Småviltjakt utan hund i Ulvik statsallmenning, UTANBYGDS Allmenning med 4 jaktfelt

Ulvik statsallmenning har 363.000 dekar med høgfjellsterreng. Lett tilgjengeleg terreng. Variert, vilt og vakkert! EIT AVGRENSA TAL KORT VERT LAGT UT FOR SAL MANDAG 29. JULI 2024 KL 0900.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler

Beliggenhet

Viktige datoer


29.07.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Ulvik fjellstyre

Ole Rune Røkenes

94978534

ulvik@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er vedteke fyljande kvoter for 2024:

Pr. dag: 2 ryper pr jeger pr jaktdag.

Pr. veke: 5 ryper pr jeger.

Pr. sesong: 8 ryper pr. jeger.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

JAKTA 2024: DET VERT LAGT UT EIT AVGRENSA ANTAL SMÅVILT-KORT FOR SAL MANDAG 29. JULI KL. 0900.

 

Jakttid

15.09.2024 - 23.12.2024

 

Jaktfelt:

 • Skipanuten/Osafjellet jaktfelt
 • Grjotrusti/Osafjellet jaktfelt
 • Finse sør jaktfelt
 • Nordfjella jaktfelt

 

Bestand

Fjellrype og hare er dominerende viltartar. I 2024 vert det det opna for jakt, då med sal av eit avgrensa antal kort for i ivareta viltbestandane.

 

Beliggenhet og terrengbeskivelse

Allmenninga ligg i verhardt høgfjellsterreng mellom 1100 - 1800 m.o.h. Ulvik fjellstyre har totalt 9 husvere i allmenninga. 3 av desse er opne steinbuer, 6 er låste hytter. 7 av husvera ligg i områda sørvest for Finse mot Ulvik, ei hytte på Finse og ei steinbu i Lengjedalen.

 

På Finse har fjellstyret hytta Finsebu, som ligg aust for Finse stasjon. Her er det sengeplass til 8 personar, straum og god standard. Dei andre hyttene har ved og gass, og ligg innan 1-4 timars gange frå veg/jernbane. For tinging av Finsebu, sjå inatur.no. For tinging av andre hytter i jaktperioden, ta kontakt med Stig Yngve Røkenes, tlf. 480 95 710.

 

INNANBYGDS-JEGRAR HAR HALV PRIS PÅ KORT og skal velge korttype for innanbygds på eige salsside. Utanbygds kan IKKJE kjøpe desse korta og dei vil ikkje vere gyldige dersom slikt kjøp vert gjort.

Kort vert registrert på navn, og kan ikkje overførast til andre etter kjøp.

Kjøpt kort vert ikkje refundert, jf. angrerettloven § 22 m).

NB! Frå 2023 er det innført forbod mot blyhagl i heile Ulvik statsallmenning.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jaktreglar for all småviltjakt:

 • Jakta skjer innenfor statsallmenningens grenser, og på det jaktfeltet jaktkortet gjeld, sjå kartet.
 • Det vert berre seld eit begrensa tal vekeskort dei to fyrste vekene i jakta, samt 3 sesongkort på kvart jaktfelt. Etter dei to fyrste vekene vert det seld dagskort.
 • På strekningen Storurdi - Lågheller er det jaktforbud 500-1000 meter på kvar side av Rallarveien. Jakt med hund er ikkje tillatt, dette gjeld og hund i band! Sjå kart for forbodsgrensene.

 

Smårovviltkort:

 1. Kortet gjeld for artane raudrev, røyskatt, mår, mink, kråke og ravn.
 2. Jeger skal ha jaktkort med seg under jakta, og pliktar å vise det fram når dette vert kravt av jaktoppsynet, politiet eller nokon frå fjellstyret.
 3. Generelle jaktreglar gjeld, jf. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og tilhøyrande forskrifter.
 4. Jakttid: 15.7-15.4., med avgrensingar innanfor denne ramma for kvar einskild art, jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.
 5. Jakt er ikkje tillate i tida frå og med 23. desember til og med 31. desember, og ikkje på langfredag, påskeaftan og fyrste påskedag.
 6. Jeger skal levere jaktrapport etter avslutta jakt via Inatur si rapport-ordning.
 7. Brot på desse reglane er straffbart, jf. fjellova § 37.

 

Husk å sende inn fangstrapport!


Kjøpte jaktkort vert ikkje refundert, jf. angrerettsloven § 22 m.

Veibeskrivelse

Ulvik statsallmenning når du med tog til Finse eller Hallingskeid. I sommarsesongen er det open bilveg frå Osa i Ulvik og opp på Osafjellet. Der har ein eit fint utgangspunkt for jaktturar i allmenningen.

Andre aktuelle tilbud