Fiske i Ullensvang statsallmenning

Sentrale deler av Hardangervidda, m.a. øvre del av Kvennavassdraget. Over 200 vatn med bestand av aure. Meir info om fisket på heimesida www.hardangervidda-fjellstyra.no

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).

 

Fjellstyret har hytter som kan leigast i sommarhalvåret, sjå meir info på nettsida til Ullensvang fjellstyre og Odda fjellstyre

Andre overnattingstilbod er turisthyttene Litlos og Torehytten.

 

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar. 

Video

Viktige datoer


01.01.2018 kl. 09:00

Om oss

Sjå heimesida for Ullensvang statsallmenning, her vil du finna fortløpande info om jakt, fiske, fjellstyrehytter, og fjellstyra sitt arbeid.

www.hardangervidda-fjellstyra.no

 

Kontakt oss

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Steinar Lund

482 70 778

ullensvang@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sentralt på Hardangervidda, m.a. øvre del av Kvennavassdraget. Har vore eit godt stongfiske siste åra. Ullensvang fjellstyre og Odda fjellstyre har hytter til utleige spreidd utover statsallmenningen. 

  

Fiskebestand

Gode. Dei siste åra har det vore god rekruttering av fisk i mange vatn, og vertilhøva har gjort at veksten også har vore bra. Men over så store område og med så mykje høgtliggjande fiskelokalitetar, vil det vera variasjonar mellom dei ulike områda. Det ligg meir info om fisket i Ullensvang statsallmenning på heimesida til fjellstyret. M.a. driftsplan for fisket, og faktaark om fisket i mange av fiskevatna.

 

Les meir på heimesida vår. 

Fiskeregler

Stongfiskereglar:

1. Alle som er fylt 16 år og som vil utøva fiske med stong eller handsnøre, må løysa fiskekort.
2. Det er ikkje lov å nytta annan fiskereiskap enn stong eller handsnøre. Line og ståkrok er forbode.
3. Fiske med stong og handsnøre er i Ullensvang statsallmenning tillete frå og med 1. januar til og med 30. september. 
4. Det er forbode å nytta levande fisk som agn.
5. Det er forbode å flytta fisk frå eit vatn til eit anna.
6. Fiske med oter er forbode; jfr. DN-forskrift av 29. mai 1970

 

Garnfiskereglar:

1. Alle som er busette i Ullensvang og Odda (ikkje Røldal) og har fylt 16 år kan løysa kort for fiske med garn. Garnkortet gjeld også for fiske med stong og/eller oter i tilsvarande tidsrom.
2. Fiske med garn er tillate frå og med 1 august kl. 08.00 og fram til og med 25 september kl 18.00. I dei åra villreinjakta varer lenger enn til 25 september, er det tillate å fiska med garn fram til den dato villreinjakta er slutt kl. 18.00
3. I fylgjande vatn er det lovleg å fiske med garn frå og med 1 juli kl 08.00 Jakobsbuvatn, Nedre- og Øvre Bjødnavatn og dei to øvste Tuevatna, Litlosvatn, Kvennsjøen, Øvre Krokavatn, Midtra Krokavatn, Nedsta Krokavatn, Kollsvatn, Skavatn og Ambjørgsvatn.

4. Det er ikkje lovleg å setja garn nærare innfalls- og utfallsos enn 50 meter. Garn må heller ikkje nyttast i elvar, bekkjer eller loner.
5. Garna skal vera tydeleg merkte med eigaren sitt namn og adresse, og merka skal vera lett synlege
6. I A/S Tyssefaldene sitt reguleringsområde er den nedre grensa for maskevidda 35 mm (18 omfar)
7. I etternemnde vatn er det ikkje tillate med større maskevidde enn 39 mm(16 omfar): Litlosvatn, Kvennsjøen, , Øvre Krokavatn, Midtra Krokavatn, Nedsta Krokavatn, Jakobsbuvatn, Nedre Bjødnavatn, Øvre Bjødnavatn, Tuevatna, Kollsvatn, Vassdalsvatn (ved Veslekoll), Krokavatn i Sledalen, Skavatn, Ambjørgsvatn, Midtra Grøndalsvatn og Nedsta Grøndalsvatn.
8. Freda for fiske med garn er fylgjande vatn: Sigridtjørn, Klerkatjørn, Holkatjørn, dei to Solvatna og Skrubbhølen.
9. I vatn som ikkje er nemnde ovafor kan det berre nyttast garn med minste maskevidde lik 45 mm (14 omfar).
10. Maks tal garn pr fiskar er 10 stk.
11. Det er tillate med isfiske.

12. Brot på desse reglane er straffbart
13. Reglane gjeld frå 2 juli 2009.

Gode fisketips

Ullensvang statsallmenning når du lettast ved å gå frå Tinnhølen i nord eller Valldalen i sør. 
Aure er einaste fiskeart. Du har sjanse til å treffa nærare kjennskap med den store feite "Hardangervidda-auren". Gode fiskevatn finn ein i heile statsallmenningen. Det kan lønna seg å oppsøka mindre vatn eit stykke frå dei mest trafikkerte områda.

Andre aktuelle tilbud