Røyefiske på Svalbard

Fiske etter svalbardrøye med garn er forbeholdt fastboende på Svalbard.

Arter

  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79 02 43 00

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Willem Barentsz oppdaget Svalbard i 1596. Siden den gang har Svalbard gitt opphav til barske historier om fangstliv, bergverksdrift og utrolige ekspedisjoner.

Fiskekvoter

Det er åpnet for fiske i noen få vann/innsjøer, knyttet til maksimalkvoter for fisk over 25 cm og redskapstyper. I tilhørende elvestrenger og ut til 200 m fra inn- og utløp er det kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Maksimalkvoten gjelder hele vassdraget.

Det er åpnet for fiske i noen få vassdrag, knyttet til redskapstyper og maksimalkvoter for fisk over 25 cm. I alle disse vassdragene er det tillatt med håndsnøre og stang.

 

I Vårfluesjøen kan inntil halvparten tas i garn, og av disse er 40 fisk er forbeholdt Mushamna fangststasjon dersom denne er utlånt fra Sysselmannen. I Einsteinvatnet er en kvote på 30 fisk av den totale kvoten forbeholdt fangststasjonen på Austfjordneset dersom denne er utlånt fra Sysselmannen.

 

Se oversikt over kvoter og redskapstyper på de ulike lokaliteter i § 10 her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-06-1939

 

Fiske etter røye med garn er forbeholdt fastboende registrert i befolkningsregsiteret på svalbard. Alle som skal fiske må løse fiskekort. Kortet er personlig og kan ikke overdras. Se for øvrig forskrift om høsting på Svalbard for nærmere bestemmelser: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-712?q=høsting svalbard

 

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Garnfiske kan bare foretas av fastboende på Svalbard

  • Garn skal merkes med bøye, eiers navn og adresse.
  • Hver fisker kan maksimalt benytte to garn samtidig, disse kan ikke kobles sammen i lenke
  • Garn skal settes minst 200 m fra innløps- eller utløpsos og elvemunning (grense elv/sjø).
  • Garn skal ha minimum 52 mm maskevidde og skal ikke overstige 1,8 m høyde og 25 m lengde.
  • Fangst av røye i saltvann skal også innrapporteres

Om kvotesystemet og prøvetakning

Fangst av fisk på 25 cm og mer rapporteres fortløpende til Sysselmannen, snarest mulig og senest innen 1 uke etter fisket er foretatt, med mindre ikke tilstrekkelig kommunikasjon foreligger. Fangstrapportering kan utføres via internett, se jakt- og fiskerapportering på sysselmannen.no Fangst kan også rapporteres på baksiden av dette kortet. Fiskehoder av røye over 25 cm. Ieveres inn sammen med fiskekortet. Fiskekortet skal leveres selv om du ikke har fisket eller fått fangst.

Instruks for mål- og prøvetaking av røye

 

Nummerering

Hver enkelt fisk gis fortløpende et nummer for identifisering. Bruk fiskekortnummer som de to første siffer + fortløpende nummer (eks. 09-1, 09-2, 09-3 osv.)

Mål (føres inn i skjema for hver enkelt fisk)

  1. Lengde. Fiskens lengde måles fra snutespisssen til ytterst på halefinnen og angis i cm med en desimal (for eksempel 10,3 cm). Er lengden anslått, oppgis dette.
  2. Vekt. Fisken veies og vekten angis i gram. Er vekten anslått, oppgis dette.
  1. Kjønn. Fiskens kjønn oppgis i merknadsrubrikken.

 

 

Prøver(gjelder kun fisk over 25 cm)

Hodet av hver enkelt fisk kappes av bak gjellene, legges i egen pose, fryses ned, og leveres inn. Dette er for alders-bestemmelse. Posen skal merkes utvendig med fiskens ID-nr. (f.eks 09-3) og G (garn).

Det anbefales det å legge en papirlapp i posen med ID-nr. skrevet med blyant.

Vassdrag åpnet for garnfiske fra 1. januar til og med 15. oktober

Lokalitet                                               Maksimal-kvote (>25 cm)          

NordreDieset(Mitrahalvøya)                                   40

Søndre Dieset (Mitrahalvøya)                                30

Vårfluesjøen (Woodfjorden)                                   150*

Lovénvatnet (Trygghamna)                                    10

Linnévatnet                                                            100

Kongressvatnet                                                      40

Bretjønna (Grønnfjordbotnen)                                10


I Vårfluesjøen kan inntil halvparten tas i garn, og av disse er 40 fisk forbeholdt Mushamna fangststasjon dersom denne er utlånt fra Sysselmannen. I Einsteinvatnet er en kvote på 30 fisk av den totale kvoten forbeholdt fangststasjonen på Austfjordneset dersom denne er utlånt fra Sysselmannen.

 

Forskrift om høsting på Svalbard: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-712?q=høsting svalbard

Forskrift om fiske etter røye på Svalbard: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-06-1939?q=røye svalbard