Innlandsfiske i Sørli med Sørlikortet

Sportsfiske i Lierne har blitt enda mer attraktivt gjennom etablering av 2 sportsfiskekort i kommunen: Sørlikortet og Nordlikortet.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Sørlikortet

Harald Bakken

97785364

leo@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Sørli fjellstyre samarbeider med en rekke private grunneiere om felles sportsfiskekort for de fleste vatn og elver i de østre deler av Lierne kommune = SØRLIKORTET. Du finner store sjøer, skogstjern, fjellvann og store/små elver.
Lenglingen og Ulen er kjent for sitt gode isfisketilbud.
Sørlikortet gjelder for fiske i statsallmenningene og de fleste private vatn og elver i Sørli.
Unntakene er beskrevet i fiskereglene, samt angitt på egne kartblad

 

Fiskebestand

Bra bestand i de fleste vatna. Ørret, røye, lake finnes i de tre store sjøene Lenglingen, Ulen og Rengen.
Ørret i de fleste fjellvatna, røye i blant annet Gusvatnet, Langvatnet, Arvatnet, Langtjønna, Kjærdeila og Stortjønna.
Sik finnes bare i Stugguvatnet.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hele gamle Sørli kommune, mot Nordli i nord, mot Snåsa i vest og mot Sverige i sør og øst.

 

VIKTIG::: Innen- og utenbygdsboende.

De som har rett til å kjøpe fiskekort for innenbygdsboende er de som bor og har bostedsadresse i SØRLI, de som ikke har bostedsadresse i SØRLI og kjøper ett fiskekort for innenbygdsboende, kjøper ett ugyldig fiskekort og ved kontroll må regne med å bli rapportert.

 

Vil DU hjelpe oss å kartlegge søppel i fjellet?

Fjellstyrene i Lierne er med på et pilotprosjekt der vi kartlegger og transporterer ut plast og båtvrak fra fjellet. Du kan bidra med informasjon til oss ved å benytte applikasjonen rydde.no via mobiltelefon eller ved å ta bilde av båtvrak og plast med stedfesting (UTM koordinater). Bilder og koordinater kan sendes til lierne@fjellstyrene.no, som vil følge opp informasjonen. Pilotprosjektet er i samarbeid med blant annet Handelens miljøfond og Norges fjellstyresamband.

Hjelp oss med å holde fjellet rent!

 

Fiskeregler

 Det forutsettes at fiskeren er kjent med reglene som gjelder for fiske i området. Fiskereglene skrives ut og medbringes sammen med fiskekortet.


Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdeselva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, og fra Gravfossen opp Berglielva til  forbi Kvernfossen og opp Holøla til statsallmgrensa.,  Skålesstrømmen, Svarttjønna ved Skåle, Daltjønna ved Linneset, Setertj vest for Lemenvatnet, Holmtj og småtjønnin mellom Aspnes- og Hognliruet.

 

FISKEREGLER FOR SØRLIKORTET

 

 1. Allmenne bestemmelser
 1. Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdeselva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, og fra Gravfossen opp Berglielva til forbi Kvernfossen og opp Holøla til statsallmgrensa, Skålesstrømmen, Svarttjønna ved Skåle, Daltjønna ved Linneset, Setertjønna vest for Lemenvatnet, Holmtj og småtjønnin mellom Aspnes- og Hognliruet.
 2. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder for dette, og forvisse seg om at han/hun har lovlig adgang til å utøve fiske.
 3. Alle som har fylt 16 år og skal drive fiske må ha fiskekort. Personer under 16 år som skal drive fiske med faststående redskap og oter må ha fiskekort for slikt fiske.
 4. Medhjelper til fiske med faststående redskap og oter må ha fiskekort for slikt fiske. Utenbygds medhjelper med fiskekort for faststående redskap og oter kan ikke gjøre bruk av rettigheter som tilligger innenbygdsboende.
 5. Bruk av levende og død fisk som agn er forbudt.
 6. Fiskesesongen følger kalenderåret.
 7. Fiskeplassen skal forlates ryddet. Fiskeavfall skal graves ned eller fjernes.

 

II. Spesielle regler for krokfiske

 1. Krokfiske kan utøves med inntil 2 stenger eller håndsnører.
 2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskesnører pr. fisker.

 

III. Spesielle regler for oterfiske

 1. Innenbygdsboende kan drive oterfiske i alle vatn i statsallmenningene, med unntak av vatn som ligger over 1000 moh.
 2. Utenbygdsboende kan drive oterfiske i alle vatn i statsallmenningene, med unntak av følgende vatn: Lille Luruvatnet (vest om Lakavasshatten), Lakavatnet, Midtre-, Lille-, Vestre og Store Blåfjellvatnet, Revhitjønna, Store Strivatnet, Lille Gravtjønna, Kjerdelsvatnet og vatn som ligger over 1000 moh.
 3. På privat areal er oterfiske tillatt for alle i Lenglingen, Stugguvatnet, Rengen, øst for en rett linje mellom Langnestangen og Grimnestangen i Ulen,
 4. Oterfiske kan utøves med en oter pr. kort

 

IV. Spesielle regler for faststående redskap

 1. Med faststående redskap menes garn, line og teiner.
 2. Innenbygdsboende kan drive fiske med faststående redskap som følger:
 • A) Ingen begrensninger i Gusvatnet, Langvatnet, Arvatnet, Kingen, Storsteintjønna i Langlia og alle vatn innenfor Østre Finnli statsallmenning som ligger vest om sistnevnte.
 • B) Inntil 10 garn pr. kort i Luruvatnet, Lakavatnet, Vestre-, Store- og Midtre Blåfjellvatnet. Maks 5 garn kan ha større maskevidde enn 26 mm.
 • C) Inntil 5 garn pr. kort i øvrige vann i statsallmenningen, med unntak av Kjerdelsvatnet og vann over 1000 moh. hvor fiske med faststående redskap ikke er tillatt. Største tillatte maskevidde er 26 mm

 3. Utenbygdsboende kan drive fiske med faststående redskap som følger:

 • A) Ingen begrensinger i vatn nevnt i pkt. IV 2 A, med unntak av Kingen hvor begrensningene i punkt 3. B) gjelder.
 • B) Inntil 5 garn pr. kort i Kingen, Fossdaltjønna, Finnkrutjønna og Holmtjønna i Tjønndalen, Holmtjønna i Skålestjønndalen, alle tjern som har sitt utløp i Lakavatnet (”Letnestjønnin”) og Stortjønna ved Penningkeisen. Største tillatte maskevidde er 26 mm.

 

V. Diverse bestemmelser

 1. Fjellstyret kan gjøre unntak fra bestemmelsene i særlige tilfeller når dette ikke strider mot bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.
 2. Fiskereglene trer i kraft fra 1.1.2011, og gjelder inntil videre.

 

GARNKORT som gjelder for Lenglingen, Ulen og Rengen.

Garnkortet kjøpes som tilleggskort til Sørlikortet.

Ett garnkort gjelder for en natt, 5 garn, a 30 meter.

Største tillatte maskestørrelse er 26 mm.

Alle garn skal være merket med eiers navn.

Alle garn skal være tatt opp om dagen mellom kl 1000-1800

 

Pga smittefaren for spredning av bendelmark oppfordres alle til å grave ned fiskeavfall.

 

Besøk oss på vår hjemmeside: www.sorlikortet.com

 

 

Veibeskrivelse

Riksvei 74 fra Formofoss/Grong over Lifjellet, ca 11 mil fra Formofoss til Sørli sentrum.
Fra Østersund, via Valsjøbyn, og inn i Sørli, ca 2 mil fra riksgrensen til Sørli sentrum.

Gode fisketips

Bra ørretvatn er Blåfjellvatna, Akselvatna, Strivatna og Lakavatnet.
For bra røyefiske kan Kjærdeila nevnes. For å være sikker på å få fisk må Gusvatnet eller Arvatnet prøves.