Blokkodden – fiskeplass i Engerdal med universell utforming

På den universelt utformede fiskeplassen på Blokkodden kan alle forsøke seg på å fiske etter grov gjedde og sik i Drevsjøen.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning. Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid. Fjellstyret har seks ansatte.  

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning i deler av fiskeområdet. Se fiskeregler for mer informasjon

Mer detaljert beskrivelse

Ved Blokkodden Villmarksmuseum i Engerdal er det anlagt en universelt utformet fiskebrygge på fiskeplassen i Drevsjøen.  Fra denne får fiskerne tilgang til et spennende fiske etter  blant annet grov gjedde. I tilknytning til villmarksmuseet og fiskeplassen er det satt opp både lavvo, informasjonstavler og 2 WC med universell utforming. I tillegg byr plassen på platting og gapahuk på museets festplass der man kan ha sosialt samvær og grille om anledningen tilsier det.  Veier og stier er anlagt slik at museets område kan benyttes av alle. Langs Hyttelva er det anlagt klopper for  at det skal være lett å ta seg frem .

 

Drevsjøen er et grunt og produktive vann som huser stor gjedde.  Sjøen er ett av få vann i Engerdal som huser mort, som ved siden av sik, gir fantastiske vilkår for virkelig stor gjedde.  All gjedde over 85 cm skal settes mest mulig uskadet ut igjen. Dette for å sikre en attraktiv bestand av stor gjedde. Her er det muligheter til å passere tikilos grensen med god margin.

 

Blokkodden villmarksmuseum ligger på et friluftsområde like sør for Drevsjø i Engerdal kommune. Dette er et utendørs, kulturhistorisk museum med bygninger og gjenstander fra sørsamisk kultur, skogsarbeid, jordbruk, jakt og fiske. Museet ligger på et friluftsområde på Drevsjø, og gir et innblikk i hvordan menneskene har levd i Femundsmarka. Området brukes også til arrangementer i tilknytning til Blokkodden Villmarksmuseum.  Adkomst via riksvei 26.

 

Hos Johnsgård Camping  og Destinasjon Femund-Engerdal kan du leie båt med sjåfør. Disse båtene er av typen Pioner Multi og er tilpasset rullestolbrukere og andre med bevegelsesutfordringer. Båten har nedfellbar baugport som gjør det enkelt å komme på/av og legge til land uansett vannstand eller landskap. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Informasjon er også tilgjengelig på Fishspot.no

Fiskeregler

FISKEREGLER FOR UTENBYGDSBOENDE (SPORTSFISKE)

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort, unntatt fiske i henhold til stadfestede særrettigheter.
Barn under 16 år fisker gratis, med unntak av garnfiske.


1  Fiskeredskaper
Fiskekortet gir rett til:

 • bruk av én fiskestang
 • bruk av inntil tre pilkestikker under isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Unntak:

På vannene i Sømåkvolvet og på Hognsjøen er det kuntillatt med én pilkestikke

 • håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo.
 • Oter er tillatt på Femund og Engersjøen.

Ved dorging, inkludert dorgeredskap som dyprigg og planerboard, tillates maksimum 6
stenger/sluker pr. båt i Femund og Engersjøen, og maksimum 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen,
Vurrusjøen og Drevsjøen. I øvrige vann/elver er dettillatt å dorge med én stang per fisker.

 

Fluefiskesoner: Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen,
Femundselva ved Galthue og Engeråa fra Kansbekken til Engersjøen, er kun tradisjonell
fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske med vanlig
sportsfiskeredskap også i fluesonene.


2  Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger
Minstemål: I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm. Øvrige
størrelse- og fangstbegrensinger:

 • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva ned til Trysil grense er

størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over
størstemålet pr døgn.

 • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2

ørreter over størstemålet pr døgn.

 • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm. - I Engeråa kan hver

fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.

 • I sjøene Drevsjøen, Vurrusjøen og Langsjøen er størstemål på gjedde 80 cm. All levende gjedde

lengre enn 80 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.

 

Unntak: Barn under 16 år er unntatt fra samtlige størrelsesbegrensinger.


3  Fredningstid
I Gløta, Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er
stangfiske forbudt f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. mai. Fisking gjennom isen er tillatt i samme periode. I
alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november med følgende
unntak:

 • Stangfiske tillates i Femundselva fra Galtsjøen til Trysil grense.
 • Stangfiske etter harr tillates i Gløta, Galtstrømmen, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke

aktivt fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd
ut igjen.

 

I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra
fiskeførende innløps- eller utfallsos i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november.


5  Vänerlaks og forbud mot fiske
Vänerlaks – i alle livsstadier – er til enhver tid fredet. All fanget vänerlaks skal straks settes mest mest
mulig uskadd ut igjen.

Alt fiske er forbudt i Elgåelva og Revlingåa nedstrøms turstien til Svukuriset
turisthytte.

I Sømåkvolvet og på Hognsjøen er fiskefra båt eller flytefarkost ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å bruke levende agnfisk og agnfisk som ikkeforekommer naturlig på fiskeplassen. Alt fiske fra
offentlig veg/bru er forbudt.


6  Fiskereglenes ikrafttreden
Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2020 og inntil videre.

Andre aktuelle tilbud