Fiske i Røldal statsallmenning

På allmenningen finn ein fiskevatn der ein kan fiske aure med stong av fin kvalitet. Stongfisket er ope for ålmenta, medan fiske med garn berre er for innanbygdsbuande

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Fjellnaturen rundt bygda har mange små og store perler. Dei kan vitjast og nytast, men gjer det utan å setja att spor.
Hjelp oss å ta vare på det me har fått å forvalta.

Kontakt oss

Røldal fjellstyre

Sveinung Olsnes

90213655

roldal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Klikk her for meir info om Røldal fjellstyre

Fiskeregler

FISKEREGLAR FOR  RØLDAL  STATSALLMENNING

 

Generelle reglar

1. Alle over 16 år må løysa fiskekort.
2. Det er ikkje lov å nytta anna fiskereiskap enn handsnøre, stang, garn eller oter. Line og ståkrok er forbode. Alt garnfiske og oterfiske er forbeholdt innanbygdsbuande
3. Alt fiske er tillate heile året.
4. Det er ikkje lovleg å setja garn nærare innfalls- eller utfallsos enn 50 meter. Garna må heller ikkje nyttast i elvar, bekkjer eller loner (tjørnliknande utvidingar av vassdrag).
5. Det er ikkje lov å nytta garn med mindre maskevidde enn 31 mm mellom knutane når garnet er vått (20 omfar).
6. Det er tillete å fiske med inntil 10 garn unnateke vatn nemnd i spesielle reglar.
7. Garna skal være tydelig merkte med eigaren sitt namn og adresse. Merka skal vera lett synleg.

8. Unntak frå desse reglane vert fastsett i spesielle reglar.
9. Brot på dei generelle og spesielle reglane er straffbart.

 

Spesielle reglar

1. I Urdavatnet, Øvre- og Nedre Hellevatn gjeld ikkje reglane om maskevidde, garntal og osfreding.
2. For innanbygdsbuande som har løyst fiskekort for garnfiske, gjelder dette og for fiske med stong og oter.
3. Høsingevatnet er freda for garnfiske fom sesongen 2018.

 

RØLDAL FJELLSTYRE

Vedtatte fiskereglar i styremøte 19.02.15, sak 3/15, med edringar i sak 43/17 og 19/18

Andre aktuelle tilbud