Fiske fra Larvik til Skrim - felleskort

Bare 2 timers kjøring fra Oslo, ligger et fiskeeldorado godt tilrettelagt for sportsfiske gjennom fiskekortet "Felles fiskekort, Larvik - Skrim".

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Fritzøe Skoger

Kjartan Sjulstad

413 28 410

ks@fritzoeskoger.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

"Felles fiskekort, Larvik - Skrim" omfatter 212 vann i 3 fylker (Buskerud, Vestfold og Telemark) og 7 kommuner (Kongsberg, Lardal, Larvik, Andebu, Porsgrunn, Skien og Siljan). Vannene er fordelt fra omtrent havnivå ved Larvik til snaufjellet på Skrim, 700 meter over havet.

 

Så å si alle vannene drenerer enten mot Numedalslågen eller Farrisvassdraget. Fiskekortet innbefatter i all hovedsak Fritzøe Skogers arealer, men enkelte av vannene grenser også inntil andre grunneiere. Der hvor de øvrige rettighetshaverne har forbeholdt seg fiskerretten, er disse områdene skravert ut med rødt på kartet du finner på hjemmesiden vår.

Vannene administreres av i alt 12 ulike lag og foreninger i tillegg til at Fritzøe Skoger selv tar seg av driften av en del vann. Det legges ned et omfattende arbeid med utsetting, kalking, tynningsfiske, oppsyn, merking og tilrettelegging.

 

Fiskebestand

Halvparten av vannene (105 stk), er ørret/abborvann, mens noe færre har bare ørret. Vi finner også andre arter som røye, karuss, sik stingsild, gullbust, sørv, gjedde, og ørekyte i enkelte vann. I tillegg må en regne med at ål er til stede i de fleste vann. Brøye, brøding, bekkerøye og regnbueørret har alle vært forsøkt satt ut i vann innenfor området, men ser ut til å ha gått ut etter hvert. Det er kun i ett vann, Hallingdalstjønn at det er kjente forekomster av disse artene i dag (brøye).

Kvaliteten på fisket spenner nok over hele skalaen fra tusenbrødrevann til vann med gjennomsnittsvekter på over 0,5 kilo på ørreten. Det henvises til faktalistene på hjemmesiden vår for nærmere info.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Området omfatter et areal på ca 615.000 da hvor ca 53.000 da er vannareal fordelt på 205 vann i 3 fylker (Buskerud, Vestfold og Telemark) og 7 kommuner (Kongsberg, Lardal, Larvik, Andebu, Porsgrunn, Skien og Siljan). Vannene er fordelt fra omtrent havnivå ved Larvik til snaufjelllet på Skrim, 700 meter over havet. Så å si alle vannene drenerer enten mot Numedalslågen eller Farrisvassdraget.

 

Anbefalte lenker

 

 

 

Fiskeregler

·Det er kun tillat å fiske med maksimalt 2 stenger/ håndsnører fra land eller is.
·Fiske er tillatt hele året.


Spesielle regler:
1) I følgende vann er det tillat å fiske fra båt uten motor / bellyboat:
·Siljuvannet, Svartangen, Store Bråkolltjern (Lardal JF) ·Fagervann (Larvikmarkas fluefiskeforening)
·Heivann (Skien JF)
·Heivann (Svartåakomiteen)
·Svartangen (Siljan JF)
·Laksjø, Gorningen, Vannebuvann, Sporevann (Siljan JF)
·Alle vannene markert med Fritzøe Skoger, Sandefjord JF og Venstøpskogen fiskelag på Felles fiskekortkartet

2) I de overnevnte vann er også oterfiske tillat.

3) I følgende vann er kun fluefiske tillat
Hallingsdalstjønn

4) I følgende vann er det et minstemål for ørret
Hallingsdalstjønn – 30 cm

 

Fiskekort til medlemspris

For kunne kjøpe rabattert fiskekort må du være medlem i en av de samarbeidende foreningene: Omholtfjell FL, Lardal JFL, Siljan JFF, Svartåakomiteen, Hedrum JFF, Venestøpskogen GL, Øverbøtjern GL, Larvik og omhegn JFF, Skien JFF, Porsgrunn JFF eller Larvikmarkas Fluefiskerforening, Sandefjord JFF. Medlemsbevis må medbringes.

 

Gode fisketips

Fiskemulighetene er selvfølgelig store med så mange vann til rådighet. På hjemmesiden vår har vi plukket ut en del vann som er spesielt godt egnet for fluefiske.

Andre aktuelle tilbud