Fiske i Finndalen statsalmenning.

Fiskekortet dekkjer eit areal på 267.000 da, mesteparten er høgfjell. Området ligg på nordsida av Ottadalen i kommunane Lom og Vågå.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Finndalen fjellstyre

Knut Øyjordet

90966277

finndalen@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Følg vegen som går over fjellet frå Vågåmo til Lesja. Ta til venstre i krysset der det er skilta mot Lesja, følg vegen rett fram. Etter ei stund kryssar ein ein djup elvedal, når ein kjem opp frå den dalen kjem ein til eit nytt kryss, ta til venstre, og så er det berre å halde rett fram. Vegen inn i Finndalen er bomveg og det må betalast avgift. Vegen er ikkje brøytt om vinteren.
Andre moglegheiter for å koma inn i Finndalen er til fots frå Lia i Lom (nordsida av Ottaelva aust for sentrum i Lom). Der er det god stig og ganske lett å gå når ein kjører eitt stykkje opp i lia. Det fins og andre vegar som er aktuelle å bruke dersom ein vil ta seg inn i området til fots, men med tanke på fiske er dei to nemnde dei mest aktuelle.

Om selger

Finndalen fjellstyre forvaltar bruksrettar i Finndalen statsallmenning, som ligg i Lom og Vågå kommunar. Totalareal: 267.200 daa, det meste av arealet er snaufjell.

SMÅVILTJAKT: Rype, hare, skogsfugl og andre jaktbare artar. Fritt kortsal for jakt u/hund 15.09 - ut februar. Fuglejakt m/hund 15.09-29.09 (18 kort a 5 dagar fordelt på tre 5-døgnsperiodar), harejakt m/hund 11.-17/10 (5 kort a 7 dagar). Jakt med hund blir tildelt etter søknad og trekning. Søknadsfrist 1/4. Kortsal på Inatur. VILLREINJAKT: Eigen kvote til utanbygdsbuande (ca. 15 kort). Søknad på Inatur for alle, både innan- og utanbygds. ELGJAKT: Eitt felt som går på omgang mellom innanbygds lag i Lom, Skjåk og Vågå. Blir lyst ut på Inatur dei åra det er ledig.

INNLANDSFISKE: 10 vatn og 26 km elv med aure. Stongfiske. Oter- og garnfiske på Honnsjoen også for utanbygds. Kortsal på Inatur.

To hytter/buer, ei ved Honnsjoen og ei ved Råkåvatnet. Sjå eigne sider her på Inatur for meir opplysningar og evt. booking.

Kontaktinformasjon:

Sekretær/fjellstyrekontor: 

Knut Øyjordet 909 66277

Fjelloppsyn:

Kjell Gaukstad 901 57362

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjeld i Finndalen statsalmenning i Lom og Vågå kommune. Innanbygds som skal fiske med fastståande reiskap må løyse eige fiskekort. 

Det er kun fast busette i kommunene Lom, Skjåk eller Vågå som kan løyse kort for innanbygdsbuande! Ungdom under 20 år i dei nemnde kommunene kan løyse gratiskort for innanbygds ved å velje rabatten når dei går inn på sesongkort innanbygds.

Fjellova sitt krav til busetnad: For å kunne reknast som innanbygds i forhold til fiske i Finndalen statsallmenning må ein siste året ha vore, og framleis vera fast busett i Lom, Skjåk eller Vågå kommune (registrert i folkeregisteret med fast bustadsadresse i ei av dei aktuelle kommunane).

Ønskjer du å løyse familiekort, eller om du som utanbygds ønskjer å fiske med oter/garn på Honnsjoen, legg du til det ved å gå inn på det kortet du ønskjer å løyse. Familiekort er mogleg å løyse for alle typer stongfiskekort, og for sesongkort for innanbygds.

Familiekort gjeld for ektefeller/sambuarpar/einslege m/ barn under 20 år.

Innanfor området finn ein store fjellvatn som Råkåvatnet og Honnsjoen, små tjønner, og gode fiskemoglegheiter i elvene Finna og Råkåelva.

Auren er einaste arten i området. Fjellstyret set kvart år ut fisk på Råkåvatnet (1364 moh.), og på ein del av tjønnene i statsalmenninga. Honnsjoen har gode vilkår for naturleg rekruttering, og er eit vatn som toler ganske hard beskatning.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Området ligg nord for Ottadalen, i kommunane Lom og Vågå. I vest grensar det mot Skjåk og i nord mot Lesja, og er ein del av det området som og vert kalla Reinheimen. Største delen er høgfjell, men statsalmenninga har namnet sitt etter Finndalen, ein frodig seterdal, der elva Finna renn. Terrenget stig bratt opp frå dalbotnen dei fleste stadar, men er litt rolegare i området omkring Vangen.
Like før ein kjem til Vangen har fjellstyret lagt til rette med ein enkel campingplass med utedo og søppelstativ.
Fjellstyret har ei hytte ved Råkåvatnet og ei ved Honnsjoen. Båe desse kan leigast, med booking på Inatur. 

 

 

Fiskeregler

Finndalen fjellstyre har fastsett følgjande fiskereglar for fiske i Finndalen statsallmenning sine vatn og elvar:

 

Alt fiske er forbode i tida frå og med 20. september til og med 31. oktober, med unntak av Honnsjoen, der fisket er lovleg heile året.

I elv og bekk er fiske frå båt og alt anna enn stongfiske forbode. Hov kan brukast som hjelpereiskap. Isfiske kan skje på alle vatn.

 

Fiskekort må løysast før fiske tek til. Dei under 16 år treng ikkje løyse fiskekort for fiske med stong. Ved fiske frå båt, kan fiskaren, dvs. den som handterer reiskapen ha med seg ein hjelpar til å ro eller styre båten utan at denne treng å løyse kort.

 

Dei som er fast busette i Norge og utlendingar (som er busette i Norge), har høve til å fiske med stong. På Honnsjoen har desse likevel høve til å fiske med oter og garn (botngarn) mot løysing av korttypen stong-/ oter-/ garnfiske. Utlendingar (som ikkje bur i Norge) har høve til å fiske med ei stong. Dette omfattar også isfiske.

Innanbygdsbuande har høve til å fiske med stong, oter, reiv og garn (botngarn). Garnreglane lastar du ned i linken under her (Fiskereglar Finndalen fjellstyre).

Reivfiske (line) er lovleg berre i dei vatna der det er lov med garnfiske og i same tida som for garnfiske.

Det er forbode å setja fastståande reiskap (reiv medrekna) nærare inn- eller utløpsos enn 50 meter. Gjeld ikkje for Honnsjoen.

Det er forbode å ha fatståande reiskap ståande i vatnet mellom kl. 10.00 og kl. 16.00. Garn og reiv (line) skal under bruk vera merka med synleg, flytande merke med namnet til eigaren.

Brot på desse reglane er straffbart og kan bli anmeldt.