Krokskogen - (OFA)

Prøv fiskelykken i Krokskogen. Finn fisketips her! Fiskekortet gjelder for alle Oslomarka Fiskeadministrasjons områder.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Krokskogen fyller nesten halve nordmarkskartet, er omtrent 7-8 mil i omkrets og går fra Sollihøgda i sør til nord for Øyangen i nord. Den bratte og majestetiske klippeveggen som stuper ned og følger europavei 16 fram mot Sundvollen er grense i vest, derfra Steinsfjorden. I øst skiller Langlidalen, midtdelen i Katnosa og ellers Buskerudgrensen Krokskogen fra Nordmarka. OFA-kortet gjelder i de fleste vannene i dette området, med unntak av området til Hole Jaktforening nær Sundvollen, samt Damtjern og Øyangen som krever egne kort. Se oversiktskart på OFAs hjemmesider.

 

Storflåtan er sammen med Søndre Heggelivann og Spålen de største vanna i OFAs område på Krokskogen. Storflåtan er også svært dypt, med sine 53 meter på det dypeste. Storflåtan huser abbor, sik og ørret, og det er ørreten som er mest spennende å fiske etter, for her går nok Krokskogens største fisker. Ørret på over 4 kilo har blitt tatt på dorging, og ettersom det er enkelt å dra med seg en kano hit, er det et anbefalt hjelpemiddel for å komme i kontakt med de store. Også om høsten kan det være mulig å få stor fisk, nå fra land gjennom å harve. Ellers er nok sluk det redskapet som gir størst sjanse for stor fisk ellers i året. Ellers har vannet mye ørret fra en kvart til tre kvart kilo. Abborbestanden er varierende med mye småfisk på grunnene og enkelte store ute på dypere vann. Sikbestanden er småfallen og overbefolket. Det er ofte barnefamilier eller andre turgåere som okkuperer leirplassene langs veien innover, særlig i helgene.

 

Vesleflåtan er forbundet med Storflåtan gjennom Flåtakanalen, et kjent gytested for både ørret og sik. Vesleflåtan er til dels mye besøkt, særlig på forsommeren da vulgataen i vannet kan ha til dels store klekkinger. Vannet har en god bestand av ørret opp mot en kilo, og den er i godt hold. Flere benytter seg av muligheten til å komme seg utpå med flytering. Mange av fluefiskerne befinner seg på vestsiden av vannet der det er flest myrtorver, og klekkingsanstalt for vulgataen. Abboren i vannet holder høy kvalitet, med mye fisk opp mot seks, sju hekto. Siken var for noen få år siden veldig fin, men har på noen få år blitt mindre og overbefolket.

 

Loka og Rundtjern har forbindelse med Vesleflåtan gjennom bekken som renner nederst i Flåtakanalen. Tjerna er av middels størrelse og er typiske myrtjern med stedvis store myrpartier rundt. Tjerna er godt besøkt av fluefiskere gjennom sommersesongen. Det er mye ørret opp mot 750 gram, med enkelte større. Ofte står fisken nær myrtorvene, så en forsiktig tilnærming er påkrevet om du skal ha håp om å kroke noen. Abborene, særlig i Rundtjern, kan bli riktig så fine med en vekt mellom 3 og 6 hekto. Sikbestanden har samme historie som siken i Vesleflåtan ettersom disse har forbindelse.

 

Store Abbortjern var tidligere et meget godt ørretvann, og fremdeles finnes enkelte fine ørreter, selv om vannet nok var bedre før. Av navnet fremkommer at det finnes abbor, og det gjør det, i meste laget vil nok mange si.

 

Lille Abbortjern er naturlig nok mindre og har ganske kuperte bredder, og langs breddene har mange av vannets ørreter tilhold, og de kan bli ganske pene, opp mot halvkiloen. Abborbestanden er i største laget og oppnår sjelden å bli større en steikepannestørrelse. Begge tjerna er forholdsvis godt besøkt sommeren gjennom, ettersom det både ligger nær Damtjern og ganske vilt til.

 

Bleiksjøen er et middels stort skogsvann, og det er grunt. Mest kjent fiskemessig sett er nok abboren i vannet, for den kan bli diger. Eksemplarer over kiloen finnes, og fisk mellom en halv og trekvart kilo er vanlig. Det er særlig om sommerkveldene man har en god sjanse til å knipe et par av disse grove ruggene. Også på isen kan man komme i kontakt med stor abbor, ofte på samme sted som om sommeren. En balansepilk eller litt store pimpler, er gjerne det som skal til. I de senere år har ørretbestanden vært i største laget, og det har vært langt mellom halvkilosfiskene. Reduserte utsettinger ser imidlertid ut til å hjelpe, og snittstørrelsen er igjen på vei oppover.

 

Svarten ligger sørøst for Vesleflåtan, og er et forholdsvis stort avlangt vann. Ørretbestanden i vannet er generelt for stor. Det finnes nok derfor bedre ørretvann i omkringliggende område, om man da ikke heller foretrekker mye aktivitet, men mindre fisker. Abboren kan derimot oppnå respektabel størrelse rundt en halv kilo, og det samme kan være tilfelle med siken. Forsøk heller Abbortjern rett nordenfor. Her finnes en god ørretbestand, og du har stort sett vannet for deg selv. Et kveldsfiske kan resultere i et tosifret antall ørret om du er heldig. Fine fisker opp mot 4 til 5 hekto, og enkelte langt større. Abbor finnes det også nok av.

 

Finnvann har en bestand av både ørret og abbor, der ørretbestanden nok er noe for stor, men enkelte tunge fisker finnes. Kjempevak midt på vannet kan forekomme. Østsiden er langt grunnere enn vestsiden, og på dager med vakaktivitet er det ofte lettest å nå ut fra denne siden.

 

Spålselva sitt utløp starter rett sør for Finnerudseter. Den øverste delen av elva opp til demningen i Spålen er steinete, mens nedre del av elva lar seg padle når det er nok vann, et idyllisk elvestrekke som går gjennom løker og myrdrag før den munner ut i Katnosa. De beste fiskeplassene finner du i den nedre stillerennende delen. Spålselva har en tett bestand av ørret i stekefiskstørrelse, samt pen abbor. Elva er likevel gytested for digre ørreter som til vanlig svømmer i Katnosa.

 

Spålen er et langstrakt vann, på midten nesten delt i to ved det trange Nautsundet. Sjøarealet er på 0.948 km² og magasinet på 2.140 mill. m³. Demningen i sørøst ble bygget allerede i 1883. Spålen er et skikkelig villmarksvann. Her er det et godt stykke til nærmeste grusvei uansett hvor man kommer fra. Vannet huser mye ørret rundt 250 gram, men langt større finnes. Vannet er kjent for virkelig grov abbor, og for noen år siden ble det tatt et flak på 1,4 kilo her.

 

Nibbitjern i vest er et meget godt fiskevann med mye og stor ørret. Snittvekt mellom 400 og 500 gram. Ørreten er tross den fine snittvekten noe mager, men kvaliteten på kjøttet er det ingenting å si på, det er rødt og delikat. Forhold for fluefiske er det mange steder. Nibbitjern har også en fin abborbestand med eksemplarer opp mot halvkiloen, rundt 200 gram er vanlig.

 

Møkkalitjerna er, navnet til tross, i utgangspunktet flotte myrvann perfekt for nærkontaktfiske og baksleng. Flere vak opptrer der de pleier å vise seg i slike myrtjern - kloss inntil myrkantene. Tjernet kan anbefales om du ønsker å bli skikkelig svett på ryggen og vil være godt utenfor allfarvei.

 

Store Oppkuven og Lille Oppkuven har en ørretbestand i største laget, spesielt det lille. Store Oppkuven har enkelte slengere som kan oppnå riktig fin størrelse, opp mot 1 kilo. Vannet ligger meget vilt og vakkert til, og bør utforskes om man er på disse kanter.

 

Dalstjern er et tjern mange farer forbi, men det anbefales å ta en stopp. Den nordre delen er typisk myrtjernaktig, mens den søndre delen er mer et skogstjern. Ørreter i god kondisjon finnes, og det er særlig rundt nedfallstrærne på veisiden og langs det tette krattet på motsatt side, fiskene har hatt tilhold. Også på isen kan man gjøre fine fangster, da området langs den tette vegetasjonen blir mer tilgjengelig. Det finnes også abbor av vanlig størrelse.

 

Et fint utgangspunkt for å komme seg inn til vann som ligger sørvest i OFAs område på Krokskogen, er å starte fra By i Lommedalen. Det stiger jevnt og og trutt oppover.

 

Byvann er leveområde for en fin ørretbestand med mye fisk mellom 250 og 500 gram. Fisken har en tendens til å være noe mager. Dog finnes større ørretkubber, samt en grei abborbestand.

 

Trehørningen ligger øverst i vassdraget og har nok sett under ett størst potensial, sett i størrelse og vekt på fisken. Flott ørret finnes, samt abbor. Småvann og Byvann er gode tidligvann om våren. Det blir raskt noen åpne os i disse vannene og det lokker ørreten inn. Trehørningen og Byvann er også fine harvevann om høsten.

 

Steffenstjern ligger vest for Byvann. Det å forsøke et smygfiske der man kun vipper en markagnet krok over myrkanten, kan i slike tjern være et meget spennende og effektivt fiske. Abboren oppnår gjennomsnittelig markastørrelse.

 

Sætervann er grunn, så ta skumring og natt til hjelp for å overliste ørreten, som oppnår vanlig størrelse fra 250 til 700 gram. Abborbestanden er noe stor, og den er ofte bitevillig. Fine fiskeplasser finnes overalt, og flere flotte leirplasser. Vannet er også et av få som har en bestand av stingsild.

 

Om man har Skansebakken i Sørkedalen som utgangspunkt, kommer man etter et par, tre kilometer, og en del høydemeter, opp til flere innbydende fiskevann.

 

Lysedammene er de første og enklest tilgjengelige tjerna. Her finnes kun ørret. Det midtre og nedre går for å ha de største fiskene. Opp gjennom årene foreligger det flere rapporter på fisk over en kilo, selv om det ikke er dagligdags. Mer vanlig vekt er fra 300 til 500 gram. Det midtre har et spennende innos hvor det ofte står fisk i utkanten av strømningene. Det nedre er et grunnere vann, og er vanskeligere å få taket på. Øvre Lysedammen er på grensen til å være overbefolket, men biter ikke fisken i vanna nedenfor, så er sjansen stor for at du redder dagen her. 

 

Otertjerna er det sjelden man hører fangstrapporter fra, men det finnes både abbor og ørret. Vanna ligger svært vilt til, og er omkranset av både myr og skog. Det finnes ørret opp mot seks, sju hekto, men mer vanlig størrelse er rundt tre hekto. Vil ikke ørreten ta, så er det sjelden vanskelig å få nok abbor til at middagen er reddet.

 

Søndre Heggelivann kan nås opp bakkene nord for Lysedammene, og er et av Krokskogens og Oslomarkas aller beste fiskevann. Ørreten i vannet oppnår meget fin størrelse. Ofte er ørretene man får mellom tre kvart kilo og kiloen. År om annet meldes det om storfisker opp mot tre kilo. Om vannstanden er normal, så prøv gjerne det mindre bassenget nord i vannet der elva fra Nordre Heggelivann renner ut. Har man tilgang til kano eller flytering øker området man kan avfiske, og man når ut til der hvor de større fiskene oppholder seg store deler av døgnet. Ørret som går over til å bli fiskespisere har gode vilkår, for i vannet finnes, uvisst av hvilken grunn, en bestand av krøkle, som er utmerket matfisk for ørret. Abboren blir også temmelig stor med en bestand av større fisker som oppholder seg på litt dypere vann.

 

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 04.12.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Fiskeregler for Oslomarka
  §1 Fiskekort
  • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn. Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka.
  §2 Redskap og metoder
  • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap fra land eller is i alle OFAs fiskevann og elver. I Akerselva er kortet gyldig fra utløpet av Maridalsvannet ned til Øvre Foss. NB! Fiske etter laks og sjøørret i nedre del av Akerselva krever eget fiskekort.
  • Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap.
  • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk, garn, eller fangst av kreps.
  §3 Fredningstid
  • Det er tillatt å fiske i alle OFAs fiskevann og elver hele året, med unntak av i elver/bekker og rundt osene i perioden 15.09.–15.11. I dette tidsrommet er fredningssonen rundt store os 100 meter, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os.
  §4 Uttaksbegrensning
  • Minstemål for ørret er 25 cm. Minstemål praktiseres ikke i vann med tette ørretbestander. (Se tabeller i Fiskekartboka).
  • I utvalgte Størstemålsvann skal ørret større enn 35 cm slippes ut igjen. Dette gjelder kun i Størstemålsvannene.
  • Gjedde større enn 70 cm skal slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

   

Andre aktuelle tilbud