Fiske UTANBYGDS i Røldal statsallmenning

På allmenningen finn ein fiskevatn der ein kan fiske aure med stong av fin kvalitet. Stongfisket er ope for ålmenta, medan fiske med garn berre er for innanbygdsbuande

Arter

 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Fjellnaturen rundt bygda har mange små og store perler. Dei kan vitjast og nytast, men gjer det utan å setja att spor.
Hjelp oss å ta vare på det me har fått å forvalta.

Kontakt oss

Røldal fjellstyre

Tor Helge H. Tjemsland

481 03 170

roldal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Klikk her for meir info om Røldal fjellstyre

 

 

KJØPT KORT VERT IKKJE REFUNDERT. (jfr. angrerettsloven § 22 m).

Fiskeregler

Fiskereglar for Røldal statsallmenning:

 

Generelle reglar:

 1. Alle over 16 år må løyse fiskekort.
 2. Det er ikkje lov å nytte anna fiskereiskap enn handsnøre, stang, garn, oter eller liknande. Line og ståkrok er forbode. Bruk av garn og oter er eksklusivt for innanbygdsbuande.
 3. Alt fiske er tillate heile året.
 4. Det er ikkje lovleg å sette garn nærare innfalls- eller utfallsos enn 50 meter. Garna må heller ikkje nyttast i elvar, bekker eller loner (tjørnliknande utvidingar av vassdrag).
 5. Garna skal ha ei maskevidde som er større eller lik 39 mm (16 omfar) mellom knutane når garnet er vått, unnateke i vatn nemnd i spesielle reglar.
 6. Det er tillate å fiske med inntil 5 garn, unnateke vatn nemnd i spesielle reglar.
 7. Garna skal være tydeleg merka med eigaren sitt namn og adresse. Merka skal vere lett synlege. I dei tilfella at fjellstyret har lagt til rette for at brukarane kan nytte garn som er fjellstyrets eigedom, skal desse vere merka Røldal fjellstyre. Leigetakarar av stølar som har fått løyve til å fiske, skal merke garna med namnet på beitelaget eller stølen.
 8. Unntak frå desse reglane vert fastsett i spesielle reglar.
 9. Brot på dei generelle og spesielle reglane er straffbart.

 

Spesielle reglar:

 1. I Stora Uravatnet, Ostanuttjødna, Purvatjødna, Votna, Ståvatnet, Ulevåvatnet, Skurevatnet og Øvre- og Nedre Hedlevatn  gjeld ikkje reglane om maskevidde, garntal og osfreding. Fjellstyret oppmodar fiskarane til å i hovudsak sette småmaska garn (26mm/24 omfar eller mindre) i desse vatna.
 2. I Vetla Uravatnet gjeld: Inntil 10 garn med fri maskevidde, og i tillegg 5 garn med maks maskevidde 26 mm
 3. For grensevatna Stora Uravatnet, Holmavatnet, Tangasjøen og Vetla Uravatnet gjeld fiskekortet i heile vatnet. I Nedre Hedlevatn gjeld fiskekortet også på Berunuten Vest/Vinje kommune sin del av vatnet. I alle andre grensevatn gjeld fiskekortet berre på den delen av vatnet som ligg på Røldal statsallmenning.
 4. For innanbygdsbuande som har løyst fiskekort for garnfiske, gjeld dette også for fiske med handsnøre, stang, oter eller liknande.
 5. Garnfiskekort for utanbygds på Statskog sin eigedom i Votna: Fiskar kan nytte 5 garn pr. døgn. Det er fri maskevidde. Kortet gjeld også for stongfiske (i alle vatn og elvar på Røldal statsallmenning) og oter (i Votna, på same areal som er dekka av fiskekortet) i tilsvarande tidsrom.

 

RØLDAL FJELLSTYRE

Vedtatte fiskereglar i styremøte 13.06.22 sak 38/22

Andre aktuelle tilbud