Fiske i Glomma i Akershus og Østfold.

I Glomma i Akershus og Østfold tilbys spennende fiske fra Rånåsfoss i nord til Sarpsborg i sør. NB! Nå også med regler for abbor: Abbor over 40 cm skal settes tilbake i vannet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Harr
  • Karpefisk
  • Brunørret
  • Lake
  • Andre
  • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Overbygningen for Glomma i Akershus og Østfold

Pål Sindre Svae

+47 90550982

paalssvae@hotmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

NB! Glomma fikk påvist signalkreps og krepsepest høsten 2020. Det er derfor svært viktig at båter, utstyr og annet som har vært i kontakt med vannet desinfiseres eller tørkes fullstendig før bruk i andre vassdrag. IKKE bruk agnfisk fra Glomma i andre vassdrag!

 

Glomma har en viktig funksjon som gyte- og leveområde for mange fiskearter.

Vannstand, tid på døgnet og tid på året er viktige faktorer som påvirker hvor og når det er godt fiske for de ulike fiskeartene.
Store variasjoner i vassdraget gir muligheter for fine fiskeopplevelser året rundt.

 

Glomma er en mangfoldig fiskeelv som byr på et allsidig fiske, med ørret, abbor, gjedde, sik, gjørs, lake og harr som de mest attraktive artene. Muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. I dette elvesystemet er det til sammen registrert hele 34 forskjellige fiskearter!

Norgesrekorden på gjedde er flere ganger tatt i området. Samtidig er norgesrekordene på både vederbuk og stam tatt i fiskekortområdet.

Fiskeregler

Fiskekortet omfatter Glommas hovedløp i Akershus og Østfold - fra Rånåsfoss til Sarpsborg. Fiskekortet omfatter ikke Øyeren, der er det tålt fiske. Kortet gjelder på medlemmenes elvestrekninger.

NB! Fiskekortet omfatter ikke området nedenfor Sarpsfoss eller Sølvstufoss. Der gjelder egne laksekort i laksesona - som kjøpes av NGOFA http://www.ngofa.no/index.asp?s=fiskekort


For øvrig er det gratis fiske på Akershus Energi sine eiendommer rundt kraftverkene i Akershus. Se det enkelte korttilbud med lenke til elektroniske kart og til pdf-kart for utskrift.

 

All ferdsel på og langs elva, samt utsetting eller opptak av båt, innenfor en sone på 200 m nedenfor dam, og 150 m ovenfor dam, er forbudt. 

FISKEREGLER:
Minstemål: Harr og ørret: 35cm, gjørs: 42 cm
Maksimumsmål: Gjedde over 80 cm skal settes tilbake i vannet
Fangstbegrensninger: Gjedde: 2 fisk per dag, pr fisker.
Gjedde som ikke skal benyttes til mat skal settes tilbake i vannet.
Abbor over 40cm skal settes tilbake i vannet. Dette gjelder også Visterflo. Det anbefales dog ikke å spise abbor over 35 cm, pga høyt kvikksølvnivå (tungmetall). 

 

Vi oppfordrer til å unngå fiske etter ørret i gytetida.
For øvrig gjelder offentlige fiskeregler, se nettsidene til fylkesmennene. De offentlige fiskereglene omfatter bl.a. sonefredninger inntil flere av damlukene.

Vi oppfordrer til å sette tilbake fisken du ikke skal benytte skånsomt.

Ved funn av ulovelige garn eller andre klare regelbrudd, bes sende epost til paalssvae@hotmail.com.

Brudd på offentlige forskrifter og lover meldes Politiet på tlf 02800. 

Gode fisketips

Se på vår informasjonsbrosjyre om fisket i Glomma 

 

I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser. I evjer og i sakteflytende partier er det gode forhold for abbor- og gjeddefiske.

Gjedde og abbor er slukende rovfisk som fanges på stang med spinnere, wobblere og sluk fra land eller båt. Isfiske etter abbor om vinteren. (Men vær obs på usikker is pga strømforholdene).

I store deler av året er gjedda stasjonær. I hovedløpet (Nedre Glomma) er gjedda tallrik og lettest å fange. Før og etter gyting (april-mai) om våren er den å finne i grunne partier som i Vestvannet, Mingevannet, Østhølen og Visterflo. En sikker fangsttid er umiddelbart etter gytingen.

Abboren har en lignende årssyklus, men er ikke like stasjonær. Om sommeren er den å finne på grunna, på tidlige morgener. Abbor fanges gjerne med mark og dupp. Meitefiske i sommerhalvåret på sakteflytende partier på 1-2 m dyp. (Kilde: Glommaguiden)

 

Viktigste fiskearter på de ulike strekningene:

Rånåsfoss – Bingsfoss:
Bassengpreg. Vanligste arter: abbor, hork, gjedde, brasme, gullbust og lake.

Bingsfoss – Øyeren:
Stor gjedde- og abborbestand samt harr, lake, sik, flire, gjørs, mort etc. Innlandsørret finnes også.

Mørkfoss – Vamma:
Her kan bl.a. fiskes abbor, gjørs, gjedde, lake, ørret, harr, sik, mort, vederbuk, stam, brasme og flire.

Vamma – Sarpsfossen og Sølvstufossen
Strekningen regnes for å være av landets beste: fiskestrekninger: gjedde, abbor, lake, ørret, harr, sik, gjørs, vederbuk, mort, brasme og flire. Denne strekningen har minste 29 registrerte arter!