Innlandsfiske i Trondheim. Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka - TOFA

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon, TOFA, administrerer fiskerettighetene til mange grunneierlag og en rekke andre rettighetshavere i Trondheimsområdet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA)

73965580

tofa@tofa.org

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Bag-limit på 3 ørret pr døgn i Trollavassdraget, Blomstertjønna, Kyvatnet, Haukvatnet og Lianvatnet. 

 

Fisket i Ilavassdraget (Kopperdammen, Baklidammen og Theisendammen) og Kyvatnet, Haukvatnet og Lianvatnet er åpne for fiske fra 1.mai til 1.november! Det er altså ikke tilatt med isfiske på disse 6 vann. Det er en bag-limit på 3 ørret pr døgn på disse vannene.

Mer detaljert beskrivelse

TOFA er en ideell organisasjon uten økonomiske formål med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde. TOFA skal medvirke til å øke allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser. Tilbud til barn, ungdom og familienes felles friluftsopplevelser og tilrettelegging for sportsfiske for bevegelseshemmede skal prioriteres.

TOFA administrerer fiskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet, i tillegg til Trondheim kommunes-, Trondheim energiverks- og deler av Sør-Trøndelag fylkeskommunes fiskerettigheter.

Generell beskrivelse

Vann og vassdrag er en viktig del av landskapsbildet i Trondheim og omland. Det finnes mange ulike vanntyper, både rennende og stillestående. Området har et stort spekter av større og mindre vann/tjern og bekker og elver. Nidelva er et sentralt vassdrag og renner sine siste 15 km gjennom Trondheim kommune før elva renner ut i Trondheimsfjorden. Markaområdene rommer et stort spekter av større eller mindre vassdragssystem, der Jonsvatnet, som er Trondheims hoveddrikkevannskilde, er den klart største (14,1 km2) og dypeste (ca 100 m) innsjøen. Vann og tjern med overflateareal mindre enn 0,1 km2 dominerer, og de fleste av vannforekomstene er relativt grunne. En god del av disse er kunstige dammer. 

Store og lille Leirsjø ble fri gitt drikkevannsrestriksjoner og tatt inn i fiskekortet i juli 2016. 

 

Fiskebestand

I markaområdene er ørret den mest utbredte arten. I en rekke vann og tjern finnes bare ørret, mens i andre lokaliteter har ørret sameksistens med en eller flere andre arter. Trepigget stingsild finnes også i en rekke vann og tjern. Et fåtall lokaliteter har bare røye, gjedde, karuss, eller lake. Det er stor variasjon i bestandsstørrelse, fra helt tynne til tette. Vatna på Byåsen (Kyvatnet-Haukvatnet-Lianvatnet), Ilavassdraget (Kobberdammen-Theisendammen-Baklidammen) og Sølvskakkeltjønna ble høsten 2016 behandlet med rotenon for å fjerne arten mort. Vannene var fisketome og det ble satt ut ørret våren 2018, untatt i Sølvskakkeltjønna. Sølvskakkeltjønna forblir fisketom.   

Innlandsfiskedelen av Nidelva strekker seg fra Nedre Leirfoss opp til Selbusjøen (ca 30 km), gjennom Trondheim og Klæbu kommuner. Strekningen er sterkt gjennomregulert av vannkraftutbygging med 6 kraftstasjoner og 3 inntaksdammer. Det finnes imidlertid gode bestander av ørret i dette området, i tillegg til røye og lake. I tillegg har ørekyt i de senere år spredt seg nedover vassdraget. Nedre del av Nidelvvassraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for dette er avkastningen god, og det fiskes 4-7 tonn laks og sjøørret der per år.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

TOFA selger innlandsfiskekort for to områder. Det ene kortet gjelder for Trondheim bymark, Leinstrandmarka og deler av Malvikmarka. Det andre fiskekortet gjelder for Jonsvatnet og områdene i Jonsvannsmarka. Se kart for nærmere identifisering av vatna.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Generelle regler

Det er kun fiske fra land på alle våre fiskekort områder. Untakene er: Jonsvatnet med Litjvatnet og Kilvatnet. Store-Leirsjø og Innlandsdelen av Nidelva, her er det lov og benytte flyteinnretninger. Det er ikke lov og benytte seg av motor/el-motor! 

 

Fisket er åpnet i Trollavassdraget og Blomstertjønna vintesesongen 2021/22.

Blomstertjønna er Barnas Fiskevann. Her er det en øvre aldersgrense på 16år. Det er kun lov og fiske med en stang og det er en kvote på 3 fisk pr dag. 

 

Fisket i Kyvatnet, Haukvatnet, Lianvatnet og Ilavassdraget åpner for fiske 1.mai 2022! Det er stengt forbudt og fiske på isen vinteren 2020/2021!

Alle personer over 18 år som deltar i fisket må kjøpe fiskekort for det området hvor fiske skal utøves. Barn under 18 år er fritatt fra å kjøpe fiskekort for innlandsfiske, men de plikter å respektere fiske- og ferdselsregler for området.

TOFA selger fiskekort for følgende områder; et kort for Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka, og et kort for Jonsvannsområdet. Det selges års- og døgnkort. Fiskekortene kan kjøpes på Inatur og hos TOFAs fiskekortselgere. Oversikt over fiskekortselgere finnes på www.tofa.org.

 

Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka

I Trollavassdraget, Ilavassdraget samt Kyvatnet, Haukvatnet og Blomstertjønna er det kun lov til og benytte 1 stang/håndsnøre per kort. HUSK BAGLIMIT PÅ 3 FISK PR DØGN I nevnte vann og vassdrag

 

I Trollavassdraget og Blomstertjønna er det kun lov og fiske med 1. pilkestikke per kort under isfiske. Det er ikke lov og sette ut ståsnører. 

 

Lautjønna ble fjernet fra vårt fiskekort fra 01.01.2020.