Fiske i grenseland, i Stora Lee

Stora Lee er en innsjø på grensen mellom Norge og Sverige. Den norske delen ligger i kommunene Aremark og Marker i Østfold fylke. Innsjøen er en klarvannsjø med meget godt siktedyp

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Karpefisk

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Stora Lee Innsjølag

Håkon Tolsby

92411412

hakon@tolsby.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Stora Lee er en dyp og næringsfattig klarvannsjø med over 300 øyer. Innsjøen har også grunne og bevokste viker, som gjør innsjøen svært variert. Bratte skogskledde skrenter av barskog og noe løvskog, er kjennetegnet ned mot Stora Lee. Noe dyrket mark finnes innerst i lavtliggende viker. Stora Lee er en utpreget villmarksjø, og man kan finne sine egne bortgjemte plasser under hele året.

 

Med en lengde på hele 70 km og over 300 små og store øyer, finner man mange gode og spennende fiskeplasser. Stora Lee Innsjølag tilbyr fiskekort for hele den norske delen av innsjøen.

Det er flere muligheter for overnatting rundt Stora Lee. Stora Lee Camping og Rørvik Camping er gode utgangspunkt for spennende fiskeopplevelser!

 

Fiskebestand

Stora Lee har et svært varierende fiske, med hele 26 registrerte fiskearter. Følgende arter er registrert:

Abbor, gjørs, hork, ørret, sik, lagesild, regnbueørret, laks, røye, krøkle, mort, laue, brasme, ørekyte, sørv, suter, vederbuk, karuss, gjedde, steinsmett, hornulke, hvitfinnet steinulke, lake, ni-pigget stingsild, elveniøye, og ål. Dog er ikke alle artene like vanlige, noen veldig sjeldne.

Vennlilgst vern om fiskebestandene, ikke slå ihjel stor fisk og fisk du ikke skal bruke til mat.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Stora Lee ligger i skogslandskap mellom Sverige og Norge. Den lange innsjøen er flerarmet, og danner store armer inn på både norsk og svensk side.

 

 

 

Fiskeregler

Gjedde over 80 cm skal slippes skånsomt tilbake. Maksimalt 2 gjedder kan tas opp per fisker per dag.

Ørret og laks under 50 cm skal slippes skånsomt tilbake. Maksimalt 2 ørret eller laks kan tas opp per fisker og dag.

Gjørs under 42 cm skal slippes skånsomt tilbake. Maksimalt 2 gjørs kan tas opp per fisker per dag

Fiskekortet gjelder kun for norsk del, det er egne fiskekort i svensk del av innsjøen. Fiskekortet gjelder også kun fiske med stang, garnfiske er ikke tillatt.

 

Ta hensyn til andre båtbrukere, spesielt ved trollingfiske. Barn under 16 år fisker gratis, uten fiskekort.

Inntektene av fiskekortsalget går til tiltak for både fiskebestandene og ferdsel i innsjøen. Blant annet merking av skjær, kartlegging av gytemuligheter for ørret og biotopforberedende tiltak for både ørret, laks og andre fiskeslag.

Har du forslag til skjær som ikke er merket eller mangefullt merket, ta kontakt med oss!

Gode fisketips

Fisket bedrives hele året, men variasjoner mellom årstidene.

I de pelagiske områdene kan spesielt gjedde påtreffes i store størrelser, da de jakter byttefisk som svømmer i disse områdene. Det er også noe laks og ørret i Stora Lee, så mulighetene for stor laksefisk er til stede. Moderne "trolling" (avansert dorging) kan gi store individer av de tre nevnte artene. Det er tatt gjedder godt over 15 kilo og ørret over 10 kilo i Stora Lee!

I vikene og langs skjær/holmer står abbor i alle størrelser, samtidig som også gjedda trives her. Karpefiskene finnes i vikene, gjerne på grunt vann. Tradisjonelt meitefiske eller spinnfiske kan gi gode fangster. Det er meget stor brasme i Stora Lee, dog er den vanskelig å finne...

På isen kan du fiske abbor, gjedde og ikke minst lake.

Det er en stor fordel med båt i Stora Lee, da tilgjengeligheten langs land er vanskelig. Likevel finnes steder hvor man kan komme ned til vannet fra bilvei.

 

Guiding

Tommy Nerstrand tilbyr guiding av sportsfiskere i Stora Lee, www.dalslandsfishing.se. Han skreddersyr fiskemetode og art etter ønske.