Fiskekort - Sone 6 (Dovre) i Gudbrandsdalslågen

Vi kan tilby spennende fiskeopplevelser etter ørret og harr både for den kresne fluefiskeren så vel som markfiskeren. Sone 6 inneholder både roligere og hardere strømstrekninger.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr
  • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Det vises til vedlagte sonevise kart (pdf) med fiskeregler. Kartet for hver sone inneholder inntegnede veier, P-plasser og utvalgte fiskeplasser. I tillegg finnes vedlagt informasjon for alle soner om fiskeplasser og adkomst.

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Lågen Fiskeelv SA

91345300

post@laagen-fiskeelv.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets absolutt beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv. Sone 1 som omfatter Lågen og Gausa i Lillehammer kommune har i tillegg en egen infoside og kortsalg.
A/L Lågen Fiskeelv har også en egen hjemmeside (se lenker)

 

Generell beskrivelse

Øvre grense av Gudbrandsdalslågen er samløpet med Skråkka nedenfor utløpet av Lesjaskogsvatnet. I tillegg følger Otta elv og Vågåvatnet innenfor Vågå og Sel kommuner og nedre del av Lora elv i lesja kommune. Omlag 65 % av nedbørfeltet ligger over 1000 meter over havet og omlag 80 % av dette ligger vest for Gudbrandsdalen.

 

Fiskebestand 
Viktigste sportsfiskearter er ørret (storørret og elveørret), harr, abbor og røye. Vassdraget har flere storørretstammer. Vassdragets mest kjente storørretstamme er Hunderørreten. Etter utvandring som smolt oppnår den en betydelig vektøkning etter 2-4 år i Mjøsa. Den kan i løpet av sitt korteliv på 10-12 år oppnå en vekt på opptil 18 - 20 kg. Den kan vandre fra Mjøsa helt opp til Harpefossen. Gausaauren vandrer og ut i Mjøsa og gjennomsnittsvekt på gytefisk er 1,6 kg. Den vandrer opp til Liesfossen i Gausa og Holsfossen i Jøra. I Losna finnes flere storørretstammer som gyter i Lågen og tilløpselvene. Harr finnes i hele vassdraget mens røya finnes bare i Vågåvatnet. Sik, abbor, lake, mort, gullbust og brasme finnes bare nedstrøms Harpefossen. Gjedde, lagesild, vederbuk og noen andre arter finnes i strekningen nedstrøms Hunderfossen. Fiskesamfunn og artssammensetning varierer med innsjøpregede områder, løker og evjer, sakteflytende elvepartier og strykstrekninger.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Sone 1: Lågen fra Mjøsa (gamle Vingnes bru) til Hunderfossen og Gausa i Lillehammer kommune
Sone 2: Lågen i Øyer kommune fra Hunderfossen (også innenfor Lillehammer kommune ovenfor Hunderfossen)
Sone 3: Lågen i Ringebu kommune
Sone 4: Lågen i Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune
Sone 5: Lågen og Otta elv i Sel kommune (har egen fluesone)


Sone 6: Lågen i Dovre kommune (unntatt en frittstående fiskekortstrekning)


Sone 7: Lågen i Lesja kommune til utløp av Skrukka ca 7 km sør for Lesjaskogsvatnet. Omfatter og nedre del av Lora elv
Sone 8: Otta elv, Lalmsvatnet og Vågåvatnet i Vågå kommune 
Sone 9: Gausa, Jøra og Augga i Gausdal kommune
Terrengbeskrivelse:
Vågåvatnet, Losna og dels Lalmsvatnet er typiske innsjøer innenfor fiskekortområdet. Videre framstår løker, evjer og flommarksområder som grunne, stillestående og vegetasjonsrike områder som kan oppnå høye temperaturer. Sakteflytende elvestrekninger som elvemagasinene i Øyer nedstrøms Hovdfossen er påvirket av reguleringen av Lågen.

 

Lenker:

Hjemmeside for AL Lågen Fiskeelv

Fishspot.no - Lågen Fiskeelv

Fiskeregler

Fiskeregler i Lågen sone 6
Fiske er tillatt i perioden 21. mai – 9. september.
Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8.
Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter derfor ”Fiske forbudt” skilt.
Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Barn under 18 år fisker gratis.

Gode fisketips

Se eget vedlegg for alle soner med egne fisketips.

Andre aktuelle tilbud