Fiskekort - Sone 1 (Lillehammer) i Gudbrandsdalslågen

Lågendeltaet inneholder tett på 20 fiskearter og er et sted med alle muligheter og utfordringer! Her er plass til alle - fra fluefiskere etter grov ørret, harr og gjedde til familiefiske markstang.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Harr
  • Lake
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Det vises til vedlagte sonevise kart (pdf) med fiskeregler. Kartet for hver sone inneholder inntegnede veier, P-plasser og utvalgte fiskeplasser. I tillegg finnes vedlagt informasjon for alle soner om fiskeplasser og adkomst.

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Lågen Fiskeelv SA

91345300

post@laagen-fiskeelv.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

I sone 1 er det innført fangstkvote på max 5 ørret pr sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm. i Lågen.

NB ! Bevegelig fiske skal praktiseres. Info om dette finnes som vedlegg på denne siden.

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Mer detaljert beskrivelse

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets absolutt beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv. Sone 1 som omfatter Lågen og Gausa i Lillehammer kommune har i tillegg en egen infoside og kortsalg.
A/L Lågen Fiskeelv har også en egen hjemmeside (se lenker)

 

Generell beskrivelse

Øvre grense av Gudbrandsdalslågen er samløpet med Skråkka nedenfor utløpet av Lesjaskogsvatnet. I tillegg følger Otta elv og Vågåvatnet innenfor Vågå og Sel kommuner og nedre del av Lora elv i lesja kommune. Omlag 65 % av nedbørfeltet ligger over 1000 meter over havet og omlag 80 % av dette ligger vest for Gudbrandsdalen.

 

Fiskebestand 
Viktigste sportsfiskearter er ørret (storørret og elveørret), harr, abbor og røye. Vassdraget har flere storørretstammer. Vassdragets mest kjente storørretstamme er Hunderørreten. Etter utvandring som smolt oppnår den en betydelig vektøkning etter 2-4 år i Mjøsa. Den kan i løpet av sitt korteliv på 10-12 år oppnå en vekt på opptil 18 - 20 kg. Den kan vandre fra Mjøsa helt opp til Harpefossen. Gausaauren vandrer og ut i Mjøsa og gjennomsnittsvekt på gytefisk er 1,6 kg. Den vandrer opp til Liesfossen i Gausa og Holsfossen i Jøra. I Losna finnes flere storørretstammer som gyter i Lågen og tilløpselvene. Harr finnes i hele vassdraget mens røya finnes bare i Vågåvatnet. Sik, abbor, lake, mort, gullbust og brasme finnes bare nedstrøms Harpefossen. Gjedde, lagesild, vederbuk og noen andre arter finnes i strekningen nedstrøms Hunderfossen. Fiskesamfunn og artssammensetning varierer med innsjøpregede områder, løker og evjer, sakteflytende elvepartier og strykstrekninger.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 

Sone 1: Lågen fra Mjøsa (gamle Vingnes bru) til Hunderfossen og Gausa i Lillehammer kommune

 

De andre sonene:
Sone 2: Lågen i Øyer kommune fra Hunderfossen (også innenfor Lillehammer kommune ovenfor Hunderfossen)
Sone 3: Lågen i Ringebu kommune
Sone 4: Lågen i Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune
Sone 5: Lågen og Otta elv i Sel kommune (har egen fluesone)
Sone 6: Lågen i Dovre kommune (unntatt en frittstående fiskekortstrekning)
Sone 7: Lågen i Lesja kommune til utløp av Skrukka ca 7 km sør for Lesjaskogsvatnet. Omfatter og nedre del av Lora elv
Sone 8: Otta elv, Lalmsvatnet og Vågåvatnet i Vågå kommune 
Sone 9: Gausa, Jøra og Augga i Gausdal kommune

 

Terrengbeskrivelse:
Vågåvatnet, Losna og dels Lalmsvatnet er typiske innsjøer innenfor fiskekortområdet. Videre framstår løker, evjer og flommarksområder som grunne, stillestående og vegetasjonsrike områder som kan oppnå høye temperaturer. Sakteflytende elvestrekninger som elvemagasinene i Øyer nedstrøms Hovdfossen er påvirket av reguleringen av Lågen.

 

Lenker:

Hjemmeside for AL Lågen Fiskeelv

Fishspot.no - Lågen Fiskeelv

Fiskeregler

I Lågen fra Mjøsa og opp til Hølsauget er fiske med stang og flueoter tillatt hele året, men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05.

I fredningstiden for ørret er det på strekningen Brunlaug bru – Hølsauget kuntillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ovenfor Hølsauget er det kun tillatt å fiske med stang fra land og kun i perioden 01.06 – 31.08.  Fra utløpet av fisketrappa ved Hunderfossen og 255 m nedover til et gult fastmerke ved elva er alt fiske til en hver tid forbudt.  Fra det gule fastmerket og 115 m nedover er det en sone for bare fluefiske.  I Gausa er det tillatt å fiske med stang f.o.m. 21.05 t.o.m. 31.08.  Ørret mindre enn 25 cm som er fanget i Gausa og ørret mindre enn 30 cm som er fanget i Lågen skal straks settes ut igjen.

I sone 1 er det innført fangstkvote på max 5 ørret pr sesong pr fisker over minstemål 25 cm i Gausa og 30 cm i Lågen.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

 

Dette kortet gjelder for de soner og strekninger som A/L Lågen Fiskeelv disponerer. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter ”Fiske forbudt” skilt. Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og

på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.  Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart.  Overtredelser kan bli anmeldt.  Det skal praktiseres et bevegelig fiske.  Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.  Barn under 18 år fisker gratis.

 

Gode fisketips

Se eget vedlegg for alle soner med egne fisketips.

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud