Innlandsfiske i Trondheim. Jonsvannsområdet - TOFA

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon, TOFA, administrerer fiskerettighetene til mange grunneierlag og en rekke andre rettighetshavere i Trondheimsområdet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA)

73965580

tofa@tofa.org

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

TOFA er en ideell organisasjon uten økonomiske formål med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde. TOFA skal medvirke til å øke allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser. Tilbud til barn, ungdom og familienes felles friluftsopplevelser og tilrettelegging for sportsfiske for bevegelseshemmede skal prioriteres.

TOFA administrerer fiskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet, i tillegg til Trondheim kommunes-, Trondheim energiverks- og deler av Sør-Trøndelag fylkeskommunes fiskerettigheter.

Generell beskrivelse

Vann og vassdrag er en viktig del av landskapsbildet i Trondheim og omland. Det finnes mange ulike vanntyper, både rennende og stillestående. Området har et stort spekter av større og mindre vann/tjern og bekker og elver. Nidelva er et sentralt vassdrag og renner sine siste 15 km gjennom Trondheim kommune før elva renner ut i Trondheimsfjorden. Markaområdene rommer et stort spekter av større eller mindre vassdragssystem, der Jonsvatnet, som er Trondheims hoveddrikkevannskilde, er den klart største (14,1 km2) og dypeste (ca 100 m) innsjøen. Vann og tjern med overflateareal mindre enn 0,1 km2 dominerer, og de fleste av vannforekomstene er relativt grunne. En god del av disse er kunstige dammer.

 

Fiskebestand

I markaområdene er ørret den mest utbredte arten. I en rekke vann og tjern finnes bare ørret, mens i andre lokaliteter har ørret sameksistens med en eller flere andre arter. Trepigget stingsild finnes også i en rekke vann og tjern. Et fåtall lokaliteter har bare røye, gjedde, karuss, eller lake. Det er stor variasjon i bestandsstørrelse, fra helt tynne til tette.
Innlandsfiskedelen av Nidelva strekker seg fra Nedre Leirfoss opp til Selbusjøen (ca 30 km), gjennom Trondheim og Klæbu kommuner. Strekningen er sterkt gjennomregulert av vannkraftutbygging med 6 kraftstasjoner og 3 inntaksdammer. Det finnes imidlertid gode bestander av ørret i dette området, i tillegg til røye og lake. I tillegg har ørekyt i de senere år spredt seg nedover vassdraget. Nedre del av Nidelvvassraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for dette er avkastningen god, og det fiskes 4-7 tonn laks og sjøørret der per år.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

TOFA selger innlandsfiskekort for to områder. Det ene kortet gjelder for Trondheim bymark, Leinstrandmarka og deler av Malvikmarka. Det andre fiskekortet gjelder for Jonsvatnet og områdene i Jonsvannsmarka. Se kart for nærmere identifisering av vatna.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Generelle reglerAlle personer over 18 år som deltar i fisket må kjøpe fiskekort for det området hvor fiske skal utøves. Barn under 18 år er fritatt fra å kjøpe fiskekort for innlandsfiske, men de plikter å respektere fiske- og ferdselsregler for området.

TOFA selger fiskekort for følgende områder; et kort for Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka, og et kort for Jonsvannsområdet. Det selges års- og døgnkort. Fiskekortene kan kjøpes på Inatur og hos TOFAs fiskekortselgere. Oversikt over fiskekortselgere finnes på www.tofa.org.

 

Jonsvannsområdet

Dette gjelder for Jonsvatnet og vatn i Jonsvannsmarka og Strindamarka, totalt 30 vatn. I Jonsvannsområdet er det tillatt å fiske fra land med stang, og fra robåt med stang, dorg eller pilkeutstyr. Isfiske er kun tillatt med inntil 3 pilkestikker og vanlig pilkeutstyr. Bruk av garn, oter eller line er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange levende fiske i et vatn og overføre det til andre vatn. I perioden 10. september til og med 30. oktober er det ikke tillatt å fiske i bekkene som renner ut i Jonsvatnet. Forbudet gjelder innenfor en avstand på 100 m fra bekkeos, dette for å hindre fiske på gytefisk. Brudd på gjeldende regler kan føre til at fiskekort blir inndratt uten vederlag, og ulovlig fiske kan bli politianmeldt. Jonsvatnet er Trondheims drikkevannskilde, så respekter alle regler som er satt for å beskytte dette!