Fiskekort - Sone 9 Gausa i Gausdal - Sideelv av Lågen

Sone 9 tilbyr fiske i elvene Gausa, Jøra og Augga. Tidligere har Gausa vært regnet som ei av landets beste ørretelver. Her finnes også harr og karpefisk.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr
  • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lågen Fiskeelv SA

91345300

post@laagen-fiskeelv.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Generelle fiskeregler for hele vassdraget.

Fiskekvoter

I sone 9 er det innført fangstkvote på max 5 ørret pr sesong p.r fisker over minstemål 25 cm i Gausa.

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet. (villfisk)

Mer detaljert beskrivelse

Sone 9: Gausa, Jøra og Augga i Gausdal kommune

Vår sone tilbyr fiske i elvene Gausa, Jøra og Augga. Tidligere har Gausa vært regnet som ei av landets beste ørretelver. Mest attraktivt er fisket etter Gausa-ørret, som er en egen storørretstamme som har Gausa som gyteelv og vandrer ut i Mjøsa etter oppvekst i elva. I senere tid er det tatt Gausaørret på over 7 kilo. Ovenfor vandringshindringene Liesfossen og Holsfossen finnes elveørret. Opp til Moavika kan man og få andre fiskearter som harr, abbor, gjedde, lake og karpefiskarter. Det må regnes som svært god tilgjengelighet til elva de fleste steder.

 

Generelt

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets absolutt beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv. Sone 1 som omfatter Lågen og Gausa i Lillehammer kommune har i tillegg en egen infoside og kortsalg.
A/L Lågen Fiskeelv har også en egen hjemmeside (se lenker)

 

Generell beskrivelse

Øvre grense av Gudbrandsdalslågen er samløpet med Skråkka nedenfor utløpet av Lesjaskogsvatnet. I tillegg følger Otta elv og Vågåvatnet innenfor Vågå og Sel kommuner og nedre del av Lora elv i lesja kommune. Omlag 65 % av nedbørfeltet ligger over 1000 meter over havet og omlag 80 % av dette ligger vest for Gudbrandsdalen.

 

Fiskebestand 
Viktigste sportsfiskearter er ørret (storørret og elveørret), harr, abbor og røye. Vassdraget har flere storørretstammer. Vassdragets mest kjente storørretstamme er Hunderørreten. Etter utvandring som smolt oppnår den en betydelig vektøkning etter 2-4 år i Mjøsa. Den kan i løpet av sitt korteliv på 10-12 år oppnå en vekt på opptil 18 - 20 kg. Den kan vandre fra Mjøsa helt opp til Harpefossen. Gausaauren vandrer og ut i Mjøsa og gjennomsnittsvekt på gytefisk er 1,6 kg. Den vandrer opp til Liesfossen i Gausa og Holsfossen i Jøra. I Losna finnes flere storørretstammer som gyter i Lågen og tilløpselvene. Harr finnes i hele vassdraget mens røya finnes bare i Vågåvatnet. Sik, abbor, lake, mort, gullbust og brasme finnes bare nedstrøms Harpefossen. Gjedde, lagesild, vederbuk og noen andre arter finnes i strekningen nedstrøms Hunderfossen. Fiskesamfunn og artssammensetning varierer med innsjøpregede områder, løker og evjer, sakteflytende elvepartier og strykstrekninger.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Beliggenhet:
Sone 1: Lågen fra Mjøsa (gamle Vingnes bru) til Hunderfossen og Gausa i Lillehammer kommune
Sone 2: Lågen i Øyer kommune fra Hunderfossen (også innenfor Lillehammer kommune ovenfor Hunderfossen)
Sone 3: Lågen i Ringebu kommune
Sone 4: Lågen i Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune
Sone 5: Lågen og Otta elv i Sel kommune (har egen fluesone)
Sone 6: Lågen i Dovre kommune (unntatt en frittstående fiskekortstrekning)
Sone 7: Lågen i Lesja kommune til utløp av Skrukka ca 7 km sør for Lesjaskogsvatnet. Omfatter og nedre del av Lora elv
Sone 8: Otta elv, Lalmsvatnet og Vågåvatnet i Vågå kommune 

 

 

Lenker:

Hjemmeside for AL Lågen Fiskeelv

Fishspot.no - Lågen Fiskeelv

Fiskeregler

I Gausa nedenfor Liesfossen og i Jøra nedenfor Holsfossen er fiske tillatt i perioden

21. mai - 1. september, med unntak av strekningen fra Moavika (øvre turbinrør) til inntaksdammen

ved Follebu bruk i Gausa der alt fiske er forbudt til enhver tid.

Ørret under 25 cm skal straks settes ut igjen.

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Barn under 18 år fisker gratis.

Veibeskrivelse

Det vises til vedlagte sonevise kart (pdf) med fiskeregler. Kartet for hver sone inneholder inntegnede veier, P-plasser og utvalgte fiskeplasser. I tillegg finnes vedlagt informasjon for alle soner om fiskeplasser og adkomst.

Gode fisketips

Se eget vedlegg for alle soner med egne fisketips.

Andre aktuelle tilbud