Småviltjakt utan hund i Ulvik statsallmenning, UTANBYGDS Allmenning med 4 jaktfelt

Ulvik statsallmenning har 363.000 dekar med høgfjellsterreng. Lett tilgjengeleg med tog eller bil. Variert, vilt og vakkert terreng. Velkomen til fjells! VEDTAK OM JAKT I 2023 - INNAN 15. JULI.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler

Beliggenhet

Viktige datoer


07.04.2022 kl. 09:00

02.05.2022 kl. 23:59

Kontakt selger

Ulvik fjellstyre

Ole Rune Røkenes

94978534

ulvik@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er vedteke fyljande kvoter for 2022:

Pr. dag: 2 ryper pr jeger.

Pr. veke: 5 ryper pr jeger.

Pr. sesong: 8 ryper pr. jeger.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Grunna svært lav bestand av rype, stansa Ulvik fjellstyre jakta frå 29.09.2022. Vedtak om jakt evt freding i 2023 vert fatta innan 15. juli 2023.

 

Søknad om vekeskort og sesongkort for utanbygdsbuande 2022:

Det blir i år tildelt vekeskort og sesongkort for småviltjakt på Ulvik statsallmenning til utanbygdsbuande etter trekking med søknadsfrist 2. mai. Du kan søke om fleire pakkar. Når du har valt dei pakkane du vil søke på kan du endre rekkefølgen før du sender inn søknaden.

 

Fjellstyret har vedteke å selje inntil 15 vekeskort på kvart av jaktfelta Skipanuten, Grjotrusti og Nordfjella jaktfelt for kvar periode (15.9-21.9 og 22.9-28.9) og 10 vekeskort på Finse sør jaktfelt for kvar periode. For kvart jaktfelt blir det og seld inntil fire sesongkort for utanbygdsbuande. Desse korta blir tildelt etter trekking kort tid etter 2. mai.

 

Etter andre periode (frå 29.9 fram til siste jaktdag 23.12) blir det lagt ut ubegrensa tal døgnkort for alle jaktfelta. Det blir opna for sal av desse korta etter at vekeskorta og sesongkorta er trekt tidleg i mai.

 

Bestand

Etter 5 år med freding av rypa i Ulvik Statsallmenning (2013-2017) ser ein no at bestanden har teke seg noko opp att. Fjellrype og hare er dominerende viltartar.

 

Beliggenhet og terrengbeskivelse

Allmenninga ligg i verhardt høgfjellsterreng mellom 1100 - 1800 m.o.h. Ulvik fjellstyre har totalt 9 husvere i allmenninga. 3 av desse er opne steinbuer, 6 er låste hytter. 7 av husvera ligg i områda sørvest for Finse mot Ulvik, ei hytte på Finse og ei steinbu i Lengjedalen.

 

På Finse har fjellstyret hytta Finsebu, som ligg aust for Finse stasjon. Her er det sengeplass til 8 (9), straum og god standard. Dei andre hyttene har ved og gass, og ligg innan 1-4 timars gange frå veg/jernbane. For tinging av Finsebu, sjå inatur.no. For tinging av andre hytter, ta kontakt med Stig Yngve Røkenes, tlf. 480 95 710.

 

INNANBYGDS HAR HALV PRIS PÅ KORT og skal velge korttype for innanbygds på eige salsside. Utanbygds kan IKKJE kjøpe desse korta og dei vil ikkje vere gyldige dersom slikt kjøp vert gjort.

 

Kjøpt kort vert ikkje refundert, jf. angrerettloven § 22 m).

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jaktreglar for all småviltjakt:

 • Jakta skjer innenfor statsallmenningens grenser, og på det jaktfeltet jaktkortet gjeld, sjå kartet.
 • Det vert berre seld eit begrensa taL vekeskort dei to fyrste vekene i jakta, samt 4 sesongkort på kvart jaktfelt. Etter dei to fyrste vekene vert det seld dagskort.
 • På strekningen Storurdi - Lågheller er det jaktforbud 500 meter på kvar side av Rallarveien. Jakt med hund er ikkje tillatt, dette gjeld og hund i band!

 

Smårovviltkort:

 1. Kortet gjeld for artane raudrev, røyskatt, mår, mink, kråke og ravn.
 2. Jeger skal ha jaktkort med seg under jakta, og pliktar å vise det fram når dette vert kravt av jaktoppsynet, politiet eller nokon frå fjellstyret.
 3. Generelle jaktreglar gjeld, jf. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og tilhøyrande forskrifter.
 4. Jakttid: 15.7-15.4., med avgrensingar innanfor denne ramma for kvar einskild art, jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.
 5. Jakt er ikkje tillate i tida frå og med 24. desember til og med 31. desember, og ikkje på langfredag, påskeaftan og fyrste påskedag.
 6. Jeger skal levere jaktrapport etter avslutta jakt via Inatur si rapport-ordning.
 7. Brot på desse reglane er straffbart, jf. fjellova § 37.

 

Husk å sende inn fangstrapport!


Kjøpte jaktkort vert ikkje refundert, jf. angrerettsloven § 22 m.

Veibeskrivelse

Allmenninga vert enklast nådd med tog til Finse eller Hallingskeid. I barmarksperioden er det ope asfaltert anleggsveg frå Osa i Ulvik opp på Osafjellet. Der har ein eit fint utgangspunkt for jaktturar i allmenninga.

Andre aktuelle tilbud