Innlandsfiske i Fustavassdraget

Sportsfiske etter ørret og røye i Fustavassdraget.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

FUSAM forvaltningslag SA

41617517

eileha@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

FUSAM forvaltning SA forvalter øvre deler av Fustavassdraget.

 

Les mer om Fusam Forvaltning SA

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

 

Alle som fisker i vassdraget, plikter å levere elektronisk fangstrapport på Inatur.no. Fristen for levering er utløpet av den gyldige fangstperioden for fiskekortet. For årskort er fristen 15. oktober.  Fisk større enn 0,5 kg rapporteres som enkeltfisk.  Fisk mindre enn 0,5 kg kan rapporters med samlet vekt og antall.

 

Mer detaljert beskrivelse

Fustavassdraget er ikke friskmeldt etter angrep av Gyrodactylus salaris. Med dispensasjon fra Mattilsynet har FUSAM forvaltningslag tillatelse til å organisere fiske etter innlandsfisk i den øvre delen av vassdraget.

 

Sesongkort kan kjøpes som familiekort d.v.s et fiskekort for alle i samme husstand.  Dette gjøres ved at en går inn på riktig sesongkort og velger "Familiekort" som et tillegg.  Familiekortet koster da 200 kroner mer enn et kort for en enkeltperson.

Fiskeregler

Fustavassdraget er ikke friskmeldt etter angrep av Gyrodactylus salaris. Med dispensasjon fra Mattilsynet har FUSAM forvaltningslag tillatelse til å organisere fiske etter innlandsfisk i den øvre delen av vassdraget på følgende vilkår:

 

  • Grunneierlaget skal til enhver tid ha oversikt over hvem som fisker i området. Registreringen skjer ved at fiskeren løser fiskekort. 

 

  • Selvbetjeningsstasjoner for desinfisering av fiskeutstyr er satt ut ved infotavla på Baågneset ved Fustvatnet, ved Mjåvatnet på Buktryggen (Haraldsvik), og ved Ømmervatnet på rasteplassen ved Kaldåga i Neverveien. Fyll ut egenerklæring for utført desinfisering og ta med kopi for bruk ved kontroll.  Desinfiseringsstasjonene er merket med "D" i kartet på denne siden.  Desinfisering av fiskeutstyr kan også foretas på en felles desinfiseringsstasjon for Vefsna, Fusta og Drevja på Mosjøen Camping. Her er koden på låsen 2018

 

  • I vassdragets øvre del finnes ørret og røye. Sjøørret kan også forekomme. Sjøørret som ikke er alvorlig skadet, skal håndteres skånsomt, og slippes fri. Er fisken så skadet at den må avlives skal merke, dersom slikt finnes, leveres til FUSAM forvaltningslag v/Eilert Hatten, 416 17 517 eller eileha@online.no.

 

  • Tillatelsen til å fiske, gjelder for stang eller håndsnøre. Fiskeutstyr og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (hov, klær, støvler og båter ol.), skal være garantert smittefritt. Utstyr som har vært brukt i annet vassdrag skal tørkes i minst tre døgn eller desinfiseres med godkjent desinfiseringsmiddel før det kan brukes i Fustavassdraget, Virkon S. Etter å ha vært brukt her, skal samme behandling gjentas, før det kan brukes i et annet vassdrag.

 

  • Fiskeutstyr som er satt ut for fangst (utestandere), skal være tydelig merket med fiskerens navn og telefonnummer.

 

  • Ved kontroll plikter fiskere å legitimere seg og vise gyldig fiskekort for fiskeoppsynsmann, grunneier eller representant for Mattilsynet.

 

  • Alle som fisker i vassdraget, plikter ålevere elektronisk fangstrapport på Inatur.no. Fristen for levering er utløpet av den gyldige fangstperioden for fiskekortet. For årskort er fristen 15. oktober.  Fisk større enn 0,5 kg rapporteres som enkeltfisk.  Fisk mindre enn 0,5 kg kan rapporters med samlet vekt og antall.

 

  • Aktuelle reaksjoner på brudd på kravene om gyldig fiskekort, dokumentasjon for bruk av smittefritt utstyr, utslippsplikt for sjøørret, merking av utstyr eller levering av fangstrapport vil, avhengig av alvorlighetsgrad og type regelbrudd, vil være muntlig eller skriftlig advarsel, gebyr eller bortvising fra fisket. Brudd på lov eller forskrift vil bli anmeldt.

 

 

Andre aktuelle tilbud