Fiske i Røldal statsallmenning

På allmenningen finn ein fiskevatn der ein kan fiske aure med stong av fin kvalitet. Stongfisket er ope for ålmenta, medan fiske med garn berre er for innanbygdsbuande

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Fjellnaturen rundt bygda har mange små og store perler. Dei kan vitjast og nytast, men gjer det utan å setja att spor.
Hjelp oss å ta vare på det me har fått å forvalta.

Kontakt oss

Røldal fjellstyre

Sveinung Olsnes

90213655

roldal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Klikk her for meir info om Røldal fjellstyre

 

 

KJØPT KORT VERT IKKJE REFUNDERT. (jfr. angrerettsloven § 22 m).

Fiskeregler

FISKEREGLAR FOR  RØLDAL  STATSALLMENNING

 

Generelle reglar:
1. Alle over 16 år må løysa fiskekort.
2. Det er ikkje lov å nytta anna fiskereiskap enn handsnøre, stang, garn, oter eller liknande. Line og ståkrok er forbode. Alt garnfiske og oterfiske er forbeholdt innanbygdsbuande
3. Alt fiske er tillate heile året.
4. Det er ikkje lovleg å setja garn nærare innfalls- eller utfallsos enn 50 meter. Garna må heller ikkje nyttast i elvar, bekkjer eller loner (tjørnliknande utvidingar av vassdrag).
5.Det er ikkje lov å nytta garn med større maskevidde enn 35 mm mellom knutane når garnet er vått (18 omfar) unnateke vatn nemnd i spesielle reglar.
6. Det er tillete å fiske med eit inntil 10 garn unnateke vatn nemnd i spesielle reglar.
7. Garna skal være tydelig merkte med eigaren sitt namn og adresse. Merka skal vera lett synleg. I dei tilfella at Fjellstyret har lagt til rette for at brukarane kan nytte garn som er fjellstyrets eigedom skal desse vere merka Røldal Fjellstyre. Leigetakarar av stølar som har fått løyve til å fiske skal merke garna med namnet på beitelaget eller stølen.
8. Unntak frå desse reglane vert fastsett i spesielle reglar.
9. Brot på dei generelle og spesielle reglane er straffbart.
 
Spesielle reglar:

1. I Uravatnet, Skuretjødna (Ostanuttjødna), Votna, Ståvatnet, Øvre- og Nedre Hedlevatn  gjeld ikkje reglane om maskevidde, garntal og osfreding. Fjellstyret oppmodar fiskerane til å i hovudsak setje småmaska garn (31.5mm/20 omfar eller mindre) i desse vatna.
2. I Nordre og Søra Steggjavotna, Øvsta og Nedsta Longevotna, Tangensjøen, Høsingvatnet, Holmavatnet, Austre og Vestre Middyrvatn, Nupstjørn, Kaldevatnet og Trossovtjødna er det ikkje lov å nytte fleire enn 5 garn. Garna skal ha maskevidde større eller lik 31,5 mm mellom knutane når garnet er vått (20 omfar).
3. For innanbygdsbuande som har løyst fiskekort for garnfiske, gjelder dette og for fiske med handsnøre, stang, oter eller liknande 

 

RØLDAL FJELLSTYRE

Vedtatte fiskereglar i styremøte 11.05.20 sak 42/20

Andre aktuelle tilbud