Ytre Rendal JFF

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på øst- og vestsida av Mistra. Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Kontakt oss

Fiske i Ytre Rendalen

Rolf Brennodden

414 33 680

rolf.brennodden@ovf.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Storsjøen og Åkrestrømmen:  

Kvotebegrensning på maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over maksimalmålet.

I skjermingsperiode for storørret (21.5. - 10.6.): Kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.

 

Mistra og Nordre Rena: 

All ørret under minimumsmål skal settes ut igjen. Kvotebegrensning på maksimalt 1-en fisk pr. fisker pr. døgn for ørret over 40 cm. 

F.o.m. 1.august skal all ørret over 40 cm settes ut igjen.

 

Det henstilles generelt til et forsiktig uttak av stor fisk av spesielt ørret og gjedde i alle områder.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeområdet til Ytre Rendal JFF er et relativt stort omåde som ligger på både øst- og vestsida av Mistra.  Her finnes en stor variasjon av fiskemuligheter i både vann og elver.  I det følgende er det en beskrivelse av noen de mest kjente elver og sjøer, men her finnes det i tillegg mange små bekker og tjern som ikke er beskrevet.

 

Nordre-Rena elv:  Området til Rendal JFF strekker seg nedstrøms fra den gamle kommunegrensa ved Dalen og ned til Lomnessjøen.  På strekningen finnes det mest harr og ørret i varierende størrelse, men det finnes relativt stor fisk også. To gapahuker finnes på strekningen.  Det er tillat å bruke båt.

 

På strekningen mellom Lomnessjøen og Åkrestrømmen (Løvfjorden) er elva mer stilleflytende med større innslag av artene sik, abbor, mort og gjedde i tillegg til ørret og harr.

 

Lomnessjøen:  Lomnessjøen ligger lett tilgjengelig langs fylkesvei 30.  Sjøen er forholdsvis grunn og næringsrik.  Her finnes først og fremst mort, abbor, sik og gjedde.  Ørret forekommer også.  Lomnessjøen er en fin fiskeplass for familier da det finnes bitevillig abbor og mort.  Sjøen huser også stor gjedde for de som er interessert i det.  Det er ikke mistemål eller kvotereguleringer i sjøen men det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder.

 

Åkrestrømmen:  Er stømmen etter samløpet mellom Mistra og Rena.  Åkrestrømmen er en kjent fiskeplass etter storørret som kommer vandrende opp fra Storsjøen.  Ved Åkrestrømmen finnes det en fiskerampe slik at fiske er tilrettelagt for funksjonshemmede.  På høsten drives det også et tradisjonelt håvfiske etter sik i Åkrestrømmen.

 

Grøna er ei lita elv som renner ligger på nordsiden av Fylkesvei 217.  Grøna renner sammen med Mistra ved Grønholmen.  I Grøna finnes det ørret og området er lett tilgjengelig.  Det finnes en åpen hytte der veien til Gjota krysser Grøna.

 

Flena og Renåa små elver/bekker  der det finnes rikelig med ørret som passer for stekepanna.  Dette ersteder der det er fint å ta med seg barn på fisketur.  Flena renner parallellt med Flendalsveien som tar av fra hovedveien på østsiden av Storsjøen ca. 2,5 km sør for Åkrestrømmen .  

 

Rensjøene ligger på østsiden av Storsjøen.  Her finnes det røye og ørret.  

 

Fuggdalsområdet: Fuggsjøen ligger i området øst for Renavassdraget og nord for Mistra.  Her finnes det ørret i sjøen og tilknyttede bekker.  Lengre nord i dette området finnes spennende tjern som Mosebutjønna og Voltjønna.

 

For mer informasjon om alle fiskemulighetene i Rendalen ta også en titt på Fiske i Rendalen på fishspot.no.

 

 

Fiskeregler

Hovedkortet består av fem fiskekortområder. Det er fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i, og følge, i fiskereglene for de ulike områdene.

FYLKESMANNEN I INNLANDET HAR FISKEFORSKRIFTENE FOR VÅRE VASSDRAG UNDER REVIDERING OG DET VIL HELT SIKKERT SKJE ENDRINGER BÅDE NÅR DET GJELDER FISKETIDER OG FISKEREGLER. NÅR DISSE ENDRINGENE VIL TRE I KRAFT ER USIKKERT. DE SOM KJØPER FISKEKORT FØR ENDRINGENE TRER I KRAFT MÅ FØLGE MED PÅ ENDRINGENE, MEN DET VIL BLI SENDT UT INFORMASJON NÅR DETTE SKJER.

 

  Fullstendige fiskeregler for Storsjøen i Rendalen samt Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen Bru finnes som eget vedlegg.

 

Fisketider: 

Tjern og innsjøer: Ørret er fredet i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.

Rennende vann:  Alt fiske et forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai.

Ørret i rennende vann er fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m 31.desember

 

Tillegg for Mistra:

Fra samløpet med Renaelva og opp til Nydammen er det stopp i ørretfiske f.o.m. 20.august.

Fra Nydammen og lengre opp er det stopp i ørretfiske f.o.m. 1.september.

 

Minstemål:

Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen (opp til Åkrestrømmen bru):  Mistemål for ørret er 40 cm.

Mistra:  Minstemål for ørret er 30 cm. 

Nordre Rena: Minstemål for ørret 30 cm.

 

All fisk under minstemål skal settes tilbake.

 

Maksimalmål ørret:

Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen (opp til Åkrestrømmen bru):  Maksimalmål for ørret er 50 cm.

 

Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekrutering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder. 

 

Kvotebegrensninger:

Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen (opp til Åkrestrømmen bru):  Ørret over 50 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn. I samme område er det innført en skjermingsperiode for storørret (f.o.m. 21.mai - t.o.m. 10.juni) med gjeldende kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.

 

Mistra og Nordre Rena: Ørret over 40 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn.

F.o.m. 1.august skal all ørret over maksimalmål settes ut igjen.

 

Oterfiske:

Fiske med oter er tillatt i flg.vann: Lomnessjøen og Fuggsjøen.

 

Redskap:

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos i vann.  Forbudt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

Ved dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt (Storsjøen).

 

BRUDD PÅ DISSE FISKEREGLENE ER STRAFFBART.

 

NB: Husk at all fangst skal rapporteres etter endt fiske. 

Andre aktuelle tilbud