Åmot Elvelag: 5 elver - Ett fiskekort

Renakortet: Felleskort for alle 5 elver innenfor Åmot Elvelag, dvs. Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta. Glommakortet: Omfatter elvene Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

Renaelva.no

 

Fiskeoppsyn:

Nanna Borgen

+47 975 05 775

Kontakt oss

Åmot Elvelag

48214855

post@renaelva.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

 • Ørret:  Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake. Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
 • Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge.  Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv, danner grunnlag for en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene. Elva skaper perfekte tørrfluestrømmer som huser stor fisk. Det er tatt ørret på 8 kilo i Renaelva.

Søndre Rena strekker seg fra utløpet av Storsjøen (Storsjødammen) til samløp med Glomma, ca. 30 km lenger sør. Ved Løpet, ca. 6 km før samløpet med Glomma er det etablert et elvekraftverk. Oppstrøms kraftverket finnes Løpsjøen, en ca. 5 km lang kunstig sjø.

Elva har også en egen fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 5 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.

 

Glommas karakter i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger.  Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende enn de øvre partier.  De viktigste artene for sports- og fritidsfiske er ørret, harr, sik og gjedde. Artene er vanlig forekommende innen hele elveavsnittet.

 

Julussa er en flott og spennende liten elv som renner gjennom skogsmark i et rolig meandrerende terreng på sin ferd mot Renaelva. Fisken blir ikke alltid like stor her men elva kan by på et spennende fiske. Her finnes ørret, og en og annen gjedde. Julussas beskaffenhet innbyr til kanopadling. 

 

Søre-Osa er en fiskerik elv med en god bestand av småvokst ørret. Søre-Osa renner ut fra Osensjøen ved Valmen og ut i Søndre Rena like nord for Løpsjøen. Framfor noen annen elv i Åmot er det dette elva hvor man kan ha med seg barn for å lære dem fisking uten det blir kjedelig for dem. I Søre-Osa får alle fisk. Elva er å betrakte som en ørretelv men også andre arter, som harr, lake, abbor, ørekyte og steinsmett, er registrert. Senest i 2010 ble det tatt en ørret på over 5 kg. Elva faller til  dels bratt på enkelte strekninger, men dannen også fine høler og loner som fisken samler seg i. Alle former for stangfiske er vanlig i denne elva. 

 

Åsta har sin opprinnelse på Øyerfjellet i Ringebu, og på sin vei mot Glomma skjærer den seg dypere ned i landskapet. Elva preget av rask strøm, avløst av relativt store og dype kulper innimellom. Elva passer meget godt til fiske med lett spinnutstyr eller fiske mark og søkke.

Tidlig på våren går det stor ørret fra Glomma opp i Åsta, sannsynligvis på næringsvandring. På sommeren er det fint fiske etter harr og ørret. Fiske ved Åstvollen er ikke tillatt/fredet (se plakatmalkart).

 

Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

 

Fiskeregler

Utdrag fra fiskeregler for fluesona.For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

 

Fisketid i Renaelva: 01.05. – 31.11

 • Alt fiske skal skje aktivt. Det tillates ikke fiske med ståsnøre.
 • Bruk av agnfisk er ikke tillatt.
 • Det skal benyttes mothakeløse kroker (ev. kroker der mothaken er klemt inn) på all redskap.
 • Det tillates maksimalt 3 kroker på fiskeredskap (eksempelvis 1 trippelkrok eller 3 enkelkroker).
 • Markfiske i Søndre Rena er kun tillatt dersom det brukes sirkelkrok.
 • Kun tillatt med klassisk fluefiske hvor selve snøret utgjør kastevekten i fluesonen.
 • Fiskeren plikter å medbringe knuteløs håv og målebånd.

 

Minstemål, maksmål og kvote:

 • Ørret:  Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
 • Ørret:  Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

 

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskerredskap.

Vær oppmerksom på fredningssoner.

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

 

Andre aktuelle tilbud