på ca 800 moh til dei høgste toppane på over 2300 moh.
Trening av fuglehund skal, om hausten, foregå innanfor treningsfeltet i området Hoskelia/ Maurvangen/ grensa mot ØystreSlidre. Om vinteren er det opna for trening i heile Langmorkje statsallmenning, unntatt den delen av allmenninga som ligg innanfor grensene til Jotunheimen nasjonalpark.
For nærare opplysningar sjå Vågå fjellstyre si heimeside på: www.vaga-fjellstyre.no

 

Bestand
Vi har dei siste åra hatt dårleg/ middels bestand av både lirype og fjellrype, som i store delar av Sør-Norge. Vågå fjellstyre har også i år taksert nokre område, og har i tillegg rapportar frå treningsfeltet inst i Sjodalen, og rapportar etter fuglehundprøver som har vore arrangert. Det ser i år ut som vi får eit middels år, med ein oppgang frå i fjor, likevel er det som alltid lokale variasjonar. Bruk av kvote vil hindre felling av fleire fuglar på ein dag for dei som får sjansen til det, samstundes gjev det ei klart signal om å vise moderasjon i haustinga av rypebestanden.

  

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området ligg sør for Ottadalen og dekkjer områda frå omkring Lemonsjøen, innover Sjodalen til Gjendetraktene, på båe sider av elva Sjoa. Langmorkje statsallmenning grensar mot Lom i vest, Vang/ Øystre Slidre i sør, og Sel/Nord-Fron i aust.
Terrenget er som sagt, svært variert frå tette bjørkelier til snaufjell og vidstrakte steinflyer. Dette gjer at det bør vera gode sjanser for alle til å finne seg eit terreng ein trivs i.

 

Mykje av området er lett tilgjengeleg, og ligg i nærheit til bilveg. Men for dei som foretrekkjer å ha fjellet for seg sjølve er det ikkje problem å finne seg område der ein svært sjeldan ser andre jegarar dersom ein er viljug til å ta med teltet og gå eit stykkje.
Erfaringane viser at jegarane har ein tendens til å samle seg på dei mest "kjende" plassane. Dette gjeld spesielt dei første dagane av jakta, det kan difor vera lurt å prøve å finne seg område utanfor dei mest brukte delane av terrenget.

 

Jakt med hund

 

Alle som jaktar med hund eller går saman med nokon med hund, og har nytte av hund under jakt, må ha løyst jaktkort for jakt med hund.  Kun ein hund pr jeger laus om gongen.

 

Vilkår

Jaktkortet er personleg og kan ikkje overførast til andre.

Løyste jaktkort blir ikkje refundert. Vanskelege vær, og føreforhold er ikkje grunnlag for å få tilbakebetalt jaktkortet, heller ikkje stengte vegar.

Endring av felt, og/ eller dato er ikkje mogleg dersom kortsalget er avgrensa i antal, eller etter feltinndeling.

 

 

 

Lenker

Heimeside med oppdatert info om fiske

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

www.visitjotunheimen.com 

Jakt og fiskekart Vågå fjellstyre

Jaktregler

Jegaren skal alltid bera jaktkortet på seg ved utøving av jakta. For utfyllande reglar sjå jaktreglane for Vågå Fjellstyre. Kort for trening av fuglehund kan løysast for hausten, frå 21. august til 14. september. eller for vintesesongen, frå 1. februar til 31. mars. Treninga skal skje utan gevær, innanfor områda som er beskrive i reglane.

Andre aktuelle tilbud