Fiske i Ullensvang statsallmenning

Sentrale deler av Hardangervidda, m.a. øvre del av Kvennavassdraget. Over 200 vatn med bestand av aure. Meir info om fisket på heimesida www.hardangervidda-fjellstyra.no

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).

 

Fjellstyret har hytter som kan leigast i sommarhalvåret, sjå meir info på nettsida til Ullensvang fjellstyre.

Andre overnattingstilbod er turisthyttene Litlos og Torehytten.

 

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar. 

Video

Viktige datoer


01.01.2018 kl. 09:00

Om oss

Sjå heimesida for Ullensvang statsallmenning, her vil du finna fortløpande info om jakt, fiske, fjellstyrehytter, og fjellstyra sitt arbeid.

www.hardangervidda-fjellstyra.no

 

Kontakt oss

Ullensvang fjellstyre

Steinar Lund

482 70 778

ullensvang@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sentralt på Hardangervidda, m.a. øvre del av Kvennavassdraget. Har vore eit godt stongfiske siste åra. Ullensvang fjellstyre har hytter til utleige spreidd utover statsallmenningen. 

 

Kjøpte kort blir ikkje refundert, jf. angrerettloven § 22 m).

 

Det er knytt stor usikkerheit ift koronasituasjonen og korleis dette vil påverke sommar- og haustsesongen. Fjellstyret legg ut kort for sal, men kjøpar må vere klar over at det kan kome begrensingar på ferdsel og bruk av hytter også framover. Fjellstyret presiserar at kort som vert kjøpt IKKJE vert refundert og det er såleis kjøpar sin risiko å velge å kjøpe kort.

  

Fiskebestand

Gode. Dei siste åra har det vore god rekruttering av fisk i mange vatn, og vertilhøva har gjort at veksten også har vore bra. Men over så store område og med så mykje høgtliggjande fiskelokalitetar, vil det vera variasjonar mellom dei ulike områda. Det ligg meir info om fisket i Ullensvang statsallmenning på heimesida til fjellstyret. M.a. driftsplan for fisket, og faktaark om fisket i mange av fiskevatna.

 

Les meir på heimesida vår. 

Fiskeregler

Fiskereglar Ullensvang statsallmenning

Gjeldande frå 7.5.2020

Kjøpte kort blir ikkje refundert, jf. angrerettloven § 22 m).

 

Generelle fiskereglar

 1. Alle som er fylt 16 år må løysa fiskekort.
 2. Personar som ikkje har fylt 16 år kan fiska med stong og handsnøre utan å løyse fiskekort.
 3. Alt fiske er tillate heile året.
 4. Kvar fiskar kan nytta inntil to fiskestenger/to handsnøre om gongen.
 5. Fiske med line og ståkrok er forbode.
 6. Det er forbode å nytta levande fisk som agn.
 7. Det er forbode å flytta fisk frå eit vatn til eit anna.
 8. Det er forbode å setja ut fisk utan særskilt løyve frå fjellstyret.
 9. Fiske med oter og garn er berre tillate for innanbygdsbuande i områda som låg i Ullensvang herad utanom Storås og Lilleås, Odda kommune utanom Røldal, og bygdene Kvanndal og Lussand, mot løysing av garnfiskekort. Sjå unntak for garnkort for utanbygdsbuande (punkt 18-21).
 10. Fiskaren skal ha fiskekort med seg under fisket, og når han oppheld seg på eller ferdast til eller frå fiskeplassane med fiskereiskap. Fiskaren er pliktig til å vise fram fiskekortet når dette vert kravt av fiskeoppsynet, politiet eller nokon frå fjellstyret.
 11. Brot på desse fiskereglane er straffbart.

 

Garnfiskereglar

 1. Fiske med garn er tillate for innanbygdsbuande i områda som låg i Ullensvang herad utanom Storås og Lilleås, Odda kommune utanom Røldal, og bygdene Kvanndal og Lussand, mot løysing av garnfiskekort. Garnfiskekortet gjeld også for fiske med stong, handsnøre og oter i tilsvarande tidsrom.
 2. Det er ikkje lovleg å setja garn nærare innfalls- og utfallsos enn 50 meter. Garn må heller ikkje nyttast i elvar, bekkar eller loner (tjørnliknande utvidingar av vassdrag).
 3. Garna skal vera tydeleg merkte med eigaren sitt namn og adresse. Merka skal vera lett synlege.
 4. Maks tal garn pr. fiskar er 10 stk. Det kan i tillegg nyttast inntil fem garn med maskevidde inntil 26 mm.
 5. I fylgjande vatn er det ikkje tillate med større maskevidde enn 39 mm (16 omfar): Litlosvatnet, Kvennsjøen, Øvsta Krokavatnet, Midtra Krokavatnet, Nedsta Krokavatnet, Jakobsbuvatnet, Nedsta Bjørnavatnet, Øvsta Bjørnavatnet, Tuevotni, Kollsvatnet, Vassdalsvatni (ved Vetlekoll), Krokavatnet (i Sledalen), Skadvatn, Ambjørgsvatnet og Grøndalsvotni.
 6. I vatn som ikkje er nemnt i punkt 16 er det fri maskevidde.

 

 

Vekeskort garnfiske for utanbygdsbuande

 1. Fjellstyret kan tilby eit avgrensa tal vekeskort for garnfiske for utanbygdsbuande som kan nyttast i fyljande vatn: Nedsta Krokavatnet, Midtra Krokavatnet, Øvsta Krokavatnet, Jakobsbuvatnet, Nedsta Bjørnavatnet, Øvsta Bjørnavatnet, Sigridskarvatnet, Tuevotni, Kvennsjøen, Litlosvatnet, Kollsvatnet, Skadvatn, Ambjørgsvatnet, Krokavatnet (i Sledalen), Nedsta Vassdalsvatnet og Grøndalsvotni.
 2. Garnkortet kan nyttast i heile den perioden det er opna for garnfiske, og elles etter dei fiskereglane som til ei kvar tid er gjeldande (sjå garnfiskereglar for Ullensvang statsallmenning).
 3. Garnkortet gjeld også for fiske med stong og handsnøre (i alle vatn og elvar på Ullensvang statsallmenning) og oter (i vatna som er dekka av fiskekortet) i tilsvarande tidsrom.

Kvar enkelt person kan berre kjøpa fiskekort for ei veke per sesong.

Gode fisketips

Ullensvang statsallmenning når du lettast ved å gå frå Tinnhølen i nord eller Valldalen i sør. 
Aure er einaste fiskeart. Du har sjanse til å treffa nærare kjennskap med den store feite "Hardangervidda-auren". Gode fiskevatn finn ein i heile statsallmenningen. Det kan lønna seg å oppsøka mindre vatn eit stykke frå dei mest trafikkerte områda.

Andre aktuelle tilbud