Reinheimen sørøst - Aursjoen, Lordalen og Leirungsvatnet i Skjåk

Dette fjellområdet ligger nord for Bismo i Skjåk. De nærmeste områdene er lett tilgjengelige da det går vei opp til Aursjoen. Området er kjent for flott fjellørret av prima kvalitet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Geografisk sogner området til Østlandet, men store areal kiler seg inn i vestlandsfjella både i Sogn og Fjordane og Møre og Romdsdal, noe både landskap og klima bærer preg av. Fra de slake flyene i nordøst, blir fjella villere og dalene dypare mot sør og vest.

Kommunen ligger sentralt i forhold til til kjente turistdestinasjoner som Geiranger, Stryn, Lom og Jotunheimen, og er i seg selv ei naturperle som det er vel verdt å besøke.
Riksveg 15 går langs Ottavassdraget gjennom hele Skjåk.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Skjåk Almenning er en bygdealmenning, og Norges største private grunneier. Hovedvirksomheten vår er skogbruk, trelast, hytter, jakt og fiske.

Skjåk Almenning er særlig kjent for villreinjakt, med over 400 fellingsløyver hvert år - og over 2/3 av korta går til utenbygds jegere. Etter hvert er vi også blitt kjent for et flott område for fjellfiske.

 

Besøk gjerne hjemmesidene til Skjåk Almenning.

 

Hos Skjåk Allmening kan du kjøpe et fiskekort som gjelder for hele Skjåk!

Kontakt oss

Skjåk Almenning, Industrivegen 10, 2690 Skjåk

61 21 39 00

firmapost@skjak-almenning.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Mer detaljert beskrivelse

Dette er fjellområdet som ligger rett nord for Bismo i Skjåk, og i den sørøstre delen av Reinheimen Nasjonalpark.  De nærmeste områdene er lett tilgjengelige da det går vei opp til Aursjoen.  Området er kjent for flott fjellørret av prima kvalitet. 

 

Aursjoen:  Et regulert vann, men har både linsekreps og skjoldkreps som er viktig næring for fisken. Tidligere ble det satt ut fisk, men nå er bestanden selvrekrutterende. Vatnet har ørret av fin kvalitet og det finnes mye fisk på over halvkiloen.  Det er lov med motorbår på Aursjoen.  Skjåk Almenning har utleie av båt.  Nordsia og to grunner midt på vatnet er gode fiskeplasser.   

 

Einingstjønn:  Et lite vann på omlag 600 x 300 meter.  Vannet er demmet opp for å sikre vanningsreserver for gårdene i bygda.  Det blir satt ut fisk her.  Størrelsen på fisken ligger i gjennomsnittet på en kvart kilo og den er rød i kjøttet. Det går merka sti helt frem til Einingstjønn. 

 

Aukarsvatnet: Dette vannet ligger drøye 2 kilometer nord for Aursjoen.  Det blir satt ut fisk både her og i omkringliggende tjern.  I Aukarsvatnet finnes det virkelig stor fisk.  Det er fanget ørret her på over 4 kilo.  Om ikke fisken biter i Aukarsvatnet ligger det flere spennende tjern i gangavstand.  Det er omlag 5,3 kilometer inn til vatnet langs delvis umerka, men tydelig sti. 

 

Øvre del av Lordalen:  I øvre del av Lordalen finnes en rekke av 5 tjønner, Lortjønnin.  I alle vann finnes ørret av varierende størrelse, størst fisk er det i Løtjønne - vatnet som ligger lengst sør av de fem vatna.  Sveinbu som er en utleiehytte hos Skjåk Almenning ligger her. Området er et flott sted for fjelltur og fiske for hele familien.  Det er omkring 10 kilometer inn til Sveinbu langs oppmerka sti, og med flere fiskevann på turen innover. 

 

Leirungsvatnet:  I dette vannet blir det årlig satt ut fisk.  Vannet er høyproduktivt med mye skjoldkreps.  Fisken er av svært fin kvalitet med en kondisjonsfaktor på over 1,1.  Det blir årlig tatt mange fisk på over kiloen.  Utletjønnen og småvatna like vest for Leirungsvatnet har også stor ørret, og kan være spennende alternativ.  Storhøbu er en utleiehytte som ligger ca 3 km fra Leirungsvatnet.  Det er omlag 10 kilometer inn til Leirungsvatnet langs tydelig og delvis varda sti. 

 

Kroketetjønn:  Dette vannet ligger nordvest for Aursjoen.  Det blir satt ut fisk i Krokettjønn.  Fisken er av god kondisjon og størrelsen ligger på fra 250 gram og oppover.  Nord for Kroketetjønn ligger det flere andre små og spennende tjern med fisk.

  

Overnatting

Aursjobu, Aursjohytta, Sveinbu og Storhøhytta er alle hytter iI denne delen av Nordfjellet der Skjåk Almenning har hytter som leies ut.  

 

Anbefalte lenker

Skjåk Almenning for mer informasjon.

Fishspot.no for mer informasjon og flere bilder. 

Fiskeregler

Alle personar over 16 år som vil fiske med oter/garn i Skjåk Almenning må ha gyldig fiskekort.

 

Med stang og håndsnøre fiskar alle gratis opp til fylte 20 år, også utanbygds. Alle skal likevel løyse kort.

1. Innanbygds kan kjøpe fiskekort som gjeld for stongfiske, reiv, oter og garnfiske i Skjåk Almenning.

2. Utenbygdsbuande kan kjøpe fiskekort som gjeld for stongfiske og oter i heile Skjåk, og/eller garnfiske i Skjåk Almenning.

 

Stongfiske - fangstavgrensing

Otta elv – frå Lom grense til Dønfoss

Etter vedtak i Skjåk Utmarksråd 4. april 2018 er det innført fangstavgrensing som nå gjeld heile Otta elv frå Lom grense, vestover til almenningsgrensa (regelen gjeld også frå allmenningsgrensa til Dønfoss): Det er tillate å fange, og avlive maks 1 fisk (ørret eller harr) over 35 cm per dag per fiskekort.

Otta elv frå utløpet av Pollvatnet (terskel) til Pollfossen: Det er tillate å fange, og avlive maks 1 ørret over 35 cm per dag per fiskekort.

 

Grunnen til innføring av fangstavgrensing er at ein ynskjer å avgrense uttak av stor fisk i vassdraget , då det som regel tek 6-8 år før ein fisk når ei lengde på 35 cm. Stor aure/harr er viktig å ta vare på av omsyn til forvaltning og for å gjere området meir attraktivt for fiske. Bruk av levande og daud fisk som agn er forbudt - dette for å hindre spreiing av uønska arter i vassdraga våre!

 

Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn. Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren. Fiskekortet gjelder alle vann og elver innenfor Skjåk kommune sine grenser. Til sammen over 200 vann og over 250 km med fiskeførende elver.

Garnfiske
Siden Skjåk har store fiskeressurser, har vi valgt å gi utenbygds muligheter til å fiske med garn i de aller fleste vatna våre, med unntak av to vatn. Vær nøye med å sette deg inn i regler og maskeviddebestemmelser for de enkelte vatn, og løs fiskekort for fiske med garn.

 

For regler og maskeviddebestemmelser se vedlegg: Fiskeregler i Skjåk Allmenning 2018. 

Bruk av båtmotor
I Skjåk kommune kan det berre brukas båtmotor med inntil 10 hk på følgende vatn: Grønvatnet, Breidalsvatnet, Kolbeinsvatnet, Aursjoen, Raudalsvatnet, Liavatnet, Lundadalsvatnet, Torsvatn, Leirungsvatnet og den delen av Otta elv (Skim) som ligger i Skjåk.
Ved bruk av motor på Lundadalsvatnet, Torsvatnet, Leirungsvatnet og deler av Skim må en søke vernemyndighetene om tillatelser i god tid i forveien.


Gode fisketips

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor i fra midten av juli og utover i august.  Lenger ned i dalbunnen er det vanlegvis bra fiske allerede i april - mai.

I Reinheimen sørøst er det som oftest isfritt fra midten av juni.

 

"På fisketur i Skjåk"

 

Andre aktuelle tilbud