Renaelva

Renaelva regnes som en av de mest attraktive elvene i Norge for fiske etter ørret og harr. Varierte strømforhold og et svært rikt insektsliv gir det perfekte grunnlag for fluefiske etter stor fisk.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Åmot Elvelag

+47 482 14 855

post@renaelva.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

Renaelva.no

 

Fiskeoppsyn:

 

+47 414 74 516

Fiskekvoter

 • Ørret:  Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake. Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
 • Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge.  Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv, danner grunnlag for en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene.

 

De lange stilleflytende partiene i elva skaper perfekte tørrfluestrømmer som huser stor fisk. Det er tatt ørret på over 7 kilo i Renaelva.

På strekningen mellom Storsjødammen og  Rødhammeren er det etablert en egen fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 5 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.

 

Søndre Rena strekker seg fra utløpet av Storsjøen (Storsjødammen) til samløp med Glomma, ca. 30 km lenger sør. Ved Løpet, ca. 6 km før samløpet med Glomma er det etablert et elvekraftverk. Oppstrøms kraftverket finnes Løpsjøen, en ca. 5 km lang kunstig sjø.

 

Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

Fishspot.no

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Fiskeregler

NB! Rabatt for innenbygdsboende med folkeregistrert adresse i Åmot kommune.  (Velg rabatt i kortsalget)  OBS! Manglende valg av rabatt refunderes ikke.  Kort med rabatt hvor kjøper ikke oppfyller kravet om innenbygdsboende vil bli slettet og det gis ingen refusjon.

 

Utdrag fra fiskeregler for fluesona.For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

Fisketid i Renaelva: 01.05. – 30.11

 • Alt fiske skal skje aktivt. Det tillates ikke fiske med ståsnøre.
 • Bruk av agnfisk er ikke tillatt.
 • Det skal benyttes mothakeløse kroker (ev. kroker der mothaken er klemt inn) på all redskap.
 • Det tillates maksimalt 3 kroker på fiskeredskap (eksempelvis 1 trippelkrok eller 3 enkelkroker).
 • Markfiske i Søndre Rena er kun tillatt dersom det brukes sirkelkrok.
 • Kun tillatt med klassisk fluefiske hvor selve snøret utgjør kastevekten i fluesonen.
 • Fiskeren plikter å medbringe knuteløs håv og målebånd.

 

Minstemål, maksmål og kvote:

Søndre Rena, oppstrøms Løpet kraftverk:

 • Ørret:  Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet).
 • Ørret:  Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

 

Søndre Rena, nedstrøms Løpet kraftverk:

 • Ørret:  Fangstbegrensning på 3 villfisk pr.fisker pr.døgn.  Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake. Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk(fettfinneklippet).
 • Harr:  Fangstbegrensning på 3 villfisk pr.fisker pr.døgn.  Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.

 

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

Barn under 16 år fisker gratis med fiskekort.  Kortet gir rett til fiske med en stang om gangen.  Åmot Elvelag ber om at barn også forholder seg til fiskereglene som er fastsatt for å sikre en bærekraftig forvaltning.

Vær oppmerksom på fredningssoner. ( Se kart i vedlagt plakatmal.)

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

 

Andre aktuelle tilbud