Fiske i Selbusjøen

Selbusjøen grunneierlag tilbyr fiske etter ørret, røye, lake og gjedde i Selbusjøen. Fiskekortet gjelder også i elver opp til sjøens reguleringshøyde i Selbu kommune

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Røye
 • Lake

Beliggenhet

Kontakt selger

Selbu Utmarksråd

Kristoffer Græsli

95070427

Post@selbuutmark.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Selbusjøen grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere i Selbusjøen. Laget har som formål er "ivareta og forvalte grunneiernes rettigheter på en bærekraftig måte. Laget skal arbeide for godt fiskestell etter næringsmessige prinsipper. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese den ikke grunneiede befolkningens interesse ved at det gies adgang til fiske. Laget skal videre bidra til utvikling av et aktivt og allsidig nærings- og fritidsliv rundt sjøen og kunne bidra med støtte til prosjekt som fremmer dette".

 

Fisket administreres av Selbu Utmarksråd.

Selbu Utmarksråd ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.

Fiskekvoter

Størstemål ørret: 45 cm.  Størstemål gjedde: 80 cm.

All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret over størstemålet per døgn.

Mer detaljert beskrivelse

 

Den vakre Selbusjøen tilbyr spennende fiskemuligheter etter gjedde, ørret, røye og lake i Sør-Trøndelags største innsjø. Den 58 kvadratkilometer store innsjøen, omgitt av kommunens frodige jordbruksland og dype skogsmarker, kan gi deg muligheten på ditt livs gjedde i en bestand med god snittvekt og enorm tilvekst. 

 

Selbusjøen er ca. 60.000 da stor og på det dypeste er den over 200 m. Sjøen er regulert så vannstanden kan variere noe.

Fiskebestanden i Selbusjøen besto opprinnelig bare av ørret, røye og lake, og vannet har hatt renommé for et svært godt fiske etter disse artene. Bestandssituasjonen endret seg imidlertid etter reguleringen og det ble færre ørret og røye.  Men røyebestanden har tatt seg opp i senere år både når det gjelder kvalitet og antall. Og sjøen har en stor bestand av lake.

 

Siden begynnelsen av 2000 tallet har man registrert gjedde som et "nytt" innslag i Selbusjøen. Undersøkelser viser at gjedda har gode forhold i Selbusjøen, med egnete gyteområder og god næringstilgang. Det er faktisk påvist tilvekst på hele 10-14 cm pr år. Flest gjedder finnes i den vestre og østlige delen av sjøen der det er fine oppvekstområder, men det er også fanget gjedde flere steder der det ikke er typiske gjeddehabitater. Bestanden er i vekst og den er nå er utbredt over hele sjøen.

Det er tatt gjedde på opptil 9 kg og fisket etter gjedde har blitt en populær tilvekst for sportsfisket. Anbefalte områder for gjeddefiske, er blant annet områdene ved Skarodden og Flønes,  ved Tømra og Andelsbruket, Eidemsvika og Vikvarvet.

 

Selbusjøen Grunneierlag, som forvalter fisket i sjøen, er opptatt av å begrense utbredelsen av gjedda, og å ivareta sjøens ørretbestand. Derfor er det innført fiskeregler tilpasset dette formålet.

Samtidig som gjedde er en attraktiv sportsfisk, er den også en svært viktig bestandsregulator av egen art. Derfor skal all stor gjedde (> 80 cm) settes tilbake igjen etter fangst. Samtidig oppfordrer grunneierlaget til et aktivt fiske med fritt uttak av smågjedde, med hensikt å regulere tilveksten inn i bestanden.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte  ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Se mer på Fishspot

 

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for fiske i selbusjøen og i elver så høyt som sjøen står i Selbu kommune. Det kan fiskes etter ørret, røye, lake og gjedde med bruk av stang og oter.

 

 • Fisketid hele året - med følgende unntak: I fredningstiden 15. sept- 15.okt. er fiske med garn og andre faststående redskaper ikke tillatt. I tillegg er alt fiske i en 100 meters sone rundt alle elvemunninger forbudt. Øvrig fiske er tillatt
 • Størstemål ørret: 45 cm.  Størstemål gjedde: 80 cm.
 • All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret over størstemålet per døgn.
 • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis. 
 • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
 • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd , tlf 950 70 427 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758.
 • Brudd på fiskereglene medfører anmeldelse.

 

VÆR PÅ VAKT - Stopp spredning av ørekyte

Andre aktuelle tilbud