AVTALE

1. Generelt

Inatur Norge as driver internettjenesten www.inatur.no som er en online markeds- og salgskanal for jakt, fiske og overnatting. Dette inkluderer også mobilt salg via SMS.

www.inatur.no, med dets produktinnhold, kan eksponeres i eksterne kanaler. Med eksterne kanaler menes de Inatur Norge søker samarbeid med i 3. parts løsning, eksempelvis på andre internettsider, i mobile nettløsninger og/eller i trykte medier. Ved inngåelse av denne avtale med Inatur Norge as etableres en rett til å opprette abonnement, med tilhørende tjenester, på www.inatur.no

2. Definisjoner

Inatur Norge: Inatur Norge as driver internettjenesten www.inatur.no som er en online markeds- og salgskanal for jakt, fiske, og overnatting. Abonnent: Person, enhet, firma som inngår denne avtale. Abonnement: En rett til salgsside, med tilhørende tjenester, på www.inatur.no med varighet på 12 måneder fra publisering.

3. Avtalevilkår

Abonnementet betales forskuddsvis etter krav fra Inatur Norge. Ved forsinket betaling plikter Abonnenten å betale lovens forsinkelsesrente, jfr. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. Abonnementet fornyes automatisk for nye 12 måneder dersom ingen av partene har sagt opp avtalen, eller salgssiden stenges, innen 1 måneder før abonnementets utløp. Oppsigelse må sendes skriftlig til post@inatur.no.

Inatur Norge forbeholder seg rett til å kreve prisendring ved fornyelse av Abonnementet. Prisendring blir varslet pr. epost og trer i kraft ved fornyelse av abonnementet, dersom slikt varsel er sendt senest 1 måneder innen Abonnementets utløp. Gjeldende priser og vilkår vil for Abonnenten være tilgjengelig i ”Min side” i portalen og er til enhver tid gjeldende.

4. Abonnentens ansvar

Abonnenten er selv ansvarlig for informasjon gjort tilgjengelig via www.inatur.no. Inatur Norge AS har intet ansvar for produktet, produktinnholdet eller øvrig informasjon på abonnentens salgsside(r).

Abonnenten er ansvarlig for at de opplysninger som fremkommer på informasjonssiden er riktige og oppdaterte, og ikke strider mot norsk lov. Dersom Inatur Norge har rimelig grunn til å tro at innholdet på informasjonssiden strider mot norsk lov kan Inatur Norge heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Innbetalt abonnementsavgift vil ikke bli refundert.

5. Ansvar overfor tredjeperson

Utleggelse av informasjon på informasjonssiden skjer på egen regning og risiko. Abonnenten skal holde Inatur Norge skadesløs for ethvert krav som måtte fremmes av tredjeperson.

6. Inatur Norges ansvar

Inatur Norge plikter å gjøre Abonnentens informasjonsside tilgjengelig på www.inatur.no. Inatur Norge skal vedlikeholde de funksjoner som kreves, slik at Abonnenten kan foreta ønsket og nødvendig vedlikehold av informasjonssiden. Inatur Norge har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i informasjonssiden som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Inatur Norge er uten ansvar for kostnader eller tap som Abonnenten måtte bli påført som følge av slike tiltak. Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvaret gjøres gjeldende dersom Inatur Norge unnlater å stille ytelsen til disposisjon i henhold til avtalen.

7. Erstatning

Abonnenten plikter å erstatte Inatur Norge ethvert tap Inatur Norge måtte påføres som følge av brudd på Abonnentens plikter etter denne avtale. Dersom Inatur Norge, eller noen Inatur Norge er ansvarlig for påfører Abonnenten økonomisk tap som følge av avtalebrudd, skal Inatur Norge erstatte Abonnentens tap. Dette gjelder likevel ikke så langt Inatur Norge godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som Inatur Norge ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Plikt til å erstatte Abonnenten gjelder ikke for indirekte tap, med mindre det foreligger grov uaktsomhet.

Påstand om avtalebrudd fra Inatur Norges side må meldes til Inatur Norge uten ugrunnet opphold, ellers tapes Abonnentens rett til å påberope seg avtalebruddet. Inatur Norges totale ansvar etter denne avtale er begrenset til NOK 5.000,- pr. skadetilfelle. Ved grov uaktsomhet er maksimalerstatningen NOK 10.000,- pr. skadetilfelle.

8. Forhold utenfor partenes kontroll

Ingen av partene er ansvarlige for avtalebrudd som skyldes forhold utenfor partenes kontroll i henhold til alminnelige regler om force majeure.

9. Tvist

Oppstår det tvist mellom avtalepartene, skal man søke en minnelig løsning. Dersom enighet ikke oppnås, bringes tvisten inn for de alminnelige domstoler. Inatur Norges verneting er Namdal tingsrett.

Sist oppdatert: 2. Februar 2013