Fiskekort - Sone 4 (Fron) i Gudbrandsdalslågen

Sone 4 strekker seg fra kommunegrense mot Ringebu i sør og til Sel i nord. Vår sone deler seg naturlig i to hvorav en strekning nedstrøms Harpefossen og en strekning oppstrøms Harpefossen.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr
  • Karpefisk
  • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lågen Fiskeelv SA

91345300

post@laagen-fiskeelv.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Generelle fiskeregler for hele vassdraget.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets absolutt beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv. Sone 1 som omfatter Lågen og Gausa i Lillehammer kommune har i tillegg en egen infoside og kortsalg.
A/L Lågen Fiskeelv har også en egen hjemmeside (se lenker)

 

Generell beskrivelse

Øvre grense av Gudbrandsdalslågen er samløpet med Skråkka nedenfor utløpet av Lesjaskogsvatnet. I tillegg følger Otta elv og Vågåvatnet innenfor Vågå og Sel kommuner og nedre del av Lora elv i lesja kommune. Omlag 65 % av nedbørfeltet ligger over 1000 meter over havet og omlag 80 % av dette ligger vest for Gudbrandsdalen.

 

Fiskebestand 
Viktigste sportsfiskearter er ørret (storørret og elveørret), harr, abbor og røye. Vassdraget har flere storørretstammer. Vassdragets mest kjente storørretstamme er Hunderørreten. Etter utvandring som smolt oppnår den en betydelig vektøkning etter 2-4 år i Mjøsa. Den kan i løpet av sitt korteliv på 10-12 år oppnå en vekt på opptil 18 - 20 kg. Den kan vandre fra Mjøsa helt opp til Harpefossen. Gausaauren vandrer og ut i Mjøsa og gjennomsnittsvekt på gytefisk er 1,6 kg. Den vandrer opp til Liesfossen i Gausa og Holsfossen i Jøra. I Losna finnes flere storørretstammer som gyter i Lågen og tilløpselvene. Harr finnes i hele vassdraget mens røya finnes bare i Vågåvatnet. Sik, abbor, lake, mort, gullbust og brasme finnes bare nedstrøms Harpefossen. Gjedde, lagesild, vederbuk og noen andre arter finnes i strekningen nedstrøms Hunderfossen. Fiskesamfunn og artssammensetning varierer med innsjøpregede områder, løker og evjer, sakteflytende elvepartier og strykstrekninger.

  

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Beliggenhet:
Sone 1: Lågen fra Mjøsa (gamle Vingnes bru) til Hunderfossen og Gausa i Lillehammer kommune
Sone 2: Lågen i Øyer kommune fra Hunderfossen (også innenfor Lillehammer kommune ovenfor Hunderfossen)
Sone 3: Lågen i Ringebu kommune


Sone 4: Lågen i Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune


Sone 5: Lågen og Otta elv i Sel kommune (har egen fluesone)
Sone 6: Lågen i Dovre kommune (unntatt en frittstående fiskekortstrekning)
Sone 7: Lågen i Lesja kommune til utløp av Skrukka ca 7 km sør for Lesjaskogsvatnet. Omfatter og nedre del av Lora elv
Sone 8: Otta elv, Lalmsvatnet og Vågåvatnet i Vågå kommune 
Sone 9: Gausa, Jøra og Augga i Gausdal kommune


Terrengbeskrivelse:
Vågåvatnet, Losna og dels Lalmsvatnet er typiske innsjøer innenfor fiskekortområdet. Videre framstår løker, evjer og flommarksområder som grunne, stillestående og vegetasjonsrike områder som kan oppnå høye temperaturer. Sakteflytende elvestrekninger som elvemagasinene i Øyer nedstrøms Hovdfossen er påvirket av reguleringen av Lågen.

 

Lenker:

Hjemmeside for AL Lågen Fiskeelv

Fishspot.no - Lågen Fiskeelv

Fiskeregler

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke tillatt.

NB ! Dorging/Trolling er kun tillatt i perioden 01.06 - 31.06.

Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8. Det er innført fangstkvote på max. 5 ørret pr. sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm.  Barn under 18 år fisker gratis.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

 Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter ”Fiske forbudt” skilt. Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og

på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.  Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart.  Overtredelser kan bli anmeldt.  Det skal praktiseres et bevegelig fiske.  Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

 

Veibeskrivelse

Det vises til vedlagte sonevise kart (pdf) med fiskeregler. Kartet for hver sone inneholder inntegnede veier, P-plasser og utvalgte fiskeplasser. I tillegg finnes vedlagt informasjon for alle soner om fiskeplasser og adkomst.

Gode fisketips

Se eget vedlegg for alle soner med egne fisketips.

Andre aktuelle tilbud