Fiskekort i Søndre Land Viltlag

Med dette fiskekortet kan du, med få unntak, fiske i alle vann i Søndre Land kommune.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Søndre Land Viltlag

Torger Granum

99512333

torger.granum@sl-viltlag.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Søndre Land Viltlag er sammenslutning av grunneiere med jakt- og fiskerettigheter i Søndre Land, laget ble stiftet i 1952 for å «søke å samle grunneierene i Søndre Land for i fellesskap å fremme jakt og fiske som næring».

Laget består av ca. 155 grunneiere som til sammen har innmeldt ca. 418.000 da. utmark. Laget er organisert med egne vedtekter der årsmøtet velger styre og behandler lagets priser på jakt og fiske og jakttider i tillegg til ellers vanlige årsmøtesaker for lagets drift etter vedtektenes bestemmelser

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fiskeregler

FISKEREGLER I SØNDRE LAND VILTLAG SITT OMRÅDE

Beskrivelse av området:

Søndre Land viltlags grenser vises på vedlagte kart.  (Se under).

Du trenger ikke løse fiskekort for å fiske i Randsfjorden.

 

Generelt:

Alle som har fylt 16 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift. Det er altså ikke nødvendig å løse fiskeavgift for å fiske i Søndre Land viltlag sitt område.

Fiskekort må løses av personer over 16 år i Søndre Land viltlag sitt område.

Det er forbudt å bruke levende agn.

Båt uten motor kan benyttes i vannene på Veståsen og Øståsen.

Båt med motor mindre en fem hk kan benyttes i Trevatn på Øståsen.

Båt, fiskeutstyr og ev motor desinfiseres ved flytting mellom vann.

 

Fiskekortet gjelder:

Fiskekortet gjelder for kalenderåret.

Stangfiske fra land og båt er tillatt fra og med isen går til og med 15. september.

Rusefiske etter abbor er tillatt fra og med isen går til og med 15. september.

Isfiske med følgende redskap er tillatt: pilkestikke og støkroker.

 

Fiskekortet koster:

Sesongkort: kr. 250,-

Ukeskort: kr. 150,-

Døgnkort: kr. 50,-
Priser bestemmes av årsmøtet og kan endres.

 

Minstemål:

Minstemål på ørret er 20 cm fra snute til hale.  Minstemålet gjelder i følgende vann og elver som renner ut/ inn av disse på Veståsen: Selsjøen, Store Sørvatnet, Vesle Sørvatnet, Løynfiske, Nordre Dalavatnet , Store Sandungen, Kringlevann, Nora, Kalvsjøen, Bergevatnet, Nordre Sandtjern, Skautrustjern, Gamlesandtjernet, Austre Øytjernet og  Åbortjernet.

 

Brudd på fiskereglene:

Brudd på regler medfører Inndragning av fiskekort, og utestenging fra fiske som krever fiskekort i Søndre Land viltlag sitt område. Alvorlige overtredelser blir anmeldt.

 

Div info:Det selges fiskekort på følgende steder på Vestsida av Randsfjorden:
Joker Vestsida, hos Jan N. Westrum og i bomkassene for Lomsjøvegen (ved Lomsdalen N.) og Dalavassvegen (ved Wasenden).
Det selges fiskekort på følgende steder på Østsiden av Randsfjorden:
Statoilstasjonen i Hov, Randsfjord Handel og Joker Fall

Garnfiskeretten er privat.  Ta kontakt med Søndre Land grunneierlag for formidling av slik fiske: http://www.sl-viltlag.no/index.html

 

Grunnleggende reguleringer for fiske i Søndre Land kommune:

 

Forskrift for fiske i Oppland fylke, 2001 (redigert ned til det som berører Søndre Land)

 Følgende innsjøer/elver er unntatt fra forskriften: Randsfjorden med sideelver og -bekker så langt aure fra Randsfjorden går opp.

 

§ 1. Redskapsbruk i bekker og elver

I elver og bekker er det til en hver tid kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Håv kan brukes som hjelperedskap, og til håvfiske etter sik og harr. I Vestre Slidre kan det i tillegg nyttes sløe.

 

§ 3. Osfredning

I vann nærmere enn 50 m fra inn- eller utløpselver og -bekker hvor aure gyter er det forbudt å fiske med bunden redskap i perioden f.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember. I Vestre Slidre kommune er slikt fiske forbudt f.o.m. 16. september t.o.m. 31. desember.

 

§ 5. Skyting av gjedde

Ved skyting av gjedde er bruk av blyhagl forbudt.

 

§ 6. Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra disse forskrifter.

 

§ 7. Kontroll og straffeansvar

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. § 49 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.).

 

Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, 2003 (redigert ned til det som berører Søndre Land)

       Forskriften gjelder så langt aure fra Randsfjorden går opp..

§ 1. Redskapsbruk

       Det er kun tillatt å bruke stang (herunder dregg og håndsnøre), pilk med krok beregnet på å slukes av fisken, flueoter, faststående garn med høyde inntil 6 m, kastenot som landdras, bunnsatt line og ruse (teine) uten ledegarn. Håv og klepp kan brukes som hjelperedskap til landing av fisk. All angivelse av maskeviddestørrelse i denne forskrift er avstand fra knute til knutes midtpunkt målt i våt tilstand. I tillegg er maskevidder oppgitt som omfar.

       Storruse (ruse med ledegarn) og mjæl kan benyttes til fangst av alle arter med unntak av aure og røye.

       Hagle kan benyttes til skyting av gjedde, med unntak av de områder hvor bruk av skytevåpen er forbudt i henhold til vernebestemmelser etter naturvernloven (Dokkadeltaet naturreservat, Fluberg fuglefredningsområde, Røykenvik fuglefredningsområde). Ved skyting av gjedde er bruk av blyhagl forbudt.

       I elver og bekker er det forbudt å bruke andre redskaper enn stang. Håv og klepp kan brukes som hjelperedskap til landing av fisk. Unntak jf. § 5.

 

 

§ 2. Fredningsbestemmelser

       I elver og bekker hvor det gyter aure fra Randsfjorden er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 30. april. Unntak jf. § 5.

       I Randsfjorden nærmere alle elve- og bekkeos hvor det gyter aure enn 200 m, er fiske med alle typer bunden redskap forbudt f.o.m. 15. august t.o.m. 30. april (unntak jf. § 4 og § 5). Følgende elver har større ospartier som omfattes av forbudet (unntak jf. § 5):

-

Lomsdalselvas osparti definert som området fra Lomsdalselva og ut til en rett linje mellom Kleivodden (UTM: 32V 57232 671879) og Leirbakkvika (UTM: 32V 57144 671807).

 

-

Bjoneelvas osparti definert som området fra Bjoneelva og ut til en rett linje mellom Søndre Kirkeby (gammel steinbrygge) (UTM: 32V 57140 670969) og odden utenfor Bjoneberget (UTM: 32V 57112 671052).

 

Dokka-Etnas osparti i Randsfjorden, definert som området sør for en rett linje fra Ytre Våtbekkens utløp (UTM: 32V 56223 674007) til Tingvoll (UTM: 32V 56265 674128) og ut til sørgrensen for Dokkadeltaet naturreservat (linjen mellom UTM: 32V 56453 674006 og 32V 56429 674070), er alt fiske med bunden redskap ut over det som er tillatt etter § 4 og § 5 forbudt.

§ 3. Garnfisket i Randsfjorden

       Flytegarn skal ha maskevidde mindre eller lik 31 mm (20 omfar). Bunnsatte garn med høyde større enn 2 m skal ha maskevidder mindre eller lik 31 mm (20 omfar) eller større eller lik 63 mm (10 omfar). Bunngarn med høyde over 2 m og maskevidde større eller lik 63 mm (10 omfar) skal være av spunnet nylon, og det kan maksimalt benyttes en garnlengde på 100 m pr. båt av denne garntypen. For bunnsatte garn med høyde mindre eller lik 2 m gjelder ingen begrensninger i garnmengde eller maskevidde.

Spesielle begrensninger i Flubergsundet:

I Flubergsundet sør for en rett linje mellom Nes (UTM: 32V 56704 673889) og Kristenstugua (UTM: 32V 56758 673910) og nord for en rett linje over fjorden fra sørspissen av Husodden (fra UTM: 32V 56783 673505 til UTM: 32V 56855 673518) skal bunnsatte garn med høyde over 2 m ha maskevidde mindre eller lik 31 mm (20 omfar). Ved Fluberg bru er alt garnfiske utenfor en avstand på 25 m fra land forbudt i en sone fra 100 m sør for brua til 100 m nord for brua. Brufyllingen regnes i denne sammenheng ikke som land.

§ 4. Fiske med storruse i Randsfjorden

       Fiske med storruse i Randsfjorden er tillatt for fangst av alle fiskearter med unntak av aure og røye. Storruse skal etterses minst hver 3. dag. Aure og røye fanget i storruse skal umiddelbart slippes ut ved ettersyn av rusa. I Dokka-Etnas osparti i Randsfjorden (jf. § 2, 3. ledd) er fiske med storruse kun tillatt i perioden f.o.m. 20. september t.o.m. 9. juli.

§ 5. Fisket med bundne redskaper og faststående redskaper i Dokka-Etna, Lomsdalselva, samt deres ospartier

           I perioden f.o.m. 20. september t.o.m. 10. november er fiske etter sik tillatt i Dokka-Etna opp til samløpet mellom Dokka og Etna (UTM: 32V 55755 674422), i Lomsdalselva opp til bru på rv 245 (UTM: 57126 671880), og i de to elvenes ospartier i Randsfjorden (jf. § 2, 2. og 3. ledd). Til dette fiske kan det nyttes håv, kastenot og faststående garn med største tillatte maskevidde 31 mm (20 omfar). Aure fanget under dette fisket skal straks, og mest mulig uskadd, settes ut igjen.

       Ved garnfiske i elv skal det være et friløp i elva i tilknytning til midtstrømslinjen (djupålen) på minst 1/3 av elvens bredde målt ved midlere sommervannføring (jf. § 35 og § 36 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). I denne forskriften defineres området nord for en rett linje fra Våtbekkens utløp (UTM: 32V 56191 674037) til Tingvoll (UTM: 32V 56265 674128) som elv, og omfattes av reglene om friløp.

§ 6. Merking

       Faststående redskap skal merkes med bøye i begge (alle) ender og ha eiers navn, adresse og telefon-nummer. Bøyene skal være minimum 25 cm i diameter og være av godt synlig farge.

§ 7. Slukfisket i Randsfjorden

       Ved slukfiske i Randsfjorden er det kun tillatt å bruke 4 sluk pr. båt.

§ 8. Minstemål

       Aure av mindre lengde enn 35 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks, og mest mulig uskadd, settes ut igjen.

§ 9. Dispensasjon

       Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra disse forskrifter.

§ 10. Kontroll og straffeansvar

       Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. nr. 47).

§ 11. Ikrafttreden

       Forskriften trer i kraft 1. mars 2003. Samtidig oppheves fiskeforskrift av 29. april 1991 nr. 255 for Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre og Nordre Land kommuner, Oppland fylke.