Bynært sportsfiske i Vang Almenning

Vang Almenning er en del av Hedmarksvidda. Her finnes fine og spennende fiskemuligheter i sjøer, elver, bekker og tjern

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Vang Jakt- og Fiskeforening

Stein Håkonsen

90725553

stein.haakensen@vangjff.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til våre sider.

Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Foreninga ble etablert i 1922 og vi startet med 32 medlemmer. Medlemstallet har økt til ca 800 med­lemmer totalt. Grovt kalkulert regner vi med en 400-500 familier og rundt 2000 personer knyttet til våre aktiviteter innen fiske, jakt og ikke minst friluftsaktiviteter. Vi har 12 aktive utvalg som dekker alle våre aktiviteter både sommer og vinter. ​

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vang Allmenning er en del av Hedmarksvidda. Her finnes fine og spennende fiskemuligheter i sjøer, elver, bekker og tjern. Bestanden består av ørret og røye. Her finnes også Åstaelva som er en av distriktes mest fiskerike elver.

 

Etter avtale med Vang Almenning har Vang Jakt- og Fiskeforening ansvar for forvaltning av fisk i almenningen. Det er satt ut yngel hvert år i 80 år. Det drives stryking, klekking, usetting av fisk, kalking, ørekytefangst, predatorfangst m.m.  All yngel settes ut i Flagstadelva med tilhørende bekker og sjøer. Flagstadelva er en viktig gyteelv for Mjøsørreten.

 

Fiskebestand

Åsta er meget fiskerik. Om våren og ved stor vannføring kan en få fisk opp til 2 - 3 kilo. Sjøene i almenningen, som er merket på kartet, inneholder rik mengde av ørret, med individer opp til 1,5 kilo. På Spjeldsjøen er det en rik røyebestand. Ved stor vannføring kan en få stor mjøsørret i Flagstadelvas nedre deler.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Vang Almenning ligger i søndre del av Hedmarksvidda. Tilførselsveger går fra Hamar by med avkjøring ved Flagstad Bru rett øst for E6 Vienkrysset. Avstand til Gåsbu (porten til almenningen er ca. 15 km fra Hamar. En kan kjøre til Bringbu seter som ligger vel. 30 km. fra Gåsbu. En passerer da sjøene på vei innover almenningen. Sjøene er godt merket ved skilt fra fjellvegen. En kommer også til Gåsbu ved å følge skiltanvisninger fra RV 25, veien mellom Hamar og Elverum.
Almenningen er stort sett skogkledd med en god del myrdrag. Sjøene/elvene er allikevel lett tilgjengelige. Nord for Bringbu seter etter 45 min. gange er en på snaufjellet med høyeste punkt på 925m.o.h. Her finns Raufjellsbekken og Kittilås med rik ørretbestand samt Kroksjøen helt i toppen av almenningen med god ørretbestand. Er en heldig kan en treffe på villrein av Rondane-Sør stammen.
En har de fleste fiskemuligheter med maks 10 min. gange fra bilveg.

 

Lenker

 

 

Fiskeregler

Vang Jakt- og Fiskeforening, Postboks 26, 2324 Vang H

FISKEREGLER VANGALMENNING

 

1. Alle personer som har fylt 16 år, plikter å løse fiskekort for å drive fiske i Vang Almenning. Kortets eier er forpliktet til å ha med seg kortet under fiske og på oppfordring å vise dette og eventuell fangst til enhver som viser fiskekort eller oppsynsbevis.

 

2. Minstemål. Ingen

 

3. Isfiske er tillatt på Spjeldsjøen, Nybusjøen, Puttsjøen, Kveådammen, Brumundsjøen, Svarttjernt og Lavsjøen fra1. desember til isløsning.

 

4. Stangfiske er tillatt fra 1. mai t.o.m. 15. september. I Puttsjøen er stangfiske kun tillatt fra land, ikke fra båt.

 

5. Oter/kjelkefiske er tillatt i tiden fra 1. mai til 15. september i alle sjøer unntatt Puttsjøen og Nybusjøen. Hver person har tillatelse til kun å bruke 1 oter eller kjelke med maks. 12 kroksett. Maks lengde på lina er 50 meter.

 

 6. Forbud. Det er forbudt mot all motorsiert ferdsel på samtlige vann og tjern. Det er til enhver tid forbudt å bruke garn, støkrok eller bunden redskap. Det er også forbud mot lyster, kunstig lys til fiske. Samt ørekyte.

 

7. Overtredelse av reglene er belagt med straff.

 

8. Felles særbestemmelser for Vang og Furnes Almenning for Brumundsjøen.

Oter-/kjelkefiske

er tillatt fra isløsning til 15. september. Hver fisker har tillatelse til bruk av kun en oter eller kjelke med maks. 12 kroksett. Maks. Lengde på line 50 meter. Isfiske fra 1. desember til isløsning. Maks 4 stikker pr. person.

Stang- og dreggfiske er tillatt fra isløsning til og med 15. september. Annet fiske som ikke er nevnt ovenfor er forbudt.

 

Ovennevnte fiske kan til enhver tid forandres, hvis det synes nødvendig. Dette bestemmes av fiskeforeningene i samarbeid med fisketeknikeren/fiskekonsulenten og grunneierne.

 

 

IHT LOVDATA paragraf 5: I elver og bekker hvor det gyter mjøsaure er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 30. april. Unntatt herfra er Lenaelva hvor forbudet gjelder f.o.m. 10. september t.o.m. 31. desember. 

 

Fiskekort fås kjøpt her på Inatur. . Eller se på www.vangjff.no under fiskeutvalget for ytterligere informasjon. 

Det er varierende mobilforhold, så greit og ordne fiskekort her for du reiser.

 

Andre aktuelle tilbud