Garnkort utanbygds, Ullensvang statsallmenning

Ullensvang fjellstyre har eit avgrensa tal garnkort til utanbygdsbuande på Ullensvang statsallmenning.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).

 

Fjellstyret har hytter som kan leigast i sommarhalvåret, sjå meir info på nettsida til Ullensvang fjellstyre og Odda fjellstyre

Andre overnattingstilbod er turisthyttene Litlos og Torehytten.

 

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar. 

Video

Om oss

Sjå heimesida for Ullensvang statsallmenning, her vil du finna fortløpande info om jakt, fiske, fjellstyrehytter, og fjellstyra sitt arbeid.

www.hardangervidda-fjellstyra.no

Kontakt oss

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Steinar Lund

48270778

ullensvang@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sentralt på Hardangervidda, m.a. øvre del av Kvennavassdraget. Kontakt Ullensvang fjellstyre eller Odda fjellstyre på nettsida www.hardangervidda-fjellstyra.no for info om leige av fjellstyrehytter.

Fiskeregler

Garnfiskereglar for utanbygds:

1. Garnkort for utanbygds kan nyttast i fyljande vatn: Nedsta Krokavatnet, Midtra Krokavatnet, Øvsta Krokavatnet, Jakobsbuvatnet, Nedsta Bjørnavatnet, Øvsta Bjørnavatnet, Sigridskarvatnet, Tuevatna, Kvennsjøen, Litlosvatnet, Kollsvatnet, Skadvatn, Ambjørgsvatnet, Krokavatnet, Kollstjørn, Sledalsvatnet, Oddvyrevatnet, Nedsta Grøndalsvatnet, Midtra Grøndalsvatnet

2. Garnkortet kan nyttast i heile den perioden det er opna for garnfiske, jf. dei fiskereglane som til ei kvar tid er gjeldande (sjå generelle garnfiskereglar i Ullensvang statsallmenning under).

3. Kvar enkelt person kan berre kjøpa fiskekort for ei veke per sesong.

 

Generelle garnfiskereglar i Ullensvang statsallmenning:
2. Fiske med garn er tillate frå og med 1 august kl. 08.00 og fram til og med 25 september kl 18.00. I dei åra villreinjakta varer lenger enn til 25 september, er det tillate å fiska med garn fram til den dato villreinjakta er slutt kl. 18.00
3. I fylgjande vatn er det lovleg å fiske med garn frå og med 1 juli kl 08.00: Jakobsbuvatn, Nedre- og Øvre Bjødnavatn og dei to øvste Tuevatna, Litlosvatn, Kvennsjøen, Øvre Krokavatn, Midtra Krokavatn, Nedsta Krokavatn, Kollsvatn, Skavatn og Ambjørgsvatn.

4. Det er ikkje lovleg å setja garn nærare innfalls- og utfallsos enn 50 meter. Garn må heller ikkje nyttast i elvar, bekkjer eller loner.
5. Garna skal vera tydeleg merkte med eigaren sitt namn og adresse, og merka skal vera lett synlege
6. I A/S Tyssefaldene sitt reguleringsområde er den nedre grensa for maskevidda 35 mm (18 omfar)
7. I etternemnde vatn er det ikkje tillate med større maskevidde enn 39 mm(16 omfar): Litlosvatn, Kvennsjøen, Øvre Krokavatn, Midtra Krokavatn, Nedsta Krokavatn, Jakobsbuvatn, Nedre Bjødnavatn, Øvre Bjødnavatn, Tuevatna, Kollsvatn, Vassdalsvatn (ved Veslekoll), Krokavatn i Sledalen, Skavatn, Ambjørgsvatn, Midtra Grøndalsvatn og Nedsta Grøndalsvatn.
8. Freda for fiske med garn er fylgjande vatn: Sigridtjørn, Klerkatjørn, Holkatjørn, dei to Solvatna og Skrubbhølen. 
9. I vatn som ikkje er nemnde ovafor kan det berre nyttast garn med minste maskevidde lik 45 mm (14 omfar). 
10. Maks tal garn pr fiskar er 10 stk. 
11. Det er tillate med isfiske.

12. Brot på desse reglane er straffbart
13. Reglane gjeld frå 2 juli 2009.

Gode fisketips

Ullensvang statsallmenning når du lettast ved å gå frå Tinnhølen i nord eller Valldalen i sør. 
Aure er einaste fiskeart. Du har sjanse til å treffa nærare kjennskap med den store feite "Hardangervidda-auren". Gode fiskevatn finn ein i heile statsallmenningen. 

Andre aktuelle tilbud