Ørret, abbor, gjedde og karpefisk i Indre Østfold - Midtre Deg...

Vi tilbyr fiske i 63 fiskevann (52 med ørret). Her finner du stillhet og spennende fiskemuligheter. Siden 2010 er det tatt flere ørret på over 2,5 kg og abbor på over 2 kilo i området.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Karpefisk

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Midtre Degernes Grunneierlag

Ole-Håkon Heier

95945599

mdegernesg@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Midtre Degernes Grunneierlag

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. Fiske er gratis for barn og unge t.o.m. 15 år.

Mer detaljert beskrivelse

Midtre Degernes grunneierlag tilbyr fiske i totalt 129 vann og tjern. 63 av disse inneholder en eller flere fiskearter, 52 av vannene inneholder ørret.

Her kan du finne både stillhet og spennende fiskemuligheter. Du kan lete etter nye vann som få har fisket i før eller tøffe rundt på Kløsa i selskap med petri brødre, padle rundt med flytering i jakt på ørret med tørrflue, vente på at storabboren skal sluke agnet ditt på isen, eller la barna dra opp den ene småabboren eller morten etter den andre. Holder ikke dette er det bare å ta et morgenpass for å fylle stekepanna med nytrukket ørret en sval junimorgen, eller kaste sluken etter en gjeddemadam.

 

Generell beskrivelse

I Degernesfjella finner du både vann med mye fisk, mens andre vann har store fisk. Og noen har faktisk begge deler. Abbor dominerer, men det er også meget bra ørretfiske, en rekke vann med mort, og noen vann med gjedde. I et par vann finnes også en tynn bestand av karuss.

 

Fiskebestand 
Det settes årlig ut rundt 2000-2700 ørret. Mesteparten er settefisk fra anlegg med en gjennomsnittlig størrelse ved utsett på 20-25 cm, men vi flytter også årlig noen hundre fisk fra utløpsbekker med lengde 10-35 cm. Ørret på over 1 kilo er ikke uvanlig, og 2 kilos-streken brytes år om annet. Senest i mai 2021 ble det tatt en ørret på 2680 gram.

Den vanligste arten er nok abbor, og du finner både vann med tusenbrødrebestander og vann som inneholder abbor over den magiske 2-kilos-grensa. Den største vi kjenner til siden 2010 veide 2280 gram, og det er tatt minst fire fisk over to kilo, og seks over 1800 gram siden 2010.

Morten finnes i de sentrale vannene i Sandvannsvassdraget.

Gjedde finnes med bra bestander i Låbytjern og Lange/Motjern, og i tynnere bestander i Dypetjern og Holmetjern.

I tillegg finnes ørekyte og trepigget stingsild, og et par vann med en tynn bestand av karuss.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 

Degernesfjella ligger i Degernes sør i Rakkestad kommune, og er et skogsområde med en rekke vann, tjern og dammer. I motsetning til hva navnet tilsier er det ingen store fjell, men derimot mye fjell i dagen og et småkupert terreng dominert av furu- og granskog.

 

Husk bompenger!

Det må betales veiavgift for motorkjøretøy på veiene inn i Fjella. Veiavgiften gjelder for den enkelte veien: Sandvann/Hivann (Avkjøring fra fv. 655 Sandbekkveien 140 meter nord for Torudholtveien), Væleveien (Kløsa) og Kilebuveien (Kroktjern).

Veiavgiften gjelder kun for hovedveiene inn i Fjella der det ikke er satt opp bommer. Sideveier med bom er private (se eget kart under), så selv om bommen skulle være åpen så merk at den kan stenges uten varsel. Det eneste unntaket er veien fra Dypetjern opp til Langetjern, den bommen er alltid åpen.  

De enkelte veiavgiftene administreres av et utvalg grunneiere langs den aktuelle veien (veiforeninger), derfor er ikke veiavgiften tilgjengelig på nett gjennom disse sidene.

Prisene (merk at disse kan endres uten vår kjennskap til det) er som følger:

Sandvann/Hivann (per desember 2022): Bil: enkel tur: 50,-. årsavgift 400,-. 2-hjuling enkel tur: 20,-. Bobil/campingvogn enkel tur: 150,-. Vipps/kontant.

Væleveien (per desember 2022): Bil: enkel tur: 40,-. årsavgift 200,-. 2-hjuling enkel tur: 20,-. årsavgift: 40,-. Henger/båthenger enkel tur: 20,-. Vipps: 600651/kontant.

Kilebuveien (per desember 2022): Bil: enkel tur: 40,-. årsavgift 250,-. 2-hjuling/ATV enkel tur: 20,-. Vipps: 607430/kontant.

Fiskeregler

 

Det kan kun benyttes sportsfiskeutstyr med stang og snøre, eller håndsnøre. Kortet er personlig. Det kan fiskes med maksimalt 2 stenger/håndsnører per kort ved bruk i åpent vann, og 4 stenger + 1 pimpelstikke/håndsnører per kort ved isfiske. Fiskestenger i bruk skal til enhver tid være innen rimelig rekkevidde (50 meter) for fiskeren.

Ny presisering gjeldende fra og med 2020: Oterfjøl er ikke tillatt, men paravan og dyprigg er tillatt.


Alt rennende vann er fredet. Det er lov å fiske i vannene hele året gjennom.

Følgende fisk SKAL, så fremt uskadet, og målt fra snutespiss til enden av halefinnens ytterste stråle, settes ut i vannet igjen;
• Ørret under 30 cm.
• Abbor over 30 cm.

Abbor på denne størrelsen innholder for mye kvikksølv til at den bør spises. I tillegg er de viktige og samtidig relativt sjeldne predatorer i økosystemet.


Følgende fisk bør, så fremt uskadet, og målt fra snutespiss til enden av halefinnens ytterste stråle, settes ut i vannet igjen;
• Gjedde over 80 cm.
• Mort over 40 cm.
• Karuss over 35 cm.
• Ørret over 50 cm.

 

Ved gjenutsetting: husk å håndtere fisken skånsomt. Ha alltid våte hender. Og hold fisken i vannet så mye av tiden som du kan.

Fiskekortet inndras dersom innehaveren gjør seg skyldig i hærverk på skog, hytter, båter eller annens eiendom, eller bryter reglene for fiske gitt over.

Det skal ryddes opp etter leirplasser. Alt avfall skal tas med hjem. Det er ikke tillatt å brenne bål i tidsrommet 15. april – 14. september, og det manes til forsiktighet med åpen ild resten av året.

Fiskekortet skal alltid medbringes ved fiske, og kan ikke overdras til andre. På forlangende skal kortet vises til medlemmer av laget, da disse har kontrollmyndighet.

Det er strengt forbudt å flytte levende fisk eller andre vannlevende organismer mellom vassdrag.

 

Ta hensyn til kvikksølvinnholdet i fisken!

Følgende landsdekkende advarsel er angitt av Mattilsynet for ferskvannsfisk på grunn av kvikksølv:

  • Gravide og ammende bør ikke spise: gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over én kilo eller røye over én kilo.
  • Andre personer bør ikke spise disse fiskeslagene mer enn én gang i måneden i gjennomsnitt.

Mattilsynet har ikke oversikt over kvikksølvnivået i samtlige innsjøer i Norge. Kvikksølvnivået kan også variere fra fisk til fisk i det samme vannet. Ut fra den kunnskapen vi har i dag er det ikke mulig å gi detaljerte råd.

Mattilsynet har derfor valgt å gi landsdekkende generelle råd når det gjelder kvikksølv i ferskvannsfisk. Kostholdsrådene er basert på resultater fra flere undersøkelser av kvikksølv i ferskvannsfisk i Norge.

 

Undersøkelser har avdekket at abbor og gjedde fra Fjella-områdene inneholder mer kvikksølv enn hva disse rådene er basert på. Midtre Degernes grunneierlag anbefaler derfor følgende:

  • Barn, gravide og ammende bør ikke spise abbor og gjedde, og ørret over en kilo.
  • Andre bør ikke spise gjedde over 60 cm og abbor over 25 cm i det hele tatt. Abbor og gjedde mindre enn dette bør ikke spises oftere enn en gang i måneden.

 

Gode fisketips

Sjekk de opplastede kartene over for hvilke arter som finnes hvor.

 

Ørret: Det settes årlig ut rundt 2000-2700 2-årige/somrige ørret. Det er 52 vann det settes ørret i, vekselvis i 15-25 av vannene årlig. Vanlig størrelse er inntil 7-800 gram, men kilosfisk forekommer i en rekke vann. Fisk over halvannen kilo er det lengre mellom, og tokilos ørret er sjeldne. Det er imidlertid tatt ørret på 2680 gram senest i mai 2021. Meite med mark leverer bra, men også fluefiske og slukfiske gir bra med fisk. Prøv også isfiske med mark eller agnfisk (der dette finnes).

Det er vanskelig å fremheve noen spesielle vann, men vi forsøker å forvalte vanna slik at det er flest fisk i vann nær veier, og færrest fisk som også blir større (og gjerne kan gjenutsettes igjen) i de vanna der man må gå bittelitt lengre.

Abbor: Det er mye abbor i Fjella, dog med variasjoner fra vann til vann både hva angår antall og størrelse. I minst to vann er det tatt fisk på over 2 kilo, og det er tatt fisk over halvannen kilo i minimum 6 vann! Det er tatt fisk på over kiloen i en rekke vann. Skal du ha mye abbor, prøv mark på sommeren eller pimpel med maggot på vinteren. Skal du ha stor abbor, bruk sluk, balansepilk eller agnfisk. Agnfisk skal være død (det er forbudt å fiske med levende agnfisk etter norsk lov), og skal KUN benyttes i samme vassdrag der den er fisket.

Noen av de beste vannene for de som vil fange MANGE abbor er Søndre Væhletjern, Langetjern på Lundefjellet (nord for Dypetjern) og Øvre/Vestre Buvann.

Gjedde: Gjeddebestanden i Degernesfjella er ikke stor, men den finnes - det er en bra bestand både i Lange/Motjern og i Låbytjern. I tillegg er det noe gjedde i Dypetjern. Gjedda kan fiskes med agnfisk eller sluk om sommeren. Om vinteren tar den både balansepilk og agnfisk.

Mort: Morten finner du i Sandvann-vassdraget (i hovedbekken fra Søndre Hivann ned til Nedre Sandvann), og i Låbytjern og Lange/Motjern. Den er sjelden større enn 250 gram. Morten lar seg villig fore inn der den finnes, og tar agn som mark, maggot, loff m.v. Den er en viktig byttefisk for ørreten i dette vassdraget. PS: IKKE flytt denne arten til andre vassdrag i Degernesfjella, det finnes f.eks. ikke mort i Laksen og slik ønsker vi at det skal forbli!

Karuss: Karussfisket er ennå ganske uprøvd i fjella, så her er et bare å bryte nye barrierer. Den finnes i Dypetjernvassdraget.

 

I tillegg finnes det ørekyte i en rekke bekker/vann, og trepigget stingsild i Krokvannet.

 

Vi leier også ut Kanoer, sjekk ut siden vår : https://www.gibbs.no/listings/?user[]=7008&action=listeo_get_listings   for hvor de ligger og booking. Alle kanoer må bookes før bruk!  Det er lurt å booke de før ankomst til fjella på grunn av varierende mobildekning, men de kan også bookes på stedet via QR kode på kanoen eller gjeldende utleieside: https://www.gibbs.no/listings/?user[]=7008&action=listeo_get_listings